Lénár Károly atya – Krisztus bátor hitvallója címmel jelentetett meg könyvet a XX. Komáromi Imanap alkalmából a dunaszerdahelyi Pázmaneum Társulás. A könyv előszavát Farkas Zsolt, a Jópásztor Alapítvány elnöke írta, aki Lénár atyát a Jó Pásztorhoz hasonlítja. Mint, ahogy írja: „Lénár atya követte Krisztus szavait, melyek szerint a jó pásztor elöl halad
„…a juhok pedig követik őt, mert ismerik a hangját. Idegen után pedig nem mennek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik.” (Jn 10, 4-5)
Ezért tartotta oly fontosnak a magyar papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a szlovákiai magyar főpásztorért való közös imát. Saját pásztorra van szükségünk, mert nélküle szétszéled a nyáj.”

E könyvben Lénár Károly atya küzdelmes életéről, gondolataiból olvashatnak egy csokorra valót, melyből mindenki erőt meríthet. Szükségünk van olyan
bátor papokra, mint Károly atya, aki az egyházüldözés legveszélyesebb időszakában
is kitartott hite, magyarsága és hivatása mellett. – írja előszavában a Jópásztor Alapítvány elnöke.
A 60 oldalas könyvben helyet kap Lénár Károly atya által írt keresztúti ájtatosság is, majd Lénár atya üzenete címmel olvasható válogatás beszédeiből, gondolataiból 14 pontban.
I. Papságról
II. Inámi falunap
III. Szent Kereszt Felmagasztalása Udvardon
IV. Szent István-szobor felszentelése Tardoskedden
V. Gróf Esterházy János századik születése napjára
VI. Egyház és magyarság
VII. Papi Találkozó Érsekújvárban
VIII. Jópásztor Társulat gyűlése Ógyallán
IX. Jópásztor Társulat gyűlése Érsekújvárban
XI. 9. Imanap Komáromban
XII. 10. Imanap Komáromban
XIII. 11. Imanap Komáromban
XIV. 13. Imanap Komáromban

Zárszó helyett a A magyar nemzetiségű hívek és lelkipásztoraik nyílt levele olvasható a Szlovák Püspökkari Konferenciához. A könyvben helyet kap a Lénár Károly emlékezete című kiállítás bemutatása is. Végezetül fényképgaléria zárja a kiadványt, ahol Lénár atya családi albumából egészen a Komáromi Imanapokon készült fényképek is megtalálhatóak.

A könyv ára 1,50 EUR. Megrendelhető a Pázmaneum Társulás elérhetőségein: Fő utca (Hlavná u.) 47/22, SK-929 01 Dunaszerdahely-Dunajská Streda , Tel.: 00421-31-552 90 43, 00421905-826 185, e-mail: pazmaneum@stonline.sk

Felvidék Ma, atos

Mons. Lénár KárolyLénár Károly atya – Krisztus bátor hitvallója

A felvidéki magyar katolikus közösség egyik vezéregyénisége volt Lénár Károly pápai káplán, aki 2005. augusztus 21-ére virradó reggel hunyt el.
Lénár atya 1923. április 4-én született az Ipoly völgyében elterülő Inám kisközségben. Az Esztergomi Bencés Gimnáziumban érettségizett 1943-ban. Teológiai tanulmányait Budapesten és Pozsonyban végezte. Papi tevékenységét Érsekújvárott kezdte, ám röviddel ezután 1951-ben a kommunista hatalom bátor hitvallása
miatt 17 évi börtönre ítélte és bebörtönözte. Végül 5 évvel korábban, 1963. augusztus 20-án, Szent István napján szabadult a börtönből. Ezután hét évig fizikai munkásként kellett dolgoznia, majd 1970-től Udvard község plébánosa lett. 1987-től Tardoskedden fejtette ki buzgó lelkipásztori tevékenységét egészen nyugalomba vonulásáig. Élete utolsó éveit szülőfalujában, Inámban töltötte. Lénár atya tevékenységével az egész felvidéki magyarságot is szolgálta. Az 1994-ben megalakult Jópásztor Alapítvány elnökeként fáradhatatlanul szorgalmazta a felvidéki magyar püspök kinevezését. Egyik fő szervezője volt a Komáromi Imanapoknak, ahol 1990-től kezdődően évente hívek ezrei imádkoztak magyar papokért és magyar főpásztorért. A Jópásztor Alapítvány révén aláírásgyűjtést is szervezett kérvényükhöz, amelyben több mint 53 ezren aláírásukkal támogatták a magyar püspök kinevezését. Az 53.000 aláírást 12 kötetbe köttették és a másolatát átadták Dossena nunciusnak Pozsonyban. Az eredetit pedig két autóbusznyi zarándok kíséretében személyesen adták át Rómában a Szentatyának 1995-ben.
Az Istent, Egyházát és a magyarságot hűséggel és áldozatos lélekkel szolgáló lelkipásztor kiérdemelte a Pro probitate – Helytállásért Díjat, a Kisebbségekért kitüntetést és az Esterházy János Emlékérmet is.
Lénár Károly bátor hitvalló volt, aki a kínzások és megpróbáltatások ellenére sem alkudott meg az istentelen bolsevik gonosztevőkkel. Semmivel sem tudták őt arra kényszeríteni, hogy besúgóvá és ügynökké váljék, mint néhányan “Isten szolgái” közül. Nem vesztegethették meg sem földi javakkal, sem a fényes karrier ígéretével – ellenállt a Sátán kísértésének.
A magyar papság és a hívek egységét munkálta, ezért sok támadás érte azok részéről, akik nem szívlelhették egyenes jellemét, bátor fellépését. A 14. Komáromi Imanapon mondott szavai ma is útmutatóak mindannyiunk számára: “A keresztet pedig mindig a bátor papok tartották – mondta. – Most is ilyen bátor papokra van
szükség, akik össze tudnak fogni. A fő helyen ülőknek, a vezetőknek, legyenek azok egyházi vagy világi vezetők, egyet kellene tudatosítaniuk: aki első akar lenni, az kösse fel a kendőt, és szolgáljon. Hiszen Jézus sem azért jött közénk, hogy őt szolgálják, hanem hogy ő szolgáljon.”
Lénár atya, Krisztus bátor hitvallója most már a Legfőbb Pásztornál könyörög magyar papokért és magyar főpásztorért a felvidéki magyar katolikusok számára.
Hisszük, hogy ha itt a földön az illetékesek elzárkózása miatt nem is teljesülhettek kérései, könyörgése meghallgatásra talál majd annál, aki méltányosan és igazságosan megadja mindenkinek, ami jár – nemzetiségre való tekintet nélkül.

ThDr. Karaffa János,
a Pázmaneum Társulás elnöke