1700. március 9-én nemesi eredetű bányászcsalád gyermekeként Selmecbányán született a jezsuiták Hont megyei származású jeles képviselője, Hausegger József misszionárius utazó és néprajzgyűjtő. Számon tartja őt a Magyar Katolikus Lexikon, Szinnyei Magyar Írók Lexikona, a Magyar Utazók Lexikona, a Magyar Néprajzi Lexikon és még több más kiadvány is. Felvidéki kötődései pedig széleskörűek. Jeles egyházi személyiségeként, néprajzosként és utazóként egyaránt számon tartják őt. Sárkány Mihály írja, hogy minden bizonnyal ő volt „az első magyar tudós, aki Indiában járt”. (Sárkány, 1978: 45. p.)

Selmecbányán már a XVII. századtól mű­ködtek jezsuiták, s valószínű, hogy a „kis családi fészekben” vallásosan nevelkedő ifjú jö­vőjére ők voltak döntő hatással. „Szelle­mükkel már gyermekkorában megismer­kedett, s mindinkább megerősödött lelkében a meggyőződés, hogy felvéteti magát a rend­be.” (Miklósi. 1936. 94-95. 1.)

Tizenöt évesen került Pozsonyba, majd a bécsi rendházban töltötte az újoncéveket. Leobenben tanult, Bécsbe visszakerülve pe­dig filozófiát végzett. 1722-fől Lőcsén, Po­zsonyban, Győrben és Ungvárott tanított szónoklatot és költészettant. Ezt követően négy évig teológiai tanulmányokat folytatott, s 1730-ban Kassán pappá szentelték. Rövid sárospataki működés után misszióba vágyott, s még felszentelésének évében Indiába utazott.

Goa portugál gyarmat, ahol Hausegger partra lépett (Világháló, Csáky K. repr.)

1731-ben érkezett Goa portugál gyar­matra, ahonnan a Malabar-parton fekvő ambalacatai missziós telepre irányították. Filozó­fiát tanított, s maga is tanulta a malabor nyelvet. Hausegger egyébként beszélt ma­gyarul, németül, szlovákul és latinul is. Az ambalacatai missziós telepen olyan elődei voltak, mint Hanxleden és Bischopinek, akik a szanszkrit nyelvészet úttörői közé tartoztak.

Hausegger nyolc faluban hirdette az igét, miközben küzdelmes harcot kellett vívnia a hatalmaskodókkal, a szíriai papokkal, az éh­séggel és a betegségekkel. Lakása egy erdő közepén épült kunyhó volt ,„lakói és szomszédjai patkányok, kígyók, vaddisznók, és hasonló, sokszor ártalmas állatok“. (Sárkány, 197S:48. p.)        

Sorsáról az Indiából küldött levelekben adott híradást. Ezeket legtöbbször Mária Anna portugál királynéhoz, V. János feleségéhez és udvari papjaihoz írta latin nyelven. Tudósításaiból kirajzolódnak a Malabar-part lakóinak életviszonyai, vallásos képzetei, a gyarmatosítók egymás, valamint az indiaiak ellen vívott harcai. Érdekes képet kapunk India korabeli viszonyairól. A beszámolókban a földrajztudós, a történész és a néprajzkutató egyaránt találhat értékes adatokat. Vala­mennyiük számára kiváló források ezek a levelek.

A XVIII. században Grazban németre fordítva jelentek meg Hausegger levelei, a Dér neue Welt-Bott című jezsuita kiadvány­ban. Magyarra fordítva Pinzger Ferenc adta azokat közre rövidített formában 1931-ben MAGASZTOS ESZMÉK ÚTJÁN címmel. Sajnos, épp azt a levelet kurtította meg erősen, amelyben a misszionárius a Malabar-part la­kóinak vallásos képzeteit, mítoszait mutatja be. Ezt tette aztán közzé Sárkány Mihály a Messzi népek magyar kutatói kötetben MALABAR-PARTON címmel.

Írásaiban Hausegger többek között meg­jegyzi, hogy a malabar föld sok apró király­ságra és kisebb területre oszlik. Miután azon­ban a hollandok, a bors- és fűszerkereskedők megvetették ott lábukat, az ellentétek tovább fokozódtak. A malaborok hitéletéről a lerövidített le­vélből is sokat megtudhatunk. „A malaborok átlag véve kétségtelen hitigazságnak tartják, hogy isten, mindennek teremtője, lé­tezik. Mindazonáltal ezzel az igazsággal olyan tévedéseket kötnek össze, amelyek a józan észnek homlokegyenest ellentmondanak. Az egy isten mellett ugyanis még háromszázhar­minc millió istent fogadnak el. Általában hiszik és vallják, hogy ezeknek királya Devendiren, vagyis az összes istenek ura. Ki voltaképpen az igazi, egyetlen isten, erre nézve a nézetek eltérnek, ez az eltérés egyszersmind a felekezeti különbségek alapja” – írja Hausegger. (1978 51. p)

Malabar-part Indián belül (Csáky K. repr.)

A  tudós malaborok a Csalhatatlan böl­csesség című könyvre hivatkozva állítják, hogy „az ő istenük mint élettelen és korlátokat nem ismerő lény, külső tiszteletnyilvánításokban nem talál tetszést, még a templom szent falai között sem lehet bezárni”. (Hausegger, 1978.:51. p.) Másik könyvük, a Véda, az Igaz Törvény könyve.

A malabor pogányok nagy része három istent fogadott el, Brahmát, Visnut és Radrat. Szerintük az örök bölcsességre ki­választottak helye a mennyország, amelyből azonban ők ötfélét is megkülönböztetnek. A lelket isten teremtményének tartják, ám az szerintük egyik testből a másikba vándorol. Lélekvándorlással magyarázzák a feltáma­dást is. Az áteredő bűnt náluk nem a keresztséggel, hanem a Ganges vagy más folyóban való tisztálkodással vélik lemosni. A bűnök bocsánatának lehetséges módjai a virág- és füstáldozatok, a zsinórra fűzött kis golyók és szemek nyakban való hordása stb. A vízözönt náluk egy tök héjában menekülő emberpár élte túl Siva isten segítségével.

Hausegger levelei mára minden valószí­nűség szerint eltűntek. Kár, mert teljes lefordításuk és magyar nyelvű megjelentetésük sok-­sok ismerettel gazdagította volna a néprajztudományt.

A nagy misszionárius élete Indiában ért véget. Halálának körülményeit nem ismer­jük. Ám azt bátran elmondhatjuk, hogy élete példa, amely elsősorban a tudós hittérítő el­szántságát, szívósságát, Istenbe vetett hitét példázza.