54487

A tartalomból:

A szociológia fejlődése és az etnikai tömörülések helye a társadalmi szerkezetben
A szociológia fejlődéstörténetének kiskátéja
A magyar protoszociológiai gondolkodás és a magyar szociológia megszületése
Az etnoszociológia tárgya
Az etnikai tömörülések és a társadalmi szerkezet
A nemzet alakulásának és keletkezésének társadalmi aspektusai
A nemzet meghatározása körüli nehézségek
Az etnikai közösségek kialakulásának objektív és szubjektív feltételei
Nemzet előtti szocio-etnikai közösségek
Próbálkozások a nemzet sz ociológiai jellemzésére
A nemzet szociológiai modelljének mint a biológiai és szociokulturális vonások egységének vázlata
A nemzet mint kulturális és nyelvi közösség
Nemzeti jellem és arculat. A nemzeti azonosságtudat
Akkultúrációs és enkultúrációs folyamatok a nemzet életében
Kultúra, vallás és azonosságtu dat
A nemzet és a politika
A nemzet rétegződése
Az etnikai közösségek további formái és ezeknek különféle értelmezései
Nemzetiségek?
Nemzeti kisebbségek és őshonos közösségek
Etnikai csoportok
Társnemzet
A más nemzetállamban élő etnikumok tipológiája. Néprajzi csoportok
A rasszizmus és nacionalizmus kérdése a szociológiában
A fajelméletek
A rasszizmus vizsgálatának módszertani nehézségei
A nacionalizmus szociológiai kérdései
A (kis)nemzetek jövője a XXI. században (Zárszó helyett)

Csámpai Ottó 1952-ben született Nyitracsehin. A szociológiához vezető útja bonyolult és ellentmondásos volt. Felsőfokú katonai végzettséggel rendelkezik és a prágai Károly Egyetem bölcsészkarán folytatott posztgraduális tanulmányokat. 1988-ban megkapta a filozófiai tudományok kandidátusa tudományos fokozatot, 2001-ben habilitált.
Főleg magyar nyelven publikál, de számos cikke és tanulmánya jelent meg a környező országokban. Az első könyve “Viharvert nemzettudat” címmel 1994-ben jelent meg Pozsonyban, amely a nemzeti-etnikai azonosságtudat problémáit vizsgálta Zuboralja magyar falvaiban. Ezt további két könyve követte.
Az elsők között kezdte a pedagógiai tevékenységben és tudományban használni az etnoszociológia fogalmat, amelynek reális tartalmat is adott. Hosszabb ideig működött a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetemen, emellett a Nagyszombati Egyetem és a budapesti Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem meghívott előadója volt.
Több szociológiai kutatást végzett Szlovákia magyarlakta területein. 1994-től a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület elnökségi tagja, majd 1996-tól a dísztagja. A legnagyobb intellektuális élménye az ókori Mezopotámia története, mitológiája és a sumer nyelv tanfolyamán való részvétel a Buenos Auresi Institutio Universitario de Altos Estudios Orientales szervezésében.

A kiadványt a Heraldika Kiadó-Zürichi Magyar Történelmi Egyesület jelentette meg 2005-ben. Beszerezhető a magyarmenedék.hu oldalon. http://www.magyarmenedek.com/products/3749/Nemzet_es_tarsadalom_-_Csampai_Otto.htm

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”25105,54486″}