34591

Az öt tanulmány Szlovákia magyarlakta tájain végzett kutatás során született, s a nemzeti szimbólumok, hiedelmek, temetőkultúra és interetnikus kapcsolatok témakörét ölelik fel. Bizony, boszorkányok még mindig vanak!” Boszorkányhit és rontás egy gömöri bányásztelepülésen a 21. században A permonyík. A bányaszellem és bányamanó alakja a szöveges folklórban – különös tekintettel egy gömöri bányásztelepülés, Rudna hiedelemvilágára Kilenc kereszt (Devĕt křížů). Egy szakrális kisemlék-együttes nyomában a világhálón. Új perspektívák a néprajzkutatásban Karácsony és a halottak emlékezete. Dél-szlovákiai példa Fényképek a dél-szlovákiai temetők síremlékein és az út menti halálhelyjeleken. Magyarországi városhoz – Hajdúböszörményhez – kötődő írásokban az ottani köztemetőben található csónakos fejfás, több esetben „kopjafás” temetőként emlegetett  parcella fejfáit mutatja be, elemezve az ott tapasztalható tendenciákat. Ez a téma szorosan kapcsolódik a kötetben szereplő többi tanulmányhoz és több fő kutatási témához is, mint: fényképhasználat a temetőkben, a folklorizmus-kopjafák, temetkezési szokások és temetőkultúra – elsősorban annak változásai, valamint interetnikus kapcsolatok, szokásváltozások, hiedelmek. A szóban forgó temetőrészben tapasztalt jelenségek prezentálásának elsődleges célja, hogy konkrét példákkal szemléltessem az ún. népi kultúra folyamatos változását, módosulását, illetve hogy még hivatalos rendeletek ellenére sem lehet kimerevíteni, konzerválni egy konkrét kor állapotait, szokásait. Azok ugyanis folyamatosan változnak, alkalmazkodnak az adott kor tendenciáihoz, s nagymértékben befolyásolják a társadalmi és életmódbeli, nemkülönben ízlésbeli változások is. Ez a kötet felhívja a figyelmet a világhálóra mint a néprajzi témák kutatásának egyik fontos forrására, valamint a szöveges folklór – ez esetben a hiedelemtörténetek – terjedésében játszott egyre nagyobb szerepére. Az írások elszórtan, különböző magyarországi tanulmánykötetekben és szlovákiai magyar periodikumokban jelentek meg a közelmúltban. A Kilenc kereszttel és a hajdúböszörményi temetőrész sírjeleivel kapcsolatos tanulmány átdolgozást igényelt, mivel e téma esetében tapasztalható a leggyorsabb és legjelentősebb változás. A sírjeleken és út menti halálhelyjeleken előforduló fényképek témájához kötődő írás kiegészítését elsősorban a zsidó temetőkben előforduló fényképes sírokkal kapcsolatos új adatok indokolták.

Kiadja a Fórum Kisebbségkutató Intézet