Fazekas László református püspök (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Egy lépéssel közelebb címmel a Református Cigánymisszió Rimaszombatban, a Csillagházban szervezte meg az 1. Országos Cigánymissziós Konferenciáját, melynek jó reménységgel lesz folytatása.

A konferencia kezdetén Palcsó Attila, a református egyház külügyi tanácsosa imádságában arra kérte az Urat, hogy a konferencia előadóit használja eszközként, hogy az életünk megváltozzon, s Istenhez közelebb kerülhessünk.

Az a misszió parancsa, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. S mint ahogyan Park Sung Kon koreai misszionárius kifejtette, ez nem is parancs, hanem bátorítás, amely feladatban nem más, mint Jézus van a segítségünkre.

Park Sung Kon koreai misszionárius (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Ki kell lépni a kényelemből, s meg kell keresni az elveszettet” – mondta Park Sung Kon.

Kifejtette, tudja, hogy a missziói munka sok akadállyal jár, amit le kell küzdeni. Ilyen pl. a kulturális előítélet, de el kell érnünk a faji megbékélést is. Ugyanis a missziói szavak: megszánta, bekötötte, elvitte, ápolta, odaadta az irgalmas szamaritánus esetében is arra utalnak, hogy

„a szeretet és az áldozat mindig együtt járnak”.

A misszionárius a cigánymisszióba Csatán és Komáromszentpéteren kapcsolodótt be. A koreai gyülekezet mindössze 50-60 fős. A gyülekezet tagjai 3-5 évre érkeznek Szlovákiába, de mint Park Sung Kon mondta, mindig azt prédikálják, hogy az itteniekért kell menni és cselekedni. A misszionárius a teológiai karon is tanít.  Tanítványai között van Komáromszentpéterről Csonka Ilonka, vagy Csatáról Babindák Ernő és a magyarországi Koncz Eszter is, akik részt vettek a konferencián.

Koncz Eszter, a komáromi Selye János Egyetem teológushallgatója áhítatában azt hangsúlyozta, hogy mindenkinek a maga helyén kell erősítenie a megroskadtakat.

Koncz Eszter, a komáromi Selye János Egyetem teológushallgatója (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Az ige arra tanít, hogy az erős hordozza a gyengét” – mondta. Hiszen a keresztyén ember erőt kap a feladatokhoz, s az Isten a terheket áldássá tudja fordítani.

Mint mondta, ellenséges területen élünk, de nem kell félnünk a rossztól. „Ne futamodjunk meg a nehézségek elől. Egymás hite által erősödjünk küldetésünkben” – biztatta a hallgatóságot, akik között a cigánymisszióban szolgálók és az ez iránt érdeklődők foglaltak helyet.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház cigánymissziójának résztvevői a 2012-es évben váltak szervezett munkacsoporttá. Ekkor hozta létre az egyház a Református Cigánymisszió – Reformovaná cigánska misia n.o.-t, mely szervezet az anyagiak biztosítását hivatott szolgálni. Ez a szervezet 2016-ban a Missio Reformata n.o-ba olvadt bele. A rimaszombati konferencia lehetőséget nyújtott a hátrányos helyzetű régiókban szolgáló, dolgozó lelkészek, pedagógusok, szociális munkások és hitoktatók részére a tájékozódásra.

Tóth Zsuzsanna cigánymissziós referens (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Tóth Zsuzsanna, cigánymissziós referens, a HEKS projektkoordinátora elmondta, hogy a Református Cigánymisszió támogatói meglátták az alulról építkezést, s erre örömmel áldoznak. Előadásában, úgy ahogyan az „Egy lépéssel közelebb” címet viselő, 2015-ös, kitűnő PhD-dolgozatában, mely könyv formájában is megjelent, azt hangsúlyozta, hogy egymás mélyebb megismerése nélkül nem alakulhat ki hit- és szeretetközösség az egyházban.

Véleménye szerint a gyülekezeteket érzékenyíteni kell, hogy meglássák, miszerint rengeteg olyan érték hordozói, akik egyházunkat gazdagítani tudják.

„Óva kell inteni a cigányságot az identitásvesztéstől, mert meghasonláshoz vezet” – hangsúlyozta.

Előadást tartott a Svájci Protestáns Egyházak Szervezete, a HEKS képviselője is. A szervezet Magyarországon jelenleg tizenhárom gyülekezetet támogat. A Felvidéken pedig Csata, Nagybalog, Simonyi, Pálfala, Vígtelke, Szalóc, Nagygéres településeken működik cigánymisszió.

Angela Elmiger, a HEKS közép-európai koordinátora (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Angela Elmiger, a HEKS közép-európai koordinátora elmondta, hogy az a jövőképük, hogy humánusabb, méltányosabb világ felé igyekszenek, ahol tiszteletben tartják minden ember méltóságát.

A marginalizálódott emberek felzárkóztatására törekszenek, hogy felvehessék a harcot a szociális problémákkal. Bemutatta szervezetüket, mely három pilléren nyugszik: fejlesztés, humanitárius szolgálat és az együttműködés az egyházakkal.

A konferencia vendégei voltak a holland GZB (Gereformeerde Zendings Bond – Református Missziói Szövetség) munkatársai is. A Holland Protestáns Egyházon belül működő missziós szervezet a „Színesegyház” programot hirdette meg, s az a céljuk, hogy befogadó egyházak kialakításához járuljanak hozzá.

Partnerségben dolgoznak a keresztény egyházakkal, s több mint 40 országgal működnek együtt, ezeken belül olyan szervezetekkel, amelyek hajlandóak a saját kereteik közül kilépni.

Diane Palm. Iwan Dekker. a holland GZB munkatársai (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Bátorítást és biztosítást nyújtunk arról, hogy Krisztusban lehetséges a színes egyház” – mondta Iwan Dekker. „Nagy erőt képvisel, ha meg tudjuk egymással osztani tapasztalatainkat” – tette hozzá Diane Palm.

Kifejtették, azt szeretnék, ha kialakulna egy nyitottság, szív a roma emberek felé.
Bemutatkozott egy holland pár is, akik részt vettek a konferencián. Jelenleg Debrecenben magyarul tanulnak, és szeretnének a Felvidéken a cigánymissziós szolgálatba bekapcsolódni.

A Magyarországi Református Cigánymisszió képviselői, Tóth Anita referens és Velkey Laura HEKS-projektkoordinátor is hangsúlyozták, hogy örülnek a partnerségnek a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházzal annak érdekében, hogy megerősödjön a felvidéki Református Cigánymisszió is.

Tóth Anita kiemelte, hogy azt kell megértenünk, csak úgy vagyunk értékesek, ahogy meg vagyunk teremtve. Nem az a fontos, hogy asszimilálják a romákat, hanem, hogy meglássák bennük az értékeset. Stratégiájuk három alappilléren nyugszik: Megbékélés, Egészség – Teljesség és a Reménység.

Tóth Anita, a Magyarországi Református Cigánymisszió referense (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Mint mondta, az Istennel való megbékélés új lehetőségeket nyit meg, s ezáltal erősödni fog a társadalmi szolidaritás és csökkenni fognak a feszültségek. S mindannyian megtapasztalhatjuk Isten helyreállító és gyógyító szeretetét.

Velkey Laura az iskolai inklúziós programot ismertette. Elmondta, felelősséget kell vállalni a roma gyerekekért is az egyháznak. Azon dolgoznak, hogy az inklúzió értékké váljon. Felismerve a befogadás fontosságát, Magyarországon készül a református egyház Közoktatási Stratégiája, amelyben nem lesz kérdés, hogy az inklúzió – érték.

A továbbiakban megismerkedhettek a Wáli István Református Cigány Szakkollégiummal Mózes Áron igazgató által; a nyírteleki Kedvesház programmal, melyről Vavrek Hubay Gabriella, a Ternipe Egyesület munkatársa szólt; valamint a Biztos Kezdet Gyerekházak hálózatával, melyet Kűrti Orsolya bánrévei intézményvezető ismertetett. Az esti áhítatot a roma dicsőítő zenekar tartotta, bizonyságtételekkel.

Velkey Laura, a HEKS magyarországi projektkoordinátora (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A konferenciát megtisztelte jelenlétével Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke is. Felszólalásában elmondta, hogy nagyon örült, hogy a szervezők megvalósították ezt az alkalmat.

Rendkívül fontos a cigány közösségekben való szolgálat, hiszen, akik egymás mellett élünk, megfelelő életet kell éljünk.

„Elsődlegesen az a célunk, hogy azt az evangéliumot hirdessük, ami számunkra egy drága ajándék, s ezt eljuttassuk mindenkihez” – mondta.

Kifejtette, hogy a református egyház már évek óta foglalkozik a cigánymisszióval, s ennek a Felvidéken Tóth Zsuzsanna vállalta fel a koordinálását. „Most már egyre jobban meglendül ez a kerék. S nagyon remélem, hogy a külföldi testvéreink segítségével mégjobban előre tudunk jutni ezen az úton, s még hatékonyabb lehet a mi segítségünk” – nyilatkozta a püspök.

Mint megtudtuk, a GZB és az SZRKE finanszírozásában hamarosan cigánymissziós központ létesül Felsővályon. És ugyancsak folyamatban van a romastratégia kidolgozása.