29348

 A pünkösdöt követő Szentháromság vasárnapon került sor a Kassától keletre található Deregnyőn (Drahnov) a területi nőszövetség konferenciájára, melyen női és férfi presbiterek is részt vettek szép számmal.

A 16. század második felétől létezik református gyülekezet Deregnyőn, mivel a falu birtokosa maga is reformátussá lett ebben az időben. 1730-ban Lónyai Ferenc lesz a falu birtokosa, aki a környező falvakból vallásuk miatt elűzötteket befogadva igyekszik gyarapítani a falu lakosságát. Az 1836-ban elkészült templomot követően 1849-re készül el a református iskola és tanítólakás új épülete. Az új parókia 1897-ben készül el. A 2. világháborút követően a gyülekezetet évtizedekre megfosztják javainak jó részétől, s a gyülekezet lélekszáma csökkenni kezd, ami az elvándorlás eredménye. A 20. sz. utolsó évtizedében a gyülekezet, hathatós nyugati támogatással és helyi adakozással, Mgr. Csoma László lelkipásztor odaadó szolgálatával felépíti konferencia központját Református Tanulmányi Központ néven, ahol évenként 25-30 rendezvényt, konferenciát, ifjúsági és gyermektábort szerveznek. A gyülekezet 1993-tól havonként megjelenteti a Református Újságot, 1994-től pedig a Szeretetnaptárt.

A jól szervezett és szép rendben tartott eklézsia templomában délelőtt végzett igehirdetői szolgálatot Dr. Békefy Lajos lelkipásztor, aki átadta a jelenlévőknek a Presbiteri Szövetség elnökségének köszöntését is. Az istentiszteleten Mgr. Csoma László helyi lelkipásztor megkonfirmálta az USA-ból erre az alkalomra hazatért fiatal testvéreket, kedves példáját adva a gyülekezeti hűségnek. Délután a Tanulmányi Központba több szomszédos gyülekezetből érkeztek az érdeklődők. Jelen volt Fülöp Sándor ny. esperes, továbbá Fülöp Angéla iskei lelkésznő, a Szlovákiai Református Nőszövetség elnöke is. Dr. Békefy Lajos vetítettképes előadásban mutatta be reformátorunk kiterjedt levelezését, amely révén kora előkelő hölgyeivel, de a lyoni és a párizsi börtönben hitük miatt sínylődő hitvalló református/hugenotta nőtestvérekkel is tartotta a kapcsolatot. Kálvin lelkigondozói habitusa ugyanúgy megjelent leveleiben, mint a református hit védelme, illetve a katolikus hitről az új hitre tértek lelki-szellemi erősítése. Levelezése során egészen a Litván Fejedelmi udvarig eljutott szellemi világossága, rendíthetetlen evangéliumi meggyőződése, és sokakat támogatott református hitük megőrzésében. A prezentációs előadás után két rövid referátumban szólt az előadó az idén fennállása 20. évfordulóját Istennek köszönő Presbiter című lap szolgálatáról a kárpát-medencei magyarság és reformátusság életében, valamint a Nők Világimanapjának létrejöttéről, hazai elterjedéséről, el egészen addig, hogy öt éve a hazai és külföldi börtönökben is megtartják ezt az alkalmat magyar református kezdeményezésre. A jelenlévők kitartó érdeklődéssel és az előadások szünetében testvéri beszélgetéssel tették emlékezetessé az összejövetelt, melyről a résztvevők a Presbiter c. lap több száz példányából is vittek magukkal gyülekezetükbe. (r-y-g-a)