54488

A fenti címmel került megrendezésre a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lelkészei számára az Országos Lelkésztovábbképző alkalom június 8–11. között a magyarországi Berekfürdőn, a Megbékélés házában. Ambrus Erika a reformata.sk-n így számolt be az eseményről:

“Egyházunk püspöke, Fazekas László nyitóáhítata után elmondta, mennyire örül, hogy az idei lelkésztovábbképzőre eddig a legmagasabb részvételi számban érkeztek a lelkészek – a szlovák anyanyelvű lelkészek is, akik az eddigieknek megfelelően vagy tolmács segítségével hallgatták a közös előadásokat, vagy némely esetben számukra külön előadás tartatott – a visszajelzések alapján konstatálta, szükség van ezekre az alkalmakra mind a képzés, mind pedig a lelkészközösség formálása szempontjából.

Rögtön az első előadás és az előadást követő kérdések bebizonyították, mekkora szükség van arra, hogy meg tudjuk határozni református identitásunkat ebben a világban. Tőkéczki László történész, egyetemi tanár, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka, A református identitás jelenléte a magyar társadalomban című előadásában vázolta a Magyarországon élő reformátusok helyzetét, valamint rámutatott, hol és milyen módon jelenhet meg a református ember a társadalomban, a tudomány, a műveltség terén, gazdasági és politikai téren. Valamennyi említet területen mindig is kiemelkedő szerepük volt a reformátusoknak. Ahhoz azonban, hogy a 21. században is számoljanak velünk, erős református identitástudatunknak kell lennie, nem feledve, hogy az identitás a lelki-szellemi otthon.

A délután második előadója, Szathmáry Béla – jogász, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatója, egyetemi tanár – előadásában, melynek a címe A református felekezetek egyházjogi sajátosságai, a három alapvető elv alapján magyarázta egyházunk jogi felépítését a ma gyakorlatában, az egyetemes papság elve, a zsinat-presbiteri elv és a szabad egyház szabad államban elve alapján.
Késő délután és kora este fakultatív műhelymunkára volt lehetőség különböző, előre meghirdetett csoportokban, valamint énekkari próba volt, s az esti imaközösség. Utána pedig Écsi Gyöngyi, hetényi lelkész, előadóművész, előadói estjére került sor.

A második nap áhítattal kezdődött, majd Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke tartotta meg igen érdekes és rengeteg kérdést felvető előadását a témában A közelmúlt és jelen teológiai irányzatai a magyar református egyházban címmel. Rövid történeti áttekintés után püspök úr elemezte az apológiai, aktivista, esztétikai és fogyasztói irányzatokat, példákkal alátámasztva és igen szemléletesen, egy-egy igehirdetésfajtán keresztül is bemutatva ezeket a mai teológiai irányzatokat.

A délelőtt második előadója Várszegi Asztrik, pannonhalmi főapát volt, aki a Reformátusok egy római-katolikus szemével című előadásában őszintén, nagy szeretettel és tisztelettel mondta el meglátásait, sok mindenben igazat kellett adnunk főapát úrnak, különösen abban, hogy mi nem reflektálunk kellőképpen a megváltozott korra. Mindkét confessió lelkipásztorai és gyülekezetei számára fontos, hogy örvendező emberek legyünk, s így válhatnak gyülekezeteink befogadó, élő, örvendező gyülekezetekké.

A délután ismét a műhelymunkáé, egyházmegyei megbeszéléseké, kóruspróbáké, lelkészegyesületi megbeszéléseké, az este pedig a szolgatársi és baráti beszélgetéseké és az imaközösségé volt.

A továbbképző harmadik napját is Isten igéjével kezdtük a reggeli áhítaton, majd Lackner Pál evangélikus püspök a Reformátusok egy evangélikus szemével avagy különbségek az evangélikus és református teológiában című előadásában először az evangélikus egyházat mutatta be intézményein, statisztikai adatain keresztül, nem magyarországi evangélikusokkal való kapcsolatokról, iskolákról, célokról és lehetőségekről beszélt. S az összehasonlításból kitűnt, igen sok problémánk közös, hasonló terhekkel birkózunk mi is. Amit kiemelten másnak látnak, az az, hogy a kapcsolatot a másutt, Magyarország határán kívül álló evangélikusokkal nem nyelvi alapon, hanem felekezeti hovatartozási alapon keresik.

Peres Imre és Görözdi Zsolt lelkipásztorok munkásságuk, kutatásaik eredményeként megjelenő könyveiket mutatták be, Szarvas László lelkipásztor pedig egy bibliai számítógépes programot mutatott be, melynek sokoldalúsága, az igehirdetésre való készülésben, kutatásban, hittanokon, bibliaórákon és sok egyéb helyen és módon való alkalmazása lenyűgözte a hallgatóságot. Mindkét nap könyvvásár is volt.

Délután folyamán Fazekas László püspök úr számolt be koreai látogatásáról, majd a három nap befejezéseképpen úrvacsorás istentisztelettel zárult a továbbképző, Géresi Róbert és Jan Semjan püspökhelyettesek szolgálatával, valamint a továbbképzőn résztvevő lelkészekből álló énekkar szolgálatával. Fazekas László püspök úr zárszavában abbéli reménységét fejezte ki, hogy valamennyien épültünk az itt töltött napok alatt” – írta Ambrus Erika.

reformata.sk/Felvidék.ma