43017

November 29-én a Rimaszombatban ülésező Zsinaton a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) képviselői által megfogalmazott nyilatkozatot a családról és a keresztyének üldözéséről a zsinati képviselők is jóváhagyták. A nyilatkozatot már szeptember 16-án a második tanácskozásukon elfogadták a szlovákiai keresztyén egyházak vezetői , amelyre az Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Püspöki Hivatalában került sor Pozsonyban.

Nyilatkozat a családról
A Szentírás mint az isteni kinyilatkoztatás és a keresztyén tanítás forrása világosan bizonyságot tesz a házasságról és a családról mint Isten teremtési rendjéről: „Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket” (1Móz 1, 27). „Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté” (1Móz 2,24).
Szlovákia lakosai többségének a nyugodt családi élet prioritást jelent, viszont sok család komoly nehézségekkel néz szembe. A munkanélküliség, a szegénységtől vagy az alacsony bevételtől való félelem lehetetlenné teszik számukra a méltóságteljes életet. A családokat veszélyezteti a válásra hajlamos mentalitás, az alacsony erkölcsi tudat, az erőszak és a szexualitás tiszteletlen nyilvános ábrázolása. Ezeknek a problémáknak a megoldása az egész társadalom elkötelezettségét igényli. A családról való gondoskodás nem merülhet ki az anyagi bebiztosításában, hanem társadalmi, szociális, kulturális és vallási jelentősége állandó erősítésén kell nyugodnia. Kötelességünk minden módon támogatni a családot, és olyan mértékű biztonságot nyújtani neki, hogy a családokba a gyermekeken keresztül érkező áldást – a róluk való gazdasági törődés gondjával megterhelt házastársak – ne vessék el.
Nyugtalanul szemléljük, hogy némely – elsősorban gazdaságilag fejlett – ország trendje egyre inkább implementálódik társadalmunkba. Annak vagyunk szemtanúi, hogy kis lépésekben megkérdőjeleződik a házasság jelentősége és aláásódnak a család alapjai. Ha a világi hatalmasok döntése nyomán a társadalomban a házasság intézményét és a férfi és a nő kötelékét kétségbe vonó légkör alakulna ki, a család – éppen a házasságon alapulva – különböző veszélyeknek és deformációknak lenne kitéve.
A férfi és a nő kapcsolatát mint a társadalom alapvető egységét Jézus Krisztus a Mt 19,1–9-ben igazolja. A házasság és a család Isten szándékát jelenti a világ számára. Meggyőződésünk, hogy a házasságnak mint a férfi és a nő kötelékének és a családnak, amit alkotnak, nincs olyan alternatívája a társadalomban, a-melyen Isten tetszése és az áldás ígérete nyugodhatna. Semmilyen más kapcsolat soha nem lesz egyenértékű a férfi és a nő házasságával.
Nemzeti szinten készek vagyunk támogatni kormányunkat és parlamentünket olyan dokumentumok elfogadásánál, amelyek nemcsak az európai rendszerben való részvételünkre fognak reflektálni, hanem a mi társadalmi, kulturális és vallási adottságainkra is, amelyek a múltban már beváltak és kétségbevonhatatlan jelentőségük volt a szlovák nemzet és a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek túlélésében.
Támogatjuk és támogatni fogjuk a Szlovák Köztársaság képviselőit és Szlovákia minden képviselőjét az európai és nemzetközi intézményekben, amennyiben Szlovákia lakosságának olyan állásfoglalásait akarják átültetni, amelyek összhangban vannak ezekkel a hagyományokkal. Hisszük, hogy egységben a Szlovákiában élő összes jóakaratú emberrel megőrizzük és megszilárdítjuk a házasság és a család helyzetét nálunk és a világban is.
A keresztyén egyházak mindennapos igyekezetükben továbbra is ki fognak használni minden eszközt arra, hogy segítsenek a gyengéknek és védteleneknek, védelmezzék a hívők és nem hívők jogát a méltóságteljes élethez, és védjék az emberi méltóságot, beleértve a házasságét és a családét is.

Nyilatkozat a keresztyénüldözésről
Nagy nyugtalansággal figyeljük a híreket a szíriai, az egyiptomi és más országokban élő keresztyének üldözéséről. A keresztyéneket elhurcolják otthonaikból, gyilkolják őket vagy kénytelenek hazájuk határain túlra menekülni.
Követeljük, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete komolyan foglalkozzék az emberi jogok betartásával a vallásszabadság területén, amint azok le vannak fektetve Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában és az ENSZ Chartájában, hogy szigorúan követeljék meg ezen országok kormányaitól a vallásszabadság betartását és védelem nyújtását minden embernek, a vallásukra való tekintet nélkül.
Kérjük egyházaink valamennyi tagját, hogy imádkozzanak az Úristenhez a tolerancia, a kölcsönös megértés, az ellenséges felek közti megbékélés lelkéért, a világ békéjéért.
A Szlovákiai keresztyén egyházak vezetői a szeptember 16-án megtartott második tanácskozásukon fogadták el a családról szóló nyilatkozatottal együtt a keresztyének üldözésével kapcsolatban kiadott állásfoglalásukat. A találkozóra az Augsburg Hitvallású Evangélikus Egyház Püspöki Hivatalában került sor Pozsonyban. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Fazakas László püspök képviselte. November 29-én a Rimaszombatban ülésező Zsinaton az Egyházunk képviselői által megfogalmazott nyilatkozatot a zsinati képviselők is jóváhagyták.

reformata/Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”43010,42930,42793″}