52267

Leszenye a nógrádi határ közelében települt, „hegyek alatti” honti falu. A török idők alatt lakosainak száma megcsappant, s tönkrement régi temploma is. Ezidőtájt az északi tájakról telepítettek ide szlovák evangélikusokat, s így a település nemzetiségi-vallási összetétele is megváltozott.

A Koza-féle temetkezési kápolna s a temető további látnivalói

A község temetőjének két említésre méltó építménye van: a szép modern halottasház és a temetőkápolna. Az utóbbi álromán stílusban készült, csúcsíves sisakkal ellátott kis homlokzati toronnyal. A sisak alatt félköríves hangvető nyílásokat (ablakokat) látunk. Két kiugró oszloppal szegélyezett bejárata felett félköríves mezőben egy fehér márvány emléktábla van, ezzel a szöveggel: „Dicsértessék a Jézus Krisztus/ +/ KOZA ISTVÁN és BOLDOG MÁRIA/ nyughelye/ épült az Úrnak 1933-ik évében”. Koza István a falu jobb módú gazdái közé tartozott, de a házaspárnak gyermeke nem volt.

A kápolna kis szentélye sokszögzáródású, hajója négyzet alakú, déli és északi oldalán két-két félköríves, vörös téglával szegélyezett ablakkal. A kápolna homlokzati sarokpillérfői szépen díszítettek, a tető piros pléhvel fedett.

Szt. Natálkia szobra a Mathényi-kripta előtt. Csáky K. fA temetőben látható még néhány XIX. századi és XX. század eleji szépen megmunkált kő sírjel. A Koza-kereszt a már említett temetőkápolna előtt áll. Szürke műkőből készült a visszacsatolás évében; oszlopán, amely egy háromlépcsős talapzaton áll, angyalfej látható, s ez a dedikáció olvasható: „Isten nagyobb dicsőségére/ és/ lelkünk örök üdvére/ emeltette/ KOZA ISTVÁN/ és/ BOLDOG MÁRIA/ 1938″. A csipkézett szárvégű, vaskorpuszos keresztet egy kétlépcsős oszlopfőre helyezték.

A központi temetőkereszt háromkaréjos szárvégű, rajta ezüstözött vaskorpusszal. Krisztus jobbra fordított fején töviskorona van, lábszárai egymás mellett helyezkednek el. A homokkőből készült kereszt széles oszlopfőn áll.

A Majthényi-kripta

Leszenye földesurai hosszú időn át a Majthényiak voltak. Amennyiben a templomot is e család egyik tagja, Majthényi Márton építtette, így a Majthényiak itt kegyúri joggal is rendelkeztek. Az álromán stílusban épült (1730) leszenyei templom északi tájolású szentélyének kis k֊örablaka alatt, az oltárszekrény felett látható a régi oltárkép, melyen ez a felirat olvasható: „1730/ Majthényi Márton/ Ebeczky Éva”.

Eme szent építmény lett aztán a család néhány későbbi tagjának végső nyughelye is. A torony alatti jobb oldalsó előcsarnok tulajdonképpen a kórusfeljáró, a bal oldali a Majthényi család temetkezési helye, kriptája.

Leszenyei római katolikus templomHárom sírfülke látható itt: az egyikben Kesselleökeöi báró Mathényi Antal (1792-1866), császári és királyi kamarás, Hont megye első alispánja, Liptó megye főispánja nyugszik. A másikban Kesseleökeöi báró Majthényi László (1820-1908) kamarást, Hont és Nyitra vármegyék főispánját helyezték el. A császári udvarhoz a szabadságharc után is hűséges nemesember politikai pályáján több elismerésben részesült, s meglehetősen viharos szerepet töltött be az országos dolgokban is.

A kripta harmadik halottja a főúr felesége, báró Majthényi Natália (1836-1893). A kripta előtt áll Szent Natália szobra. Natália Szent Adorján felesége volt, s Maximianus császár idejében szenvedtek börtönt, illetve vértanúhalált hitükért. Natália a sírhely előtt hosszú barna ingben, kék palástban látható; fején fehér fátyol, derekán fehér öv, jobb kezében aranyozott kereszt van. A helyiek szerint a szobrot báró Majthényi László állíttatta felesége tiszteletére.

A templomkertben, a kriptától nem messzire a második világháborúban elesett két német katona sírja látható. Rajta egy kis kőkereszt alakú sírjel, az alábbi felirattal: „OBLT. Karl Menikheim/ 27.2.1914-18.12.1944″, illetve: „UFFZ. Karl Fuchs/ 18.12.1944″. A helybeliek a sírhelyet kegyelettel ápolják.

Csáky Károly, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”52006,52002,51875,51874,51873,51869,51868,51867,51866,51865,51863,51861,51864″}
A központi temetőkereszt. Csáky K. felvBáró Majhtényi Antal emléktáblája. Csáky K. felvBáró Majtényi László márvány sírmeléke. Csáky K. felv