Hálaadással nyújtom át kedves olvasóinknak az újabb kortársi és történelmi imákkal bővülő keresztyén imatárunkat. Örülök, hogy a számos külföldi – kínai, amerikai, angol, olasz, új-zélandi, német – imák mellett és előtt közzétehetem a pozsonyi protestánsok 1845-ben megjelent ének- és imakönyvének két, járvány idejére írt, énekelt járványkönyörgését. Az egyik a járvány kitörésekor, dühöngése idejére szólt, a másik a járvány elmúltával hálaadásra hívott.

Neues und vollstaendiges Pressburger Gesang- und Gebetsbuch…

Új és teljes pozsonyi énekes- és imakönyv nyilvános istentiszteleti használatra,
Pozsony, 1845.

 Összeállította 1844. végén Pozsonyban Franz Samuel Stromzky, az itteni evangéliumi/protestáns gyülekezet prédikátora és a Dunán-inneni Evangéliumi-Protestáns Gyülekezetek szuperintendense

692. ének – Énekes könyörgés járvány idején megmentésért

  1. Ha a Te szemed nem őriz minket, ha a Te hatalmad nem lesz erősségünk: ki őrködik felettünk, ki segít nekünk, szegényeidnek? Nyomorúságunkban Hozzád sietünk, kezünket összefonva, s kérünk: Irgalmazz nékünk!
  1. A járvány mérge egyre terjed köröttünk, irgalmazz nékünk! Ne engedj halálba hullani minket. Nézd Urunk, megsiratjuk bűneinket, bocsáss meg, bocsáss meg nékünk! Irgalom Istene, ne hagyj elvesznünk!
  1. Nincs az a gazdagság, nincs az a kincs, nincs olyan hely, mely oltalmunk lehetne. Jajgatnak itt az özvegyek, ott a szülők, amott meg az árva gyermekek. A járvány halálos lehellete utóléri azt is, ki menekülne előle. Kegyes és kegyetlen, igaz és hamis embert mind.
  1. Ügyeskedés és előrelátás nem segít itt már. Sehol nem vagyunk biztonságban, csak a Te sátradban, Uram. Segíts, segíts a szükség idején, Urunk! Parancsolj a halálnak, ne sokáig végezze aratását!
  1. Maradj a haldoklók mellett, hogy megpillanthassák orcádat, s akik még élnek, őrizd meg őket, Urunk! Csendesíts le minden veszedelmet, félelmet és fájdalmat, jó Urunk, hogy minden kereső szív hamarosan tapasztalja: Te segíteni fogsz.
  1. Akkor majd egész néped örvendezni fog Előtted, és Szabadítóként magasztal Téged. Áldja kegyelmedet. S akkor új élettel sietünk Hozzád, jókedvvel és hűséggel, és énekeljük majd Neked szabadításunk dalait.

693. Énekes hálaadás járvány után a megtartásért

  1. Segítőnk, jövünk most Hozzád, énekszóval magasztalunk, dicsőítés és magasztalás hagyja el ajkunk. Egész néped hangos háladala száll fel Hozzád, Szabadítónk. Velünk voltál nagy szükségünkben, mikor mindenütt csak a halált láttuk, meg a süllyedést az enyészetbe, ami fenyegetett minket. Gonosz járvány serege nem pusztít már nálunk, meghátráltak erős karod elől.
  1. Itt és ott, mindenütt láttuk halálba hullani testvéreinket, s körbezárt minket az elmúlás. Nem volt menekvés, sem kivétel. Óráról-órára közelített hozzánk a veszedelem, s hiábavaló volt minden ügyeskedésünk. A férgeket nem tudták elhajtani az orvosok, sőt gyakran jelentették nekik is utolsó órájukat a földön.
  1. Hozzád kiáltottunk, Megmentőnk, reménykedő szívvel. Meghallottad jajszavunkat, s a járvány meghátrált Előled, s meggyógyítottad sajgó sebeinket. Ó, Irgalmas Urunk, teljes vagy türelemmel, s nem fizettél meg nekünk mindent áthágó bűneink szerint. Oltalmat találva Nálad, magasztalunk most, egyedül Téged, atyai védelmedért, kegyelmedért.
  1. Fogadd el kérünk folytonos imánk, magasztaló szónkat, s engedd, hogy mindvégig, majd örökké zengjen bennünk és ajkunkról a magasztaló szózat. Imád Téged, Szabadító, és önfeledten magasztal néped, hirdetve: Te vagy az Isten, Istenünk csak Te vagy. Magasztaljátok hát szent nevét, hirdessétek dicséretét, Ő segít, bizton segít a nyomorúság idején! Ámen, Ámen!

(Dr. Békefy Lajos Ph.D., református szociáletikus, közíró)