Ahogy korábban jeleztük, Robert Fico miniszterelnök és Ján Slota SNS-elnök közös levet írt A változatosság gazdaggá tesz – értékekkel, melyek összekötnek egy jobb Európáért Brüsszelbe Poul Nyrup Rasmussennek, az Európai Szocialisták Pártja (PES) elnökének, melyet magyar fordításban az alábbiakban teljes terjedelmében közlünk. A változatosság gazdaggá tesz – értékekkel, melyek összekötnek egy jobb Európáért

A SMER – Szociáldemokrácia politikai párt a több mint egy éve kormányzó koalíció vezető pártjaként a legutóbbi incidensek fényében kijelenti, hogy elutasít minden olyan politikai törekvést, amely államok, nemzetek és nemzetiségek közötti feszültség keltésére irányul. Elismerjük minden egyén elidegeníthetetlen jogát a méltóságra és figyelembe vesszük a történelmi tapasztalatokat és a jövőbe tekintő várakozásokat amelyek a baráti együttélésen és elismerésen alapulnak Szlovákia minden lakosa és Európa minden állama és nemzete számára.

Az Európai Unió értékeken alapul, melyek tisztelik az egyéni méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot és az emberi jogok betartását, beleértve a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogait is, amint azt az Európai Unió reformszerződésének 2. cikkelye is tartalmazza. Ezen értékek közösek minden tagállam és társadalom számára, amelyekben meghatározó a pluralizmus, a diszkrimináció tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás és az egyenlőség a nemek között. Teljes mértékben támogatjuk ezen alapvető jogok és értékek tiszteletben tartását az európai integráció folyamatában.

Egyértelműen elkötelezzük magunkat az Európai Unió mellett, elfogadva annak értékeit, külső és belső politikáját, demokratikus intézményrendszerét, amelyeket az európai szerződések tartalmaznak. Globalizálódó világunkban, amelyben a piacok nincsenek tekintettel az államhatárokra és amelyben olyan kihívások veszélyeztetik jövőnket, mint amilyen a globális felmelegedés, az Európai Unió megkerülhetetlen eszköze lett annak, hogy visszaszerezzük elveszett szuverenitásunkat, a jövőben is fenn tudjuk tartani és működtetni a jóléti államot, és hogy a minket közösen érintő kihívásokat lehetőségekké tudjuk változtatni Európa minden polgára számára.

Olyan társadalmat építünk, amely tiszteli az emberi méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot, az emberi jogokat, beleértve a kisebbségi jogokat is, amelyben minden egyén számít, amely a kölcsönös megértésen alapul, amely értékeli a változatosságot és elutasítja az erőszakot. Gondolatainkat olyan dokumentumok inspirálták, mint az ENSZ által elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, az Emberi Jogok Európai Chartája és az Európai Politikai Pártok Chartája a Rasszizmus Ellenes Társadalomért.

Elismerve a nemzetállami érdekeket csatlakozunk az Új Szociális Európában meghirdetett gondolatokhoz, amelyekben a szolidaritás jelenti a jóléti államokhoz vezető közös utat, amelyben minden európai polgár számára biztosított a szabad letelepedés, az utazás és a munkavállalás szabadsága.

Meg vagyunk győződve arról, hogy a baráti légkör az alapja a társadalmunk fejlődésének, ezért meghatározó érdekünk hogy tovább fejlesszük a jó szomszédi viszonyokat államaink között és egyben a baráti együttélést a szlovák nemzet és a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek között is.

Történelmi tapasztalatunk arra tanít, hogy a változatosság gazdagabbá és erősebbé tesz, ezért elutasítjuk a diszkrimáció, intolerancia és gyűlölet minden formáját. A Szlovák Köztársaságban minden egyén számára biztosított a méltóságteljes élethez való jog tekintet nélkül az etnikai származásra, fajra, nemre, szexuális orientáltságra vagy vallásra. Elfogadva a közös kulturális örökségünket és a változatosságban rejlő erőt nem engedhetjük meg az európai értékek lerombolását, sem a gyűlöletszítást az európai államok között. Sohasem fogadjuk el a nacionalizmus térhódítását, sem a gyilkos konfliktusok elharapódzását az európai országok között.

Célunk, hogy Szlovákia minden állampolgár és itt tartózkodó egyén számára otthonná váljon, az Európai Unió pedig jövőjük terepévé, amelyben biztonságosan és szabadon kamatoztathatják tudásukat és tehetségüket. Meggyőződésünk, hogy hosszú távon csak a tiszteletre, toleranciára és kölcsönös elfogadásra épülő Európai Unió lehet sikeres a jövőben.

Ezen okokból kifolyólag az egyenlőség elve, az elidegeníthetetlen jogok tisztelete, a tolerancia és minden egyén méltóságának az elfogadása voltak azok a pillérek, amelyekre gyakorlati politikánkat építettük a közjó, a javuló életminőség és a szociális és szolidáris Európa kialakításáért, amelyben minden egyén és minden nemzet fontos egységet alkot és amelyben mindenki egyenlő jogokat és szabadságot élvez.

E deklarációban kifejtett elvek és értékek meghatározóak a Szlovák Köztársaság kormánya számára.

Pozsony, 2008. január 29.

Robert Fico
Ján Slota