Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

  • Ez az event elmúlt.

Ősi tudás című rovásírás-vetélkedő

PrintFriendly and PDF

2020. 02. 19. - 2020. 03. 17.

Az ŐSI TUDÁS című rovásírás-vetélkedő és műveltségi találkozó célja megismertetni és megszerettetni a magyar fiatalokkal ősi műveltségünket, magyar kulturális örökségünket, a magyar rovásírást, elmélyíteni fiataljainkban a magyarsághoz való tartozás felemelő érzetét és szilárd tudatát, mert Sajó Sándorral valljuk: „Magyarnak lenni büszke gyönyörűség!”

Tudnivalók

Szervezők: Felvidéki Rovók, Palóc Társaság

A vetélkedő szervezése: A vetélkedő meghirdetése után elvárás iskolai fordulót szervezni. Így a vetélkedő három fordulóból áll: helyi válogató, körzeti elődöntő és országos döntő. A jelentkezők körzetbe való osztását a szervezők az érintettekkel együtt végzik el.

Korosztályok

A – alsó tagozatos III-IV. évfolyam
B – felső tagozatos V-VI. évfolyam
C – felső tagozatos VII-VIII. évfolyam
D – IX. évfolyam + középiskolás

Kötelező feladatok minden korosztályban a körzeti elődöntőben

Ahangos olvasás: 2 sor terjedelmű szöveg rovásírással + átírás 4 sor terjedelmű latin betűs szövegről rovásírásosra + tollbamondás: 1 sor terjedelmű mondat hallás utáni leírása rovásírással + magyarítás: 5 idegen szó magyar megfelelőjének leírása rovásírással

Bhangos olvasás: 3 sor terjedelmű szöveg rovásírással + átírás 5 sor terjedelmű latin betűs szövegről rovásírásosra + tollbamondás: 2 sor terjedelmű mondat hallás utáni leírása rovásírással + magyarítás: 10 idegen  szó magyar megfelelőjének leírása rovásírással

C – hangos olvasás: 4 sor terjedelmű szöveg rovásírással + átírás 6 sor terjedelmű latin betűs szövegről rovásírásosra + tollbamondás: 3 sor terjedelmű mondat hallás utáni leírása rovásírással + magyarítás: 15 idegen  szó magyar megfelelőjének leírása rovásírással

Dhangos olvasás: 5 sor terjedelmű szöveg rovásírással + átírás 7 sor terjedelmű latin betűs szövegről rovásírásosra + tollbamondás: 3 sor terjedelmű mondat hallás utáni leírása rovásírással + magyarítás: 20 idegen  szó magyar megfelelőjének leírása rovásírással

Korosztályok szerinti kötelező feladatok az országos döntőben

A hangos olvasás, átírás és tollbamondás ugyanúgy mint a körzeti döntőben valamint rovásemlékek megnevezése korosztályonként növekvő számban: A – 1, B – 2, C – 3, D – 4,

A feladatok elvégzésére mind a körzeti, mind az országos döntőben 45 perc áll rendelkezésre.

Szabályok és értékelési szempontok

– Kizárólag Forrai Sándor ábécéjét használjuk írásban és olvasásban, jobbról balra haladva

– A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható

– Az olvasási feladatok előtt minden A korcsoportú diáknak joga van 1 perc, a B, C, D, korcsoportnak pedig 2 perc felkészülési időt kérni.

– Az A korosztályúak olvasásánál nem hiba a szótagismétlés vagy az önmagát kijavított/észrevett tévedés. A túl hosszú (kb. 10 mp) várakozás után az olvastató besegíthet a diáknak, hogy haladjon, de a besegítés már 1 hibapontnak számít.

A, B, C, D, korosztályúaknál olvasás közben hibának számít a két szó közötti hosszú szünet tartása-megakadás (kb.7 mp) és a hibásan elolvasott szó, ha a vetélkedő diák nem javítja ki – mindegyik hiba 1 hibapontot eredményez. A szó vagy a szótag kétszeri kezdése, a rosszul felolvasott szó újbóli, helyes felolvasása már nem számít hibának.

– az írásbeli feladatok megoldására szánt  idő minden korosztályban legtöbb 50 perc. Ez elegendő idő arra, hogy a rovásábécé betűit szabályos alakban írja le a tanuló. Ha mégis vét ez ellen, akkor a nem szabályosan írt, de felismerhető, mással nem összetéveszthető betűt többszöri előfordulás esetében is csak egyszer kell hibának számítani, s ez 1 hibapontot von maga után.

– A d, gy, i, r és a hasonló, ferde vonalat tartalmazó rovásírásos betűk közül csak a ferde vonalas változat számít szabályosnak.

– Szintén szabályosak a rovásírásos betűknél mind a kerekített, mind a szögletes változatú betűtípusok (pl. a h, ly, f  rovásírásos megfelelője).

– A kihagyott betűért 1 hibapont jár. Ahány hiba, betűkihagyás fordul elő egy szóban, annyi hibapontot von maga után.

– A latin betűs szöveg kétpontos magánhangzós alakjait (ö, ő, ü, ű) kétpontos ékezettel írjuk, nem pedig vízszintes vonallal. Ha valaki mégis vét e szabály ellen, akkor minden nem szabályosan írt magánhangzó egyszeri 1-1 hibaponttal sújtandó, függetlenül attól, hányszor fordul elő az átírásban.

– Az átírásnál mindenképpen a folyóírás ajánlott, a nyomtatott betűk használata kerülendő. A latin betűkre való átírás során használni kell a kis- és nagybetűket is. Tilos a szöveget végig nyomtatott nagybetűkkel írni (a tulajdonnevek jelölése miatt).

– Az írásjelek ., ,, ?, !, :, ;,  -,  „ ”,  ( ) és az ékezetek elhagyása 1 hibapont. Az írásjeleket használhatjuk latin betűs írásmód szerint is és tükörírásos változatban is.

Szavak kihagyásáért 3 hibapont jár (az s kötőszó és az a, az, egy  névelők kihagyásáért esetenkénti 1-1 hibapont).

– A k írása csak EK vagyis ( ) alakban fogadható el. Többszöri be nem tartása is csak egyszeri 1 hibapontot eredményezhet

– A szövegben számjeggyel írt számot az átírásban is számjeggyel kell írni és fordítva, a szövegben betűvel írt számnevet az átírásban is betűvel kell írni. Ennek figyelmen kívül hagyása 3 hibapont (figyelni kell az arab és római számok megkülönböztetésére is!)

– A szám számjeggyel való hibás átírásánál annyi hibapontot számolunk, ahány számjegyből áll az arab szám (pl. ha 997 helyett 887-et ír a vetélkedő, akkor 2 hibapontot kap a hibás átírásért). Az A korcsoport körzeti fordulójának feladatlapja nem tartalmazhat számjeggyel írt számot, a döntős feladatlapjuk is csak 1-től 100-ig tartalmazhat számjegyet.

– Követelmény a jól látható szóköz két szó, illetve két mondat között. Az e tagolás ellen vétő egyszeri előfordulás esetén 1 hibapontot kap. Ha a vétség 2 alkalomnál többször fordul elő, akkor is csak 2 hibaponttal sújtandó.

– Követelmény a jól olvasható, szép írás is mind a rovásírásos, mind a latin betűs átírás során. A különösen nehezen olvasható, csúnya írás egyszeri 2 hibapontot eredményez.

– Az átírás során nem alkalmazható sem összerovás, sem rövidítés. Ha mégis előfordul, akkor egyszeri 1 hibaponttal sújtandó.

– Az átírásnál a hibákat 20 hibapontig javítjuk és számoljuk, tovább nem.

– A végső sorrend az összes feladatban ejtett kevesebb hibaszám alapján alakul ki.

– Döntetlen esetén a hangos olvasásra és az írásbeli feladatokra felhasznált kevesebb idő dönt. Ha ezután is maradna a döntetlen eredmény, akkor két, nem érintett tanár jelenlétében új, ismeretlen rovásírásos szöveg hangos olvasására fordított kevesebb idő ill. kevesebb ejtett hiba dönti el a helyezést.

– A feltüntetett szabályok betartását követve történik az értékelés.

– A vetélkedőn jelenlévő felkészítő köteles részt venni az írásbeli feladatok javításában!

– Az országos döntőbe az 1 – 3. helyen végzett tanulók kerülnek saját körzetük elődöntőiből, kiknek hibapontjaik száma nem haladja meg a 10-et!

– A körzettől és korosztálytól függetlenül az országos döntőbe jut továbbá összesen az a 12 vetélkedő, akiknek sorrendjét a tízet meg nem haladó hibapontjai száma határozza meg.

Résztvevők és részvételi föltételek – kérjük betartani a jelentkezéskor! Jelentkezhetnek:

Korosztályonként legtöbb három diák egy-egy tanintézményből (az alap- és középiskolások), továbbá ugyancsak legtöbb három jelentkező a művelődési házak, egyesületek, cserkészet stb. keretében működő szakkörök tagjaiból.

Minden szervezett csoportból (iskola, szakkör, klub, egyesület, cserkészcsapat stb.) egy értékelésre felkészült személyt kérünk a jelentkezési lapon megnevezni

Jelentkezéskor az alábbi adatokat szükséges megadni:

a vetélkedő személy neve
korosztálya (A, B, C, D)
életkora (ahány éves a jelentkezéskor)
a küldő intézmény vagy szervezet (lásd a g. pontot!) neve
a település neve, ahol az intézmény vagy szervezet működik
a felkészítő személy neve (ha van felkészítő)
a felkészítő és/vagy a jelentkező villámlevélcíme és távbeszélős elérhetősége
az értékelésben résztvevő személy neve

(a benevezett jelentkező helyett újat (nyomós ok: pl. betegség miatt) a körzeti döntőn elfogadunk)

Díjazás

Valamennyi résztvevő emléklapot és a leendő támogatóknak köszönhetően jutalmat kap a körzeti döntőn.  Az országos döntőn a négy korosztály első három helyezettjének biztosítjuk a díját.

Egyéb

Minden jelentkező  k ö t e l e s  idegen nyelvű felirat nélküli vagy kizárólag magyar feliratos öltözetben megjelenni minden fordulóban (ezt a követelményt betartatni a felkészítő feladata)!  Ennek be nem tartása a vetélkedőből való kizárást eredményezheti!

A fölkészüléshez ajánlott irodalom 

Forrai Sándor: A magyar rovásírás elsajátítása
Friedrich Klára rovásírás tankönyvei és szakköri  ötlettárai
Dittler Ferenc: Az ősi magyar rovásírás és mai alkalmazásai
A Forrai Sándor Rovásíró Kör honlapja: www.rovasirasforrai.hu
A felvidéki rovók honlapja: www.felvidekirovok.hu

Jelentkezési határidő:

Kikelet hava (március) 17., kedd. Későbbi időpontban jelentkezést nem fogadunk! A jelentkezési lapot a fenti  h.) pont szerint pontosan kitöltve, minden kért adatot megadva a következő címre kell küldeni: z.urban@paloctarsasag.real-net.sk A jelentkezőknek részletes felvilágosítást tartalmazó meghívót küldünk.

Időpontok és helyszínek 2020-ban:

Középső körzet: Komárom – Marianum Egyházi Iskolaközpont, Szelek havának, azaz április 8. napján, szerdán

Nyugati 1. körzet: Dunaszerdahely – Szabó Gyula Alapiskola, Szelek havának, azaz április 8. napján, szerdán

Nyugati 2. körzet: Dunaszerdahely – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, Szelek havának, azaz április 8. napján, szerdán

Keleti körzet: Losonc – Kármán József Alapiskola és Óvoda Szelek havának, azaz április 24. napján, pénteken

Országos döntő: Nagymácséd – Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda Ígéret havának, azaz május 15. napján, pénteken

Csak rajtunk, magyar iskolákon, szervezeteken, egyesületeken, cserkészcsapatokon múlik, tudjuk-e folytatni a rovásírás újratanulását, népszerűsítését, elfogadtatását vagy újabb csorbát szenved a felvidéki magyarság nemzettudata!

Várjuk hazafias gondolkodású magánszemélyek, vállalkozók jelentkezését, akik szívügyüknek tekintik a magyar kulturális örökségünk megőrzését és fejlődését szülőföldünkön s ezért lehetőségük szerint adományukkal támogatják a helyi, a körzeti és az országos rendezvényünket.

Várjuk az alap- és középiskolás magyar fiatalok továbbá a felnőttek jelentkezését.

Mindenkinek sikeres felkészülést, tisztes helytállást kíván a Felvidéki Rovók és a Palóc Társaság!

Részletek

Kezdés:
2020. 02. 19.
Vége:
2020. 03. 17.
Esemény Category:
Esemény Tags:
MEGOSZTÁS