50797 1

Egy „bolond pap”, Hranyó Mihály nyugalmazott abarai református lelkipásztor Miért hallgat Isten? címmel írt egy 166 oldalas könyvet, melyet a Kiskövesdi Református Gyülekezet adott ki idén.
A könyv címe az egyik íráséval azonos. Huszonkettő sorjázik egymás után. Az előszóban elmeséli, hogy e kötet tájékoztatni kívánja az olvasót, milyen út vezet bennünket Istenhez. Hogyan lehet sikeres hívő keresztyén életet élni. A siker korunk kulcsszava, de a szerző az élő bibliai hitről kíván szólni. Bizonyosságaival kíván épülésére szolgálni minden hívőnek.
Az emberek számtalan kérdést tesznek föl, mert nem tudnak eligazodni. Ennek oka, hogy nem olvassák a Szentírást. Miért engedi Isten, hogy ártatlanok szenvedjenek és essenek áldozatul? Lehet, hogy nincs is? Ezt főleg azok hiszik, akik nem olvassák a Bibliát. Megnyugtatólag hat, hogy akarata és terve van az emberrel, szándéka a világgal. Csak olvasni kell üzenetét, hogy azt megismerjük. Ezzel a könyvvel szeretné meggyőzni olvasóját.
Számos fontos fogalommal foglalkozik. Az egyik az idő. Idővel múltunk lesz, mely életünk eseményeit őrzi, akár a fagyott jég a buborékokat. A jelen idő, a most a fontos. A mostot egymás üdvösségére kell felhasználnunk. Közben tudjuk, időnk egyre fogy. Ezért nem kell halogatni döntéseinket. Hogy még mindig van időnk ez Krisztus kegyelmi ajándéka. Tehát kegyelmi idő. És nem tudhatjuk, mikor ér hirtelen véget. De azt bizton tudjuk, egyszer vége szakad. A 445-ik ének soraival zárja sorait: „Nem állva megpihenni, a boldog cél előtt. Elmúlik nemsokára földi vándorút, és az örök hazába, ki hű volt, mind bejut…” (14. old.) Szerinte, a jelek arra utalnak, az utolsó idők következnek, ezért is kell komolyan vennünk a felénk nyújtott életmentő kegyelmet.
Miért hallgat Isten? – teszi föl egyik következő írásának címében a fontos kérdést. Világunkban borzalmas dolgok történnek. A tömegkommunikációs eszközök „jóvoltából” naponta hallunk természeti csapásokról, háborúkról, balesetekről, „amikor úgymond «ártatlan» emberek lesznek áldozatok.” (Ha ma látnánk a tévében Szodoma és Gomora pusztulását, elborzadnánk és sajnálnánk a sok ártatlant.) S ezután sorjáznak vég nélkül a kérdések: Hol van ilyenkor Isten? Miért engedi ezt, ha szerető és jóságos? Miért hallgat? Hranyó leszögezi, csak tudatlan, tájékozatlan és hitetlen ember kérdez ilyeneket és kérdéseivel a vádlottak padjára ülteti Őt. De felelősségre vonható isten nem létezik!
A valódi, élő szent és igaz Isten viszont tőlünk fogja kérdezni: Miért nem éltél törvényem szerint? „Miért hazudoztál, gyűlölködtél, irigykedtél, loptál, rágalmaztál?” (23. old.) Miért nem hittél Jézusban, aki teérted halt meg, hogy örök életed legyen? És a legsúlyosabb kérdés: Miért utasítottad el az ingyen kegyelmemet? De erre a majd elkövetkező napon, amikor megítéli a Föld kerekségét, te meg sem tudsz majd mukkanni, de most a vádlottak padjára ültetnéd Istent. Akkor te leszel a vádlott és nem lesz felmentés, ha Jézus Krisztus nem tesz majd vallást rólad.
Jézus mennybemenete óta hallgat, mert nincs más kijelentése! Már elmondta azt, amit közölni kívánt – olvashatjuk egy másik írásában.
Földünkön az élet a hitetlenség következményeként válik pokollá. Ha túl messzire mész a hitetlenség útján, ha átlépsz egy bizonyos határt, már nem hallod meg Isten szavát. A Szentlélek azonban munkálkodik világunkban. Ha hit által elfogadjuk a megváltó Jézust, csak így válhat jobbá az ember és földi élete. Az Isten utolsó szava szintén az előbbi írás kérdéseivel foglalkozik. „Jézus Krisztus Isten utolsó szava!” (35. old.)
Az írások jellemzője, hogy a lelkipásztor az igét idézi mondandója alátámasztására. Körbejárják a megtérést és újjászületést. Sikeres keresztyén élethez ad útmutatást. Nem könnyű olvasmány főleg azok számára, akiknek nincs idejük forgatni a Bibliát és elgondolkodni annak üzenetén.
Bolond papok. Ez a címe egy további írásnak. Tátrai gyógykezelése alatt alkalmi ismerőse ezt a megállapítást vágta a fejéhez. Maguk papok bolondok, mert kiprédikálják a lelkület, s végül a családjukra nem hagynak semmit. A maguk fizetéséből nem lehet megélni. Híveik nem segítik magukat, a csuhájukat sem tudnák megvenni. „Olyan szegényen halnak meg, mint a maguk Krisztusa. Magukra aztán igaz a mondás – szegény úrnak szegény a szolgája is!” Az egyik atyafi megjegyzi, hogy a papoknak azért van kocsijuk. Hogyne, Hranyónak is van egy 21 éves kiszolgált Škodája. Az eszmecsere folytatódik. A következő személy szerint, sok „okos” pap vállalkozik, él a mai világ lehetőségével, hiszen idejük van bőven!
Pál apostol gondolata jutott eszébe: „Mi bolondok a Krisztusért… szinte a világ szemetjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanáig.” (I. Korintus 4:9-10:13) „Megértettem az én embertársaim beszédét – hát igen, nekünk papoknak valóban bolondokká kell lennünk, hogy el tudjuk mondani és elmondhassuk a világnak a Krisztus megváltó evangéliumának bizonyságtételét a mi igazán bolond embertársainknak.” (137. old.) Igen, valóban bolondok vagyunk, a többi emberért, mert nagyon fontos számunkra, hogy elmondhassuk, ha nem térnek Istenhez, nem bánják meg bűneiket, a pokolra, az örök kárhozatra jutnak! Az embereknek meg kell ismerniük Isten akaratát, hogy senki el ne vesszen. Krisztus is azt mondja, nem azért jött a világra, hogy kárhoztassa azt, hanem azért, hogy általa megtartassék.
Hranyó folytatja eszmefuttatását, de az egyik atyafi közbeveti, „pokol nem is létezik, csak a papok ijesztgetik ezzel az embereket. És különben is nem érzem bűnösnek magam. Így hát nem is kell félnem az Istentől. Meg különben úgy tudom, hogy Isten jó és szerető Isten.” (138. old.)
E kérdés után válik igazán izgalmassá az írás. Mit válaszolhat az önkritika hiányára és erre a csúsztatásra? Elmondja vitapartnerének, nagyon keveset tud Istenről. Ő minden emberi cselekedet megítélője és a Biblia azt írja, rettenetes dolog az Isten kezébe esni. Ezért fontos felvetni a kérdést, hogyan állhatok meg Isten előtt és miképpen menekülhetek meg Isten haragjától?
Az ember a tiltás ellenére evett a jó és gonosz tudásának fájáról. Azóta az ember meghal, ahogy ezt az Úr előre megmondta. Az ember engedetlensége miatt Isten megátkozta a Földet és ezért fáradtságos munkával kell eltartania magát. Ez azóta is így van. Nem ilyen az ember élete? Valaki felszabadította az embert a halálfélelem szorításából? A kérdéseket nagy csönd követi. Majd folytatódik az eszmecsere.
Végül ismét előtérbe kerül a két legfontosabb kérdés. Hogyan állhatok meg Isten előtt és miképpen menekülhetek meg Isten haragjától? A menekülés útja Jézus Krisztus! Azt mondta, aki hisz a beszédének, annak örök élete van! A „mai világ legnagyobb bolondsága, hogy az emberek nem hisznek Jézus Krisztusban és nem félnek Isten haragjától.” (143. old.) Bolond papok!?
Mivel karácsonyra készülünk, a Megtartó született nektek… c. írásra is fölhívjuk a figyelmet. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16). „Ez a karácsonyi evangélium.” (103. old.) Ezt kell hirdetni, mert Ő mindenkiért halt meg. Ez az igazi örömhír.
A szerző szavaival ajánljuk e könyvet. „Kedves olvasó, ha a te szívedben is ott van ez az öröm, ha életed napjait ez az öröm sugározza be, akkor légy te is örömmondó békekövet, hirdesd te is, hogy a Szabadító elközelget!” (105. old.)

Balassa Zoltán, Felvidék.ma