pazmaneum webfejlec01

 Születésnapját ünnepli a Pázmaneum Polgári Társulás, mégpedig a hetediket, 2005. október 2-án történt megalakulása óta. Hét évvel ezelőtt a csallóközi Baka plébániáján gyűltek össze azok a lelkiatyák és világi személyek, akik úgy határoztak, polgári társulást hívnak életre a felvidéki magyar katolikusok érdekében és védelmében.

Minden új kezdeményezést nem mindenki fogad el rögtön és nem fogadja el azokat a célkitűzéseket sem, amelyeket az adott társulás képvisel. A kezdetekben is így volt, de elmondhatjuk, hogy hét év elteltével még mindig vannak olyanok egyházi és világi körökben is, akik nem nézik jó szemmel a Pázmaneum munkásságát. Társulásunk soha nem az aktuális államhatalom vagy az egyházi méltóságok kegyeit kereste, hanem saját célkitűzéseit tartotta szem előtt, azaz a közösség érdekét. Betartotta az egyházi és a világi törvényeket, még ha a sötétség erői alattomosan a vesztére törtek is.
A Pázmaneum Polgári Társulás azzal a céllal alakult, hogy a társulás tagjai az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítését fogják szolgálni a keresztény erkölcs szellemében. A papok és világi hívek által alapított Pázmaneum immár hetedik éve fejti ki tevékenységét a felvidéki magyar katolikusok szolgálatában.
Célkitűzéseink ma sem változtak, így azok a közösség érdekében a következők:
Konferenciákat, zarándoklatokat és találkozókat szervezünk a vallás, kultúra és művelődés területén és információkat nyújtunk ezen területeken. Együttműködünk más társadalmi szervezetekkel és keresztény egyházakkal nemzeti és nemzetközi szinten is. Vallási és történelmi témájú könyveket és kiadványokat adunk ki annak érdekében, hogy a Szlovákiában élő magyar kisebbség identitását erősítsük és közreműködjünk hagyományainak megőrzésében. Pázmány Péter szellemi örökségének értelmében támogatjuk a Közép-európai nemzetek együttélését a tolerancia, szolidaritás, kölcsönös megértés és szeretet szellemében.
A Társulás tagja lehet mindenki, aki egyetért az Alapszabállyal, részt akar venni megvalósításában és nem támogat (és a múltban sem támogatott) rasszista, kommunista, fasiszta vagy más erőszakos ideológiát.
A hét év során Imakilencedeket tartottunk felvidéki és magyarországi egyházközségekben a papi hivatásokért, a családokért, nemzetünk megmaradásért többek között. Minden évben a papok és hitoktatók részére ún. Tanulmányi Napot tartottunk, mindig más tematikában a Szentatya, illetve a Magyar Katolikus Püspöki Kar által meghirdetett emlékévekhez kapcsolódóan. Társulásunk bekapcsolódik a Feltámadási menet szervezésébe is, így a feltámadási jelvény északi ága a Felvidéken több egyházközségbe is eljut.
A 2008-as év kiemelkedő eseménye volt a Pázmaneum szempontjából, hogy a Jópásztor Alapítvánnyal és a Mécs László Társulással közösen Nyílt levelet fogalmaztak meg a Szlovák Püspökkari Konferencia részére, amelyben kinyilvánították a magyar főpásztor kinevezésére való igényüket a február 14-ei egyházmegyei felosztás kapcsán előállt új helyzetben. A Nyílt levélhez csatlakozott 25 társadalmi és egyházi szervezet, valamint mintegy 25 000 felvidéki magyar látta el kézjegyével az aláírási íveket, amelyeket szeptember 19-én adták át a Szlovák Püspökkari Konferencia elnökének Pozsonyban.
Regnum Marianum Akadémia néven keresztény felnőttképzést hoztunk létre a Felvidéken, illetve már az anyaországban is. Itt a képzés keretében biblikus, teológiai és egyháztörténeti előadásokat hallgathatnak az érdeklődők.
Minden évben kalendáriumot adunk ki Regnum Marianum néven, amelyben egyházi és világi szerzők tollából találhatók írások, de számos vers, ima és a nemzet nagyjainak gondolatai is olvashatók a kalendáriumban. Ugyancsak megtalálhatóak a felvidéki magyar katolikusok történetéről szóló írások, tanulmányok is.
A hét év alatt számos előadáson, konferencián, imanapon, megnyitón, tiltakozáson, zarándoklaton részt vettünk és arra buzdítottuk tagjainkat, szimpatizánsaikat is, hogy csatlakozzanak a rendezvényekhez.
A Komáromi Imanapokat 2006 óta Társulásunk szervezi a Jópásztor Társulattal és a Komáromi Római Katolikus Plébániával karöltve. A Komáromi Imanapok létrehozásának gondolata a felvidéki magyar hívek és papok közös kezdeményezéseként a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom egyházi programja keretében született 1990 tavaszán. Az első megbeszélésre Léván került sor negyvenhat szlovákiai magyar lelkipásztor jelenlétében. Fő célkitűzése: a szlovákiai magyarságot egyesítő közös imádság felvidéki magyar papi és szerzetesi hivatásokért, magyar főpásztorért, valamint magyar püspökségért. Az első Imanapot 1990. június 3-án, pünkösd ünnepén rendezték a komáromi Szent András-templomban. A második Imanapot a Szent Rozália-templom előtti téren, a későbbieket pedig a Klapka téren, illetve a Szent András-templomban tartották. Mivel egyesek szerették volna politikai indíttatású rendezvénynek beállítani az Imanapokat, ezért azok szervezését 1995-től a Jópásztor Alapítvány (majd a Jópásztor Társulás) vette kézbe az imanapi szervezőbizottsággal együtt. 2006-tól a Pázmaneum Társulás is csatlakozott a szervezőkhöz. Számos magyar egyházközségből vettek részt hívek a Komáromi Imanapokon. A részvételi arány a XII. Imanapig növekedett, illetve állandósult. 2001-ben, a XII. Imanapon Ján Sokol nagyszombati érsek kategorikusan visszautasította a magyar katolikusok Memorandumban megfogalmazott kéréseit, s ennek következtében a hívek részvételi aránya ezt követően stagnált, sőt csökkent. Lénár Károly atya az Imanapokon gyakorta buzdított a magyar papság egységére, s emiatt sok támadás is érte őt. Sokan befejezettnek gondolták az Imanapok sorozatát, amikor Orosch János atyát 2004-ben püspökké szentelték, ő azonban további imára buzdított. Voltak, akik megoldottnak tartották a magyar főpásztor kérdését, s akadtak olyanok is, akik egyenesen feleslegesnek gondolták az Imanapokat. Lénár atya halálát követően már-már úgy tűnt, megszűnik a Komáromi Imanapok rendezvénye, a Pázmaneum Társulás segítségével azonban sikerült megújítani formáját, megőrizve az eredeti célkitűzést és tartalmat. Időközben tisztújítási folyamat kezdődött a Jópásztor Alapítványon belül is, ami elősegítette az Imanapok méltó megszervezését. Az utóbbi években a résztvevők száma ismét folyamatosan emelkedett, s a jubileumi Imanapon megközelítette a háromezret. 1993-tól keresztút, 2006-tól előadás is része a programnak, amelynek keretében valamely magyar szent vagy hitvalló életéről elmélkedtek a résztvevők. Püspökké történt kinevezése után csaknem minden évben Orosch János püspök atya vállalta a Komáromi Imanapok főcelebránsának szerepét. Az utóbbi években azonban egyre többen ismerték fel az Imanapok eredeti célkitűzéseinek fontosságát, s a XX. Komáromi Imanapon már közel 50 lelkipásztor imádkozott együtt Komáromban magyar papokért és főpásztorért.
Szinte megalakulásunk óta saját honlappal is rendelkezünk, amelyen Társulásunk hírei mellett más egyházközségek meghívóit, felhívásait is közzétesszük, valamint fényképes beszámolókkal és egyéb audiovizuális médiatartalommal is találkozhat a honlapunkra látogató érdeklődő.
Az Esterházy-dijjal kitüntetett Pázmaneum Társulás megalakulása óta mindvégig Esterházy János szellemi örökségét tartotta mérvadónak és a felvidéki magyar mártírpolitikusról kiadványaiban, konferenciáin, illetve 2011-től már a dunaszerdahelyi emléktáblája révén is megemlékezik.
Köszönjük támogatóinknak, a lelkiatyáknak, híveknek és minden jó szándékú embernek a segítséget, támogatást, az imákat, a buzdítást, az építő kritikát! Külön köszönetet szeretnénk mondani Dunaszerdahely Város Önkormányzatának, a Rákóczi Szövetségnek és a sikeres pályázataink révén a Bethlen Gábor Alapnak, akik anyagilag is támogatták tevékenységünket. Köszönjük a magánszemélyeknek és a lelkiatyáknak, valamint a magyar közösség érdekképviseletét felvállaló közéleti szereplőknek, hogy anyagi támogatásuk mellett erkölcsi támogatásukról is biztosították Társulásunkat az évek során.
A Pázmaneum Polgári Társulás továbbra is elkötelezett hivatástudattal próbálja szolgálni a felvidéki magyar közösséget, és legjobb tudása és belátása szerint igyekszik felszólalni a felvidéki magyarságot ért sérelmek ügyében. Kulturális, egyházi és hagyományápoló rendezvényeit több helyszínen kívánja a jövőben is megvalósítani a Társulás, amely pályázatok és támogatások segítségével képes a szükséges anyagi forrásokat előteremteni az egyes rendezvények lebonyolításához.
Köszönjük és kérjük a további imákat is, amelyeket munkánk érdekében mondanak a hívek és a lelkiatyák, hiszen az ima és a hit erejével tudjuk munkánkat folytatni és célkitűzéseinket valóra váltani a jövőben is, megalkuvás nélkül, az igazság fényében. Mivel a Jó ügyét, amelyet továbbra is rendületlenül szolgálni kivánunk, a Sátán és evilági csatlósai ma is mindenféle fortéllyal gáncsolni igyekszenek, különösen is kérjük, ajánlják fel Társulásunkért a Szent Mihály imát -amelyet alább közreadunk-, hogy a Gonosz fölött győzelmet arathassunk!

ThDr. Karaffa János, a Pázmenum védnök-elnöke
Karaffa Attila, a Pázmaneum ügyvezető elnöke

2012. október 2-án, Szent Őrzőangyalok ünnepén, Dunaszerdahelyen

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen. (XIII. Leó pápa imája)