40784

Négy éven át tartottak a leleszi református templomon a felújítási munkálatok. A több mint 20 500 eurós költséget igénylő felújítás után ünnepélyes keretek között ismét felszentelték az istentiszteleteknek helyt adó épületet.
Az ünnepség Fazekas László püspök és Kendi Csaba helyi lelkipásztor köszöntő szavaival és hálaadó imájával vette kezdetét a templom előtti téren, majd a megújult épületbe belépve istentisztelettel folytatódott az alkalom, melyre teljesen megteltek a padsorok. A meghívottak között voltak a helyi önkormányzat képviselői, a zempléni és az ungi egyházmegye lelkipásztorai, de a környező gyülekezetek tagjai is eljöttek, hogy együtt örvendezzenek a leleszi reformátusokkal templomuk megújítása alkalmából.

Az istentisztelet Molnár Elemérnek, a zempléni egyházmegye esperesének az igeolvasásával vette kezdetét, majd Fazekas László püspök Lk 12, 31-32 alapján: „Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy látta jónak Atyátok, hogy nektek adja az országot” arról a kitartásról szólt a megjelentekhez, amely jellemezte az eltelt négy év alatt a leleszi gyülekezetet. „Hány segítő kéz, összerakott fillér kellett ahhoz, hogy mindez megvalósuljon. Jó látni azt, hogy a kis leányegyházközség gondoskodik a templomáról. Csodálatos az Isten kegyelme, mert nemcsak a múlt dicsősége vezette a híveket arra, hogy a templomot megújítsák, hanem ettől sokkal fontosabb az, hogy ott van a szívekben a hálaadás” – mondta a püspök. Majd többek között utalt arra, hogy a világ profitorientált lett és mindenki a krízisre hivatkozik, holott a legnagyobb válság az ember szívében van, mert másfelé irányul a gondolkodása. Az emberi élet fő hangsúlya nem Isten országára helyeződik, hanem a földi javakra – tette hozzá, majd azzal fejezte be a gondolatmenetét, hogy „… ez a templom mindenki számára világítson és utat mutasson”.
Igehirdetése után a megjelenteket köszöntötte a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház főgondnoka Fekete Vince is, majd Kendi Csaba lelkipásztor számolt be a négy év alatt elvégzett munkálatokról és a pénzügyi forrásokról is. A gyülekezet presbitériuma még 2008-ban határozta el, hogy az 1883-1887 között épült templomát fokozatosan újítja meg. A munkálatok 2009-ben kezdődtek el, bár a gyülekezet összvagyona akkor mindössze 2709 eurót tett ki. Először a templom külső homlokzata újult meg, majd a csatornarendszer, a torony pedig új festést kapott. A következő évben a belső térben folytatódtak a munkálatok a villanyhálózat rekonstrukciójával, az ablakok cseréjével és a padok újra lakkozásával. A négy évig tartó munkálatok összköltsége több mint 20 500 eurót tett ki. A kiadásokhoz a hívek adományán kívül a katolikus hívek is hozzájárultak, de jelentős összeggel, több, mint hat ezer euróval támogatta a felújítást Lelesz község önkormányzata, valamint az egyház akkori segélyalapjától 3100 euró hozzájárulás érkezett.
„A presbitériummal, és a gyülekezettel közösen mondhatom, hogy mindezért leginkább Istenünknek vagyunk hálásak, az Ő gondviselését éreztük az elmúlt években, hiszen az Ő kezében vagyunk, Ő volt az, aki adott jóindulatot irántunk, aki megnyitotta a szíveket, és adott áldozatkészséget, aki igazgatta döntéseinket, és olyan körülményeket formált, hogy ezt a nagy áldást elvehessük” – mondta befejezésül Kendi Csaba az alig 157 reformátust számláló – Lelesz és Kaponya község – lelkipásztora.

A hálaadó ünnepi istentisztelet július 14-én a nemzeti imádsággal, valamint Fazekas László püspök áldásával zárult.
40784 140784 240784 3

Reformata, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”40651″}