Lelkipásztori pályámat nézve én kezdettől fogva a komáromi egyházmegye lelkipásztora vagyok. Ez az idő 29 évet tesz ki. Egyházmegyénk valamennyi gyülekezetét többé-kevésbé ismerem. Mégis – úgy érzem – nem könnyű feladat előtt állok. Amikor a gyülekezetekről számolok be, beleszövöm egyházmegyénk elmúlt évi történéseit is.

 Köszönet elődömnek, aki hosszú éveken át, kormányozta egyházmegyénket, így a tavalyi esztendőt is. Bátorkeszi  gyülekezetnek gazdag az évi krónikája. Néhányat említsünk meg: áprilisban újra megszólalt a templomban  mindhárom harang. A Firesz ifjúsági szervezet ifjúsága és gyermekserege négy alkalommal talált otthonra és élvezte a gyülekezet gondoskodását, vendégszeretetét. Az évnek nagy rendezvénye volt a Bátorkeszi István Napok. Ünneplésükben együtt örült velük az egész egyházmegye és adott hálát Istennek a megújult és újra felszentelt templomért. Saját énekkaruk dicsőítette a Mindenhatót. Határon túli vendégek csatlakoztak e hálaadáshoz. Terveik közül: a volt iskolaépület rendbehozatala. Parókia alagsora ki van alakítva nyári táborok szervezésére, a tágas udvar lehetőséget biztosít a foglalkozásokra. 2007−re hat nyári tábor házigazdái lesznek. Imádkozó szívvel hordozzuk a fiataljaink között végzett munkát, amit a lelkészházaspár és presbitériuma végez. Búcsi református egyháznak határozott dominanciája van a település életében. Tartósan szoros az együttműködés az iskola és az egyház között. A sátoros ünnepeken az iskola énekkara is szerepelt. Nyáron a templomban a Pedagógusok Szövetségének az énekkara a VII Katona Mihály Napok záró istentiszteletét ékesítette énekeivel. A jelen a múltból táplálkozik és a jövő felé, mutat. Elhunyt leventéik sírjaihoz a zámolyi megemlékező utat ebben az évben a gyülekezet szervezte. Majd otthon is emlékezett a gyülekezet a II. világháború elesettjeire. A  gyülekezeti közösség él a technika kínáltaalternatív eszközökkel. DVD lejátszót és vetítővásznat vásárolt. Biblia témájú filmeket vetítenek. A  gyülekezetben végzett munkát van hivatott segíteni, a gyülekezetbe okt.15−től segédlelkészi idejét töltő Tömösközi Erzsébet – munkájára Isten gazdag áldását kérjük.
 
Érsekújvár – Csúz néhány kisebb javítást kellett elvégezni az épület együttesen. Nagy kihívása a gyülekezetnek a városi környezet és az ezer körüli reformátusság, hogy azt minél nagyobb számban bevonja a gyülekezet életébe. Meg kell küzdeni nyelvi nehézségekkel, hiszen az ifjúság nagy részben a szlovák tanítási nyelvű iskolákba
jár. Anyagi gondjaik terhét hittel kívánják kezelni, reménykedve, hogy a széles rétegek is megértik, hogy nagyobb részt szükséges vállalni az anyagi terhekből. Az énekkarra is fontos missziói szerep hárul, így helyben és vidéken is szolgálnak.  A 2007. esztendőben 50 éve annak, hogy a háború végén lebombázott templomot a gyülekezet újjáépítette. Szeptember végen ünnepség keretében szeretnének hálát adni az elmúlt ötven esztendőért. Csúzi gyülekezet is igyekszik megőrizni őseik hagyományait és keresik az éltető hit munkálkodását életükben. Idén a temetőkertben fejthették ki áldozatkész munkájukat. Bevezető  utat kikövezték és ravatalozó elé tetőszerkezetet építettek. S bár a közösség átlagéletkora emelkedik, nincsenek gyermekek, imádságos szívvel tekintenek a jövőbe.
 
Kamocsa  
 
A lelkipásztort idézem:”mára már csak a bibliai értelemben vett maradék alkotja a reformátusságunk magját.” Ebből nyilvánvalóan az a felismerés fakad, hogy hangsúlyt az evangélium hirdetésére kell fektetni. Gyülekezet felelőssége abban is növekszik, hogy a faluban már nincs iskola, minden területen nagyobb feladat hárul e gyülekezet  közösségére. Az ifjak közötti munka többrétű. Kirándulás, tábortűz, zenés áhítat, ezek mind kísérletek a folyamatok
megfordítására. Nagyobb szerepet kap gyülekezetben a diakóniai munka. Kapcsolatok révén a közösség hozzájutott gyógyászati segédeszközökhöz, amit nemcsak saját kebelén igyekezet hasznosítani, hanem azon túl is. Ruha, cipő, tartós élelmiszerek is eljutottak a rászorulókhoz. A lelki építkezésnek egyik hajtómotorja a nőegylet. Kamocsai gyülekezet helyszínéül szolgált az em. Tavaszi közgyűlésének megtartásához. Vendégszeretetében részesített  bennünket. Innen is köszönjük. Terveik a templom belső felújításának a befejezése.
 
Komárom – Izsa
 
„Mindeddig megsegített minket az Úr!” így kezdődik a beszámoló is. Hordozni azt a felelősséget ahol ennyi emberi lélekről van szó. Nem kisebb a feladat: mint élet, az életre hívás. Bár nem a mi feladatunk azt osztogatni, annál inkább munkálkodni érte. S bizony egy esztendő távlatában sok munkatárstól meg kell válni, s kell, hogy jöjjenek helyükbe az újak, a fiatalabbak. Ha nem is egy esztendő alatt, de törleszteni tudta a gyülekezet a 3 829 274 Sk összértékű munkát a templom tetőzetének javítását és  cserepezését. Apróbb szépítésként a templom új szőnyeget kapott, gyülekezeti terembe új székek kerültek. Egy következő nagy munka kezdődött el, a romokban álló Timóteus palota felújítása és átépítése.. A gyülekezetnek két megválasztott lelkésze és két segédlelkésze szolgált az elmúlt évben. Hagyományosan van az egyházközségben  adminisztratív munkaerő alkalmazva. A gyülekezet gondnoka, em. Gondnokunk megválasztást nyert a főgondnoki tisztségbe:. Tervek: a káplánlakás könyvtárszobájának javítása. A megkezdett munka folytatása a posta épületén és a Timoteus palotán.
 
Izsa – A lelki alkalmak megtartásán túl örömmel halljuk, hogy leányegyház ingatlanainak visszaigénylésével foglalkozhatott. Új terítők kerültek a Mózes−székre és az Úr asztalára.  Megkezdődhetett a harangok villamosítása, először mechanikájának megjavítása. Külön öröm, ismét van hitoktatás. Két alkalmon örvendezett a gyülekezet: a Lux Aeterna vendégszereplésen és Karácsonyi gyermek 2007 projekt kapcsán a Timóteus Közhasznú Társaság csomagosztási alkalmán. Tervek: Harang villamosításának befejezése. Templom előtti kerítés festése.
 
Gúta
 
2006.február 19. Egyházközségi Közgyülésen a gyülekezet megválasztotta első presbitériumát. Megtörtént a
fogadalomtétel. Még volt egy Firesz találkozó. Itt is osztottak a Samaritán Szövetség csomagjaiból. Segítséget az Önkormányzattól és Kiskertész Szövetségtől kaptak anyagiakban. Szintetizátort vásároltak. A város szépen elfogadja ez új közösséget. Tervek. Hitbeli megerősödés, távlati terv, saját imaterem kialakítása, Gimnáziumban
átvenni a hitoktatást.
 
Csallóközaranyos
 
A gyülekezet külső élete rendezett. A gyülekezeti élet a megszokott mederben folyik. A 2006 évben nagyobb felújítások javítások nem történtek.
 
Ekel
 
A gyülekezet élete nyomon követhető a jegyzőkönyvből. Áldott alkalmakat sorol fel, egyet meg is említenék: Tőkés László szolgált a gyülekezetben. Másik nevezetes alkalom volt a Hetényi János napok rendezvénye. A presbiteri bibliaórák imádságnak és lelki elmélyülésnek alkalmai. A jelenlegi parókia épülete látszatra jól néz ki, de falai nagyon vizesek, salétromosak, egészségtelen. A visszakapott iskola épülete javításra szorul. Látjuk nagy anyagi terhet ró a gyülekezetre. Eddig elvégzett munkák: tervrajz, tetőcsere, csatornázás. Közben a templomi harangokat is  megjavították. Minden elvégzett munkáért Istennek legyen hála. Tervek a 2007 évre.. Iskola felújításának folytatása parókiává. Bizakodik a gyülekezet, Isten megáldja ezt a munkát is.Segélyalapi kérelmet adott be a gyülekezet.
 
Kisújfalu
 
A gyülekezetben a viszonyok rendezettek. Kis Jolán, lemondott megválasztott lelkipásztori státuszáról és más munkakörben kívánja szolgálni Urát. Megköszönjük Kisújfalun végzett eddigi szolgálatait. Kisújfalu emlékezett a falu szülöttjére az 56−os mártírlelkész Gulyás Lajosra. A gyülekezetnek új beosztott lelkésze van ősztől Tatár István személyében. Aktuális: A parókia tetőszerkezetének cseréje. Megoldásra vár a visszakapott, felújított majd tanulóhiány miatt megüresedett iskola épületének hasznosítása. Együtt imádkozunk a bölcs döntésért.
 
Martos – Ímely
 
A rendes alkalmak mellet ott vannak rendhagyó alkalmak egész sora. Jótékonysági bál, 1948/49 megemlékezés. Március 15−e, − augusztus 20−i megemlékezések stb. Külön kell, hogy megemlítsük október 8−át, amikor püspök úr beiktatta hivatalába a megválasztott lelkipásztort Szénási Szilárdot. Kívánjuk innen is, hogy hosszú ideig pásztora lehessen a nyájnak. Hagyomány, hogy ismét Martoson szervezhettük meg az egyházmegyei bibliaversenyt. Idén sorra került a parókia előtti kerítés megújítására 106 335 sk. értékben. Tiszteletünk övezi a Martosi eklézsiát, hogy egyházmegyénk egyetlen református alapiskoláját üzemeltetik. Benne sok eseménnyel, gondokkal,  teherviseléssel helytállnak. Tervek a lelki építkezést tovább folytatni, Evangelizáció és ifjúsági bibliaórák szervezésével.
 
Ímely az anyaegyház árnyékában részesül a nagyobbnak minden áldásából. Sok tekintetben annak is bizonyosságát adják sok dologban önállók és önellátók. Igyekeznek rendbe tartani épületeiket. Templomajtót javítottak 8718 sk. értékben. Tervük, hogy hagyományt teremtsenek. Imely szeretné  rendszeresen megrendezni a kórustalálkozót.
 
Dunamocs
 
Ami fölött kegyelettel meg kell állnunk, 2006 márciusában, immár egy év elköszöntünk Kossár András ny. esperestől, akire most is fájó szívvel emlékezünk. Sokakat megmozgató esemény volt Szabó Imre orgonaművész hangversenye. Örülünk em. új orgonájának és annak is, hogy a gyülekezet kifizette az orgona árának második részletét is. Parókián fürdőszobát is rendbe hozták.
 
Marcelháza
 
A gyermekek nevelése, Krisztus lábaihoz édesgetése, az idősek várakozni segítése és a derékhad lelki erőnléte, ez a három pillére a kelkigondozói feladatoknak a gyülekezetben. A tiszta tanítás, a részrehajlás nélküli feddés, az élő és éltető Ige viszi mindezt végbe. Mi csak  Isten titkainak sáfárai vagyok, akikre számonkérés vár. Három kiemelt alkalmat említek meg : Nyári hetes Napközi Tábor, Ünnepváró alkalom a 70 éven felülieknek részére. Zenés Gyermek-evangelizáció iskolás és óvodás gyermekeink részére. Ichtisz zenekar szolgált. Gyülekezet diakóniai munka keretében Keskeny út közössége túllépi a gyülekezeti és felekezeti határokat. A gyülekezet multifunkciós épülete és a lelkészcsalád lakása ad ismételten helyet az egyházmegyei diakónia rendezvényeinek. Hasonló módon szervízeltük és biztosítottuk Firesz kórus ( Cantate Domino ) új CD anyagának Madari templomban való felvételekor a háttérmunkálatokat. Az egyházmegye területéről egyedülállók részére a gyülekezet csendesnapokat szervezett  bentlakással. A gyülekezet folytatta a megkezdett templomfelújítást. A templomablakok után a tornyon ablakok cseréje történt meg.. Harangjait átszereltette, újra villamosította. Mindhárom harangot programozó órával és elektronikus mágnes meghajtással helyezte üzembe. Az ökumenikus és közéleti részvétel hagyományos, és áldásos. Tervek. Evangelizáció, 50 éve elhunyt lelkipásztorára készül emlékezni a gyülekezet. Templomot kőággyal körülvenni, szigetelni.
 
Zsigárd
 
Újra megtapasztalta a gyülekezet, hogy az Úr jóságos és hosszútűrő. Gyülekezeti élet sokat változott. „Sokan inkább a kedvteléseinek él” írja a lelkipásztor. Akik együtt vannak az istentiszteleten gazdagodnak, épülnek. Egy kedves ünnepség volt az Óbudai Ref. Egyházközségben részt venni hittanos gyermekekkel egy gyermekrajz rendezvényen. Gyülekezetben egy lelkes énekcsapat szolgál Žiček Adrianna tanítónő vezetésével. Beteglátogatást a presbiterek tagjai is végzik. Munkák: Parókia konyhája lett lecsempézve. Tervek: A volt ref. iskola épületének tetőszerkezetét felújítani, külsejét átfesteni. A parókia bejáratához szociális helységet építünk Isten segedelmével.
 
Vágfarkasd
 
Gyülekezet öröme, új lendületet vett a gyülekezeti gyermekmunka. Gyermekek focitornán vettek részt Dióspatonyban,
ellátogattak a táborokba. Volt egy balatonfüredi kerékpártúra. Említést érdemel a Bakonyszentkirályi  testvérgyülekezet látogatása. Öröm volt hallgatni nt. Gilicze Tamás igehirdetését. További vendég : Joób Szilárd zurichi magyar lelkipásztor is járt a gyülekezetben. Voltak ökumenikus alkalmak. Gyülekezet nagy fába vágta a fejszéjét. Templomuk külső és belső javításába kezdtek bele . Köszönet a hathatós segítségért mindenkinek. Terveik. Lelkiekben szeretnének erősödni, folytatni a templom felújítási munkáit. A visszaszerzett új iskolában rövid időn belül szociális otthon kezdi meg működését.
 
Negyed
 
Már az 1911−es esperesi jelentés is tartalmazza, hogy köznapi templomi könyörgéseket tartanak egész éven át Komáromban, Negyeden, Farkasdon, Kamocsán és Alistálban. Istennek legyen hála ez ma is közel 100 évvel később elmondható. És szeretnénk ha minél több gyülekezetben felújítanák ezt az ősi szokást. De ne csak az alkalmakat tartanánk meg, hanem a templomlátogatók számban is és lélekben is gyarapodnának. Ez nemcsak Negyedre mond−
ható el, de valamennyi gyülekezetre érvényes, a Szentlélek ébresztőt fúj: Ébredj fel és ébreszd a halófélben levőket. Néhány neves alkalommal gazdagodott a gyülekezet. Ilyen volt a Lux Aeterna vendégszereplése. Gyermekek a táborokban erősödtek lelkiekben. Gyülekezet meghívta és megválasztotta lelkipásztorát. Az ökumenikus együttműködés hagyománya ápolva van. Tervek. A lelki élet széleskörű megerősítése, egy kórusnak a megalakítása, óvodában elindítani a hitoktatást, házi bibliaórák megszervezése.
Rácz Elemér esperes, Szeretetnaptár 2008