MintaképA Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Választmánya tudatosítja a magyar nyelvű közoktatásra kiható közállapot romlását, mely elsősorban az állami oktatásirányítás szakszerűtlenségének és túlzott ideológiai irányultságának a következménye.
Azt a tényt, hogy a közoktatás reformja elkezdődött, üdvözöljük, tartalmával, az eddig megtett lépésekkel és a megvalósítás módszereivel azonban azonosulni nem tudunk. Sajnálattal állapítjuk meg azt is, hogy az elmúlt években a közoktatás szerkezeti, tartalmi és törvényi megújítására nem került sor.
A mostani változások a szlovákiai magyar közoktatásra eddig negatívan csapódnak le. A földrajzi megnevezések tankönyvi használatával kapcsolatos miniszteri állásfoglalást elhibázottnak, anyanyelvi használati jogaink korlátozásának tartjuk. A nemzetiségi oktatásnak a kormány által jóváhagyott tervezete nem öleli fel ennek a területnek a bonyolultságát, és csak a magyar kisebbség szlovák nyelvtudásának kérdéskörével foglalkozik. A közoktatási törvény megreformálásának szándékához nem fér kétség, mely utat nyithat az oktatás tartalmi megújulásának, melyet a helyi pedagógiai programok hasznosan egészíthetnek ki. A törvénytervezet hiányának tartjuk, hogy az SZK Oktatási Minisztériuma (a továbbiakban OM) az oktatásirányítás több területét rendeletekkel kívánja szabályozni, és nem foglalkozik a tankönyvkiadás és a tankönyvpiac liberalizációjával, amit a közoktatás fejlesztése érdekében elengedhetetlennek tartunk.
Nem tudjuk elfogadni azt sem, hogy a nemzetiségi oktatást érintő kérdésekben szövetségünk véleményét az OM eddig figyelmen kívül hagyta. Az OM Nemzetiségi Osztályának szerepét csökkentette, a magyar nyelvű közoktatással foglalkozó munkatársakat elbocsátotta. A magyar nyelvű közoktatás képviselői nem kaptak helyet sem az oktatási miniszter tanácsadó testületében, sem a SZK Kormányának Kisebbségi Tanácsában. Az Állami Pedagógiai Intézetben (ÁPI) és az újabban jogalanyiságuktól megfosztott módszertani központokban a nemzetiségi oktatással foglalkozó területeken a magyar szakemberek száma rendkívül alacsony, ezek a szakmai intézmények nem képesek a nemzetiségi iskolák pedagógusainak szakmai igényeit kielégíteni.
Napjainkban megdöbbentő volt az a hatás, mely iskoláinkban a Felmérés 9 nevű tudásfelmérést kísérte. A szlovák anyanyelvű diákok részére készült szövegértési teszt megíratását a magyar iskolákban politikai célzatosságként értékeljük, mely a magyar anyanyelvű diákok szlováknyelv-tudásának minősítését hivatott, vagy lett volna hivatott szolgálni. A hemzsegő hibák miatt az egész felmérés szakmai színvonalát és a szervezés módját pedagógusaink és iskolavezetőink rendkívül negatívan értékelik. (Az iskolák által észlelt szakmai, fordítási, módszertani és a szervezés formáival összefüggő kifogásokat az OM-ba külön elküldjük). Felszólítjuk az illetékeseket, hogy tegyék meg azokat a szakmai, szervezési és személyi döntéseket, melyek biztosítékul szolgálnak arra, hogy az ilyen esetek a jövőben ne ismétlődhessenek meg. Úgy véljük, a Felmérés 9 által kiváltott problémák, nemcsak a magyar tanítási nyelvű (MTNY) iskolákat érintik, hanem a szlovák oktatási intézményeket is.
Mindezen felsorolt okok alapul szolgálnak arra, hogy kifejezzük tiltakozásunkat a SZK Oktatási Minisztériumának az elmúlt egy évben tett politikai indíttatású, szakmailag megalapozatlan intézkedései kapcsán. Egyben felkérjük a SZK Kormányát, tegye meg a hatékony intézkedéseket a MTNY nevelési és oktatási intézmények munkájának segítése, megmaradásuk és fejlődésük érdekében:

– A hatalmon levő koalíció pártjai, a SZK Kormánya és Oktatási Minisztériuma ne folytassa tovább a magyar anyanyelvű oktatás leépítését célzó, konfrontációt szító politikáját. Ne kezdeményezzen és hagyjon jóvá olyan törvényeket, mely a kisebbségi közösség jogállását, a nyelvi jogok gyakorlását, a MTNy iskolák létét veszélyeztetik.
– Az OM folytasson folyamatos együttműködést a szlovákiai magyar közoktatást képviselő szakmai szervezetekkel és intézményekkel. Anyagilag, az Európai Uniós támogatási formákat is beleértve, segítse ezen szervezetek és intézmények tevékenységét, elsősorban a MTNY iskolák igényeinek megfelelő pedagógusképzés, a pedagógus-továbbképzések és diákversenyek anyanyelven történő biztosítása, az oktatás tartalmának megújítása, a tankönyvellátás, a kisebbségi oktatást érintő kutatások, stb. terén.
– Biztosítsa az OM Nemzetiségi Osztályának, az ÁPI-nek és a módszertani intézményeknek a szakmai és személyi megerősítését úgy, hogy azok a MTNy iskolák problémáit ne növeljék és fokozzák, de mérsékeljék és megoldják.
– Az OM az alapiskolák alsó tagozatán ne csökkentse az anyanyelvi tanórák számát, és ezáltal az anyanyelv szerepét a MTNY iskolákban, mert az anyanyelv a diákok tudásának megalapozását szolgálja, csak erre épülhet a további magasabb szintű ismeret elsajátítása.
– Az OM biztosítsa a szlovák nyelv hatékonyabb oktatását célzó koncepcionális, tartalmi és módszertani változásokhoz szükséges feltételeket. Az ÁPI kapjon megbízást arra, hogy a MTNy iskolák szakembereinek bevonásával dolgozza ki a szlovák nyelv oktatásának olyan formáját, amely a beszélt nyelv elsajátítására irányul, és ehhez teremtse meg a szükséges anyagi forrásokat.
Az SZMPSZ OV felhívja a MTNy iskolák pedagógusait, vezetőit, hogy odafigyeléssel, cselekvő hozzáállással és szakmailag magas színvonalon végezzék nevelő-oktató munkájukat, állják útját az anyanyelvű oktatást veszélyeztető lépéseknek, hogy MTNy iskoláink versenyképesek legyenek, korszerű oktatást és hasznosítható tudást nyújtsanak diákjainknak. Ehhez kérjük a szülők támogatását, a többségi nemzet tagjainak megértését és az Európai Unió szerveinek és intézményeinek odafigyelését.
Az SZMPSZ Országos Választmánya
Rimaszombat, 2008. február 16.