57238

A 20. század 70-es éveiben a rozsnyói gyülekezet számára kirendelt épület nagyon rossz állapotban volt. Szükségesnek bizonyult tehát a balesetveszélyes részek elhárítása, a további jelentős állagromlás megfékezése, valamint az esztétikai és az életminőséget javító tényezők számbavétele. Erre a célra az egyházközség háromezer eurós támogatást kapott az egyház Közalapjának épitkezési keretéből.

A parókia korábban nem volt felújítva. Erdélyi Géza és Ibos Dezső lelkipásztorok szolgálata idején ugyan kisebb javításokat végeztek rajta, de Molnár Árpád lelkipásztor idején kezdődtek el a nagyobb beruházások. A gyülekezet 2000-ben felvállalta, hogy bevezetteti a gázt. Rozsnyó Város Önkormányzata azzal a kitétellel engedélyezte, hogy az egész utca számára ki kell ásni és hozzáférhetővé tenni a gázra való rácsatlakozást. Ehhez a város 100 ezer korona támogatással járult hozzá.

A templomfelújítással egyidejűleg 2004-ben kezdődött meg a parókia tetőcseréje is. A tetőcserét a holland testvérek is támogatták 15 ezer euróval. A gyülekezet azonban az anyagi túlterheltség miatt nem tudta elvégezni a további szükséges munkálatokat. Amikor összegyűlt egy kis pénz, akkor azt ablakok kicserélésére fordították. Fokozatosan, apránként sikerült az összes régi faablakokat korszerű, hőszigetelő ablakokra cserélni, ami 2010-ig eltartott.

A Rozsnyói Református Egyházközség presbitériuma 2014. november 9-én határozott a parókiajavításról, melynek célja az épület állagmegőrzése és szigetelése volt. Megbízta a presbitérium építkezési bizottságát, hogy kérjen árajánlatokat a külső munkálatok elvégzésére. 2014.november 14-én az építkezési bizottság Porubán Ferenc jelenlétében meghallgatta a benyújtott pályázók terveit.

A presbitérium 2014. november 16-án rendkívüli határozatában rögzítette, hogy Rišpan Milan lesz a munkálatok kivitelezője, amit megerősített az egyházközségi közgyűlés is, november 30-án. Az árajánlat összege 10 186,80 euró volt. Majd a presbitérium 2015. április 19-én határozatban rögzítette, hogy az építkezési bizottság kezdje meg a munkálatok megtárgyalását a kivitelezővel.

A presbitérium június 14-én tudomásul vette a Zsinati Tanács 75/2015-ös határozatát, mely szerint a közalap építkezési keretéből a Rozsnyói Református Egyházközség 3 000 eurós támogatást kapott a parókia külső állagmegőrzésére. A célirányú támogatásra való igénylést a Közalap felé az egyházközség még az előző évben benyújtotta az abaúj-tornai egyházmegye közgyűlése elé, amelyet a jóváhagyás után terjesztettek fel elbírálásra az illetékeseknek.

Az átutalt támogatás után az építkező bizottság tárgyalást folytatott a kivitelezővel, aki a munkálatok megkezdését augusztusra ígérte. A presbitérium határozatban rögzítette azt is, hogy ennek keretében az épület főbejárati ajtója is ki lesz cserélve.

A munkálatok szeptember 4-én kezdődtek el. Az állások felállítása után a külső fal tisztítása következett, majd az ún. Rabic-fonat rögzítése, és a 40 mm vastagságú hőszigetelő Thermosilit anyag bevakolása. Ezután az ablak spaletták bevakolása, a szilikon vakolás penetrációja és az új szilikon vakolás felvitele következett. Végül a coklikő kitisztításával és konzerválásával fejeződtek be a munkálatok november elején.

Emellett a júliusi hónapban a parókián belső munkálatok is folytak. Három radiátor cseréje valósult meg 585,81 euró értékben. Az augusztusi hónap folyamán a gyülekezet önerőből vállalta a főbejárati ajtó, valamint a pinceablakok teljes cseréjét, aminek összköltsége 1133,67 euró volt. A munkálatokat Nagy András gondnok vezetésével a presbiterek végezték.

A presbitérium és maga az egyházközségi közgyűlés is szkeptikusan állt a felújításhoz, de felvállalták az ügyet. Tisztában voltak vele, hogy csak a saját forrásainkra tudtunk támaszkodni. Sem önkormányzati, sem más források nem álltak a rendelkezésünkre.

Összköltségvetésünk nem haladta meg a 15 ezer eurót. A hívek azonban teljesen magukévá tették a parókiajavítást. A közalapi támogatás mellett nem volt más forrásunk, csak híveink adakozási jókedvére támaszkodhattunk. Istenünk, szerető mennyei édes Atyánk megáldott minket.

A tél beálltáig a presbitérium gondnokainkkal az élen szeretne a bejárati ajtó fölé egy kisebb tetőt készíttetni, valamint az esővíz elvezetését is megoldani. A feljáró, valamint az udvar rendezése a következő év áldozatkész munkánk gyümölcsei lesznek. Hiszünk, bízunk és remélünk, hogy Urunk megsegít bennünket, amint remélte a Filippi gyülekezet is Pál apostol biztatásán keresztül: „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban.” (Fil 4,18)

A népszámlálás alapján 1179 református él Rozsnyón, azonban közülük csak 600 lélek vállalja többszintű kommunikációt a gyülekezettel és csak 360-an járulnak hozzá az egyházközség fenntartásához.

Nt. Buza Zsolt, Reformata, Felvidék.ma
Fotó: rozsref.sk
{iarelatednews articleid=”53558,52416″}