32517

 A Katolikus Egyház szlovákiai képviselői Jozef Tomko bíboros vezényletével négy évvel ezelőtt, 2008. február 14-én hirdették ki a római katolikus egyházmegyék átszervezését, valamint két új egyházmegye megalakítását.

Az átszervezési terv kidolgozásánál a Szlovák Püspökkari Konferencia nem volt tekintettel arra, hogy megoldásukkal megbomlik az egy tömbben élő magyar nemzetiségű hívek természetes egysége. A felosztásra reagálva nyílt levelet juttatott el a Szlovák Püspökkari Konferenciához a Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Mécs László Társulás, amelyben a felvidéki magyar katolikusok szolgálatával megbízott magyar főpásztor kinevezését és lelkipásztori ellátásuk megfelelő megoldását kérték. A kéréssel egyetértő magyar nemzetiségű hívek és lelkipásztoraik nevében a Szlovák Püspökkari Konferenciához eljuttatott nyílt levelet 25 szlovákiai magyar civil szervezet támogatta, és két hónap alatt mintegy huszonötezren írták alá.

Négy évvel e számunkra gyászos évforduló – vagy ahogy sokan nevezik: „Egyházmegyei Trianon” – és a felvidéki magyar katolikusok kéréseinek megfogalmazása után elmondható, hogy nem azoknak lett igazuk, akik elhamarkodottnak nyilvánították a Nyílt levél megfogalmazását és félremagyarázták annak szándékát. A felvidéki magyar katolikusok jogos kéréseinek kinyilvánítása nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Nyitrai Egyházmegyében magyar anyanyelvű lelkipásztor látja el a helynöki feladatokat a magyar papok és híveik körében. A Besztercebányai Egyházmegyében is volt kinevezett helynök, s bár a megyéspüspök halálával megszűnt ez a hivatal, Mahulányi József atya az egyházmegyei kormányzó megbizásából továbbra is ellátja a legszükségesebb feladatokat. A Nagyszombati Főegyházmegyében püspöki szinten Orosch János püspököt bízták meg a helynöki feladatokkal, aki már azelőtt önmagától is régóta felvállalta a magyarok pasztorációját. A Pozsonyi Főegyházmegyében pedig 2012-ben került sor segédpüspök kinevezésére, a magyarul is kiválóan beszélő Haľko József személyében.

A Pázmaneum Társulás a felvidéki magyar katolikusok jelentős részének óhaját szem előtt tartva továbbra is szorgalmazza, hogy a kinevezett püspöki helynökök munkáját olyan, a magyar katolikusok pasztorációjával megbízott főpásztor koordinálja, akinek tevékenysége nem korlátozódik csupán valamelyik egyházmegyére, hanem összefogja a felvidéki magyar katolikus papokat és híveket, ezáltal is elősegítve a lelki élet fellendülését a különböző egyházmegyék magyarok által is lakott területein.

„Szent Cirill és Metód a sikeres evangelizáció szép és bölcs példáját hagyták ránk. A szláv nemzetek iránti szeretetből elsajátították a rájuk bízott nép anyanyelvét és az Evangéliumot a nép nyelvén kezdték hirdetni. A siker csodálatra méltó volt: a szláv nemzetek elfogadták a keresztény hitet. Gondoskodtak arról, hogy utódaik olyan lelkipásztorok legyenek, akik a rájuk bízott népből származnak. Napjaink sikeres evangelizációjának érdekében hasznos lenne követni példájukat.” (Idézet a Nyílt levélből)

Ezért a Nyílt levélben foglalt kéréseket ma is aktuálisnak tartjuk és várjuk azok mielőbbi megoldását az illetékes egyházi hatóságtól.

Ennek jegyében folytatjuk a közös imát a felvidéki magyar katolikusok jogos kéréseinek teljesítéséért április 29-én, Jó Pásztor vasárnapján a XXIII. Komáromi Imanapon, amelyre ezúton is szeretettel hívjuk a híveket és papokat!

ThDr. Karaffa János, a Pázmaneum Társulás védnök-elnöke
Pázmaneum, Felvidék.ma