A február 11-e és 15-e közötti estéken a Deregnyői Református Tanulmányi Központban megtartott evangelizációs hét alapgondolatának az volt a kérdése: Mi tetszik Istennek? Ablonczy Zsolt lelkipásztor bizonyságtételeiben testvéri közvetlenséggel fogalmazta meg az Istennek tetsző életmód igei jellemzőit.

A közvetlenség nem mások gyarlóságait felhánytorgató bizalmaskodást jelentett, hanem személyes hitben érlelődött hitvallást. Az Ungi és Zempléni Református Egyházmegyékből érkezett gyülekezeti tagok, presbiterek és lelkészek örömmel tapasztalhatták, hogy a hallott ige az egymásért hordozott felelősségteljes szeretet felemelő erejével szólal meg. Bizonyára ez vonzotta mindazokat, akik estéről estére megtöltötték a Tanulmányi Központ nagytermét. Igazi lelki táplálék, megigazító kegyelem, megerősítő szeretet üzenetét hallhatta a testvéri közösség. Külön színfoltja volt az alkalmaknak az a dokumentumfilm vetítés amelyet három estén ét láthattak a jelenlevők. Zimányi Józsefről készült portréfilm, Sárospatak Teológiájának bezárása, Csiha Kálmán dokumentált önvallomása, mind-mind a hit helytállásának olyan példáit állította elénk, amelyekre nagy szüksége van korunk szolgáló gyülekezeteinek is. Mártha Géza, az Ungi Református Egyházmegye esperese jó meglátással választott előadót erre az alkalomra. Legyen áldott az Úr e közösségi alkalmakért

Református Újság