A csehországi Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom Magyar Nemzeti Tagozata mély megdöbbenéssel követi a magyar-szlovák viszony súlyos megromlását, amely a két nép együttélésének az elmérgesedéséhez vezetett.

A Tagozat egységesen visszautasítja és elítéli a mindkét oldalon előforduló provokációkat, amelyek a magyar és szlovák nemzetiségű emberek közötti békesség megrontására és a köztük lévő érzékeny viszony megterhelése felé irányulnak. Az atrocitásokba torkolló uszítások és cselekmények különösen veszélyesek a jelenlegi pénzügyi válság idején, amikor a többé-kevésbé ártatlan embereknek okozott gazdasági nehézségeket a nemzeti ellentétek felszítása irányába kívánják terelni. Nem kevésbé aggasztó, hogy a több évtizedes, magyar és szlovák oldalon tapasztalható közeledési szándék mehet így veszendőbe a nemzeti türelmetlenség és önzés felkorbácsolásával.

A Tagozat kerülni szeretné a dolgok egyoldalú megítélését, de kénytelen leszögezni, hogy az utóbbi időben tapasztalható szlovák-magyar távolodás kezdete a Szlovák Köztársaságban keresendő, utalva a Szlovák Nemzeti Párt kormányzati szereplésére, amelyet a Tagozat az alig több mint egy éve tett szóvá a Beneš-dekrétumok ún. érinthetetlenségét elítélő nyilatkozatában. Az azóta eltelt időben további, a szlovákiai magyar nemzetrészt sértő, vagy hátrányosan érintő cselekményekre került sor, emlékezetesen a megnevezett párt elnökének az egész magyarságot illető becsmérlő megnyilvánulásaira, a magyar tanítási nyelvű iskolák az Európai Unió pénzügyi alapjaiból való kirekesztésére, vagy a hibrid honismereti tankönyvek kiadására.

Magyar részről elítélendő a magyar szélsőségesek cselekedeteinek sora, amelyek a szlovákság nemzeti érzéseit sértik, vagy a Szlovákiában a magyar autonómia elképzeléseinek a többségi nemzettel való nem kielégítő megvitatása, amelyek a szlovákokban a Szlovák Köztársaság megcsonkításának aggodalmát válthatják ki. A mindkét oldalon elkövetett megnyilvánulások nincsenek összhangban az Európai Unió Chartájával, sem a magyar és a szlovák állam között elfogadott együttműködési és barátsági szerződésekkel.

A Tagozat elvárja, hogy a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság kormánya, parlamentje, pártjai, politikusai és közéleti személyiségei tegyenek meg határozott lépéseket a nacionalizmus és a sovinizmus megfékezésére minkét országban, valamint a szélsőséges szervezetek visszaszorítására, legyen az bármelyik oldalon kormányon kívül vagy belül.

Dr. Kocsis László Attila
az Együttélés Politikai Mozgalom elnöke

Dr. Palágyi István György
a Magyar Nemzeti Tagozat elnöke