Kép: bethesda.hu

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a 2021-es, a nemzeti újrakezdés éve keretében tematikus hónapokat tart. A tematikus hónapok részeként februárban a gyermekegészség kerül a középpontba. Együttműködve a Bethesda Gyermekkórházzal, a Magyar Gyermekorvosok Társaságával és a Magyar Védőnők Egyesületével, a Nemzetpolitikai Államtitkárság megbízásából a hónap során négy online konferencia kerül megrendezésre a gyermekegészségügy, illetve a gyógyítás-gyógyulás témában.

A legutóbbi alkalomra pénteken, február 19-én került sor a budapesti református Bethesda Gyermekkórházban Hit és gyógyítás címmel. Előadók voltak dr. Komlósi Piroska – A hit szerepe az egyén és a család „gyógyulásaiban” témáról –, c. egyetemi docens, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, kiképző családterapeuta, dr. Gyenes Vilmos – Hit és gyógyítás járványidőszakban –, gyermekkardiológus főorvos, dr. Ferenczi Enikő – „Az Úr megerősíti őt az ő betegágyán”, hit és gyógyulás a kórházban – unitárius lelkész, mentálhigiénés szakember Kolozsvárról, dr. Vackó László – Mindennapos csodáink a gyógyításban – vezető főorvos, Keresztyén Egészségügyi Központ Munkácsról.

Hitébresztő bizonyságtételek, tudományos alapossággal

Annyira sokrétű és izgalmas, iránymutató és kételyt, cinizmust oszlató volt a négy előadás, hogy mindegyikről lehetne és kellene is külön cikket írni. Miközben hallgattam a nagyszerű, meggyőző fejtegetéseket, a hit okos bizonyságtételeit Urunk gyógyító erejéről, felmerült bennem, a nagy gyakorlati kérdés:

miért nincs külön fejezet a hitoktatásban és az iskolai vallásoktatásban külön gyakorlati demonstrációs látogatássorozat gyógyító egyházi intézményekbe, ahol a felnövekvő generációk tagjai életközelben látnák a működő hit élő csodáit példázó eseteket a 21. században is?

Tanítani kellene, amit a négy előadó elmondott. Részletesebben csak a munkácsi Keresztyén Egészségügyi Központ igazgató főorvosának, dr. Vackó Lászlónak a hittapasztalatokon nyugvó, szívvel és értelemmel misszionáló bizonyságtételét ismertetem. Előtte egy-két jellegzetes, fontos mondatot idézek a másik három, igen értékes előadásból.

Dr. Komlósi Piroska alapos, érthető tudományos áttekintést adott az elmúlt évtizedek kutatásasiról, a hit és az imádság gyógyító szerepéről. Szinte refrénszerűen visszatért szavai között ez a tudományosan bizonyított ténymegállapítás: „A hit egészségvédő faktor”. Másként: a vallás, a hit mindennél erősebb erőforrás, szakszóval: pszicho-neuro-immunológiai faktor. Izgalmas volt áttekinteni az életszakaszokat, s azokban a hit kialakulásának, fejlődésének útját. Az imádság nagyon fontos a gyógyításban, mind a betegé, mind az orvosé. Ha mindkettő működik, az az optimális. Hiszen az ima pszichikai erőket mozgósít, segíti az önvizsgálatot, az önkontrollt, küzdésre serkent.

Dr. Gyenes Vilmos gyermekkardiológus katolikusként tett bizonyságot. A világjárvánnyal kapcsolatosan rámutatott: ami van, az lehetséges, mert valamiért Isten megengedte. Még ebben a helyzetben is működik Isten és nekünk kérni kell akaratának megértését.

Az ima nem csodavárás, hanem a szükséges megtételének elkérése, különösen fontos a csoportima (orvosok, ápolók, beteg, hozzátartozók). Az új kihívások közt fontos az életmódváltásra figyelni, s az állandó kérdezés: mit akar most ezzel a Jóisten? Kérdésekre új, cselekvő válaszok jöhetnek Tőle, amelyekre nem is gondoltunk korábban. Figyelmeztetett: a negatív gondolatokat nem szabad megosztani sem a betegekkel, sem egymással. Mindenben csak az az egyetlen „like” számít, mert Isten is „lájkol”.

Dr. Ferenczi Enikő unitáriusként Kolozsvárról szintén nyomatékkal említette az imádkozás, a beteg, lelki gondozó és orvos közös imádkozásának a fontosságát. Számos példával tanúsította a gyógyító jelenlét fontosságát, kiváltképpen az életöröm energiáinak átadását a betegeknek. Különösen fontos Erdélyben az ilyen kórházlelkészi szolgálat, mivel minden kórháznak van hivatalból ortodox román lelkésze, de a magyar anyanyelvűekhez ők nem tudnak hozzáférni.

Munkácsról hangzik az ébresztő szó: tegyünk bizonyságot orvosként is a gyógyító Úrról!

Kárpátalja egyetlen Keresztyén Egészségügyi Központjában húsz év alatt szerzett tapasztalatairól tartott megragadó, személyes hangú, ugyanakkor tudományos igényű előadást a református, hívő főorvos, dr. Vackó László. Feltette először is a kérdést: a hivatásos gyógyítók, ha keresztyének, hol tartanak a hitben? Az alapkérdés, amire valamennyiüknek felelni szükséges: Mit vár el tőlünk Urunk? Önvizsgálattal válaszolunk. Ugyanakkor a gyógyítást a lehető legmagasabb szinten művelik, mintha az Úrnak tennék. A testi gyógyítást együtt lehet és szabad végezni a lelki gyógyítással.

A gyógyításban közelebb vinni a betegekhez a gyógyító Jézust, ez az ő orvosi missziójuk.

Az Úr megvizsgálja az orvosok hitét azzal is, hogy elmozdítja őket a betegek oldalára. A főorvos úr is megtapasztalta az imádság erejét, hiszen megkapta a koronavírust. Orvosként tudta, hogy a fulladásos halál vár rá, s ettől igyekezett menekülni. Ő is és mások őérette buzgón imádkoztak. Tudta: Jézus a kereszten maga is fulladásos halált halt, ebbe kapaszkodott bele, Ő meghalt, feltámadott, hogy éljek, hogy éljünk. Isten tesztjeként fogta fel a betegséget. Újra megtanulta, hogy gyógyítás azért történik, hogy megossza másokkal a jó hírt a gyógyító Jézusról.

Mikor lehet hitelesen beszélni, bizonyságot tenni a hit gyógyító, közvetítő erejéről?

Ha mi magunk is meg vagyunk erről győződve. Vannak mindennapi csodák a 21. században is. Elmondta Horkay László nyugalmazott kárpátaljai református püspök koronavírus-megbetegedését és csodálatos felgyógyulását. A püspök úrnak magas láza volt, nem ment kórházba, csak őt engedte a közelébe. Megvizsgálta, úgy „bugyborékolt” a tüdeje, hogy úgy vélte, reggelre befejeződik az élete. És akkor egész Kárpátalja „imahadjáratba” kezdett a püspök úr életéért. Reggelre csoda történt, megkönnyebbült, majd a láz is mérséklődött, s lassan elkezdett felépülni. Mit üzen ez a csodálatos gyógyulás?

Először, hogy az orvosok ne dicsekedjenek, Isten a cselekvő! Őnélküle semmit sem tehetnek. Aztán, hogy a hitnek és az imának gyógyító ereje van.

Illetve annak az Úrnak, akiben hiszünk és akihez teljes bizalommal könyörgésünkkel fordulunk. Hinni kell, hogy Ő megteheti még a lehetetlent is. Van hatalma ehhez is. A közbenjáró imádságnak hatalmas erőközvetítő jelentősége van. A hit akkor gyógyít, ha a Mesterre irányul a gyógyulást váró, kérő remény. S végül: jogunk van elmondani, hogy Jézus Krisztus ma is gyógyít. Élni kell ezzel a joggal. Minden körülmények között merni kell vállalni a közbenjáró imát, és a tanúságtételt. Jó látni, hogy az orvosok, a magas szakmai szinten tevékenykedő gyógyítók között jelen van az alázat, az Istenre figyelés, a gyógyító Jézusra hagyatkozás. Ez pedig maga a lelki, szellemi és erkölcsi igényesség.

Ezen a különös konferencián is beigazolódott a régi mondás: az orvos kúrál, de Isten gyógyít! Köszönjük ennek a szakmai konferencia hagyományos keretein messze túllépő, missziós, megragadó bizonyságtételeket felmutató alkalomnak a megrendezését a Bethesda Gyermekkórháznak, a Minisztériumnak, és a felkészült előadóknak, Urunk „misszionáriusainak”! Konferenciára készültünk, istentisztelet lett belőle. Ez is valóságos csoda!

(Dr. Békefy Lajos)