Tavaly év végén jelent meg Halász Péter Az első csóktól az első gyermekig című, a moldvai csángó magyarok párválasztási, házassági szokásait, valamint a gyermek születésével kapcsolatos szokás- és hiedelemvilágát bemutató, páratlanul gazdag, mintegy 450 oldal terjedelmű monográfiája, a Tortoma Kiadó gondozásában.

A kötet anyaga több mint fél évszázad kitartó és áldozatos kutatását összegzi. A szerző ifjú korától, pontosan 1966-tól (magyarországi lévén) leküzdve a távolságot, nem törődve a veszélyekkel, fáradtsággal, áldozatokkal, minden fölszabadítható idejét a moldvai csángók körében töltötte. Fáradhatatlanul járta Moldva poros útjait, szinte családtagként vett részt munkájukba, ült asztaluknál, osztozott örömeikben és bánatukban. Egy korábbi interjúban ő maga így vall erről:

„Én egy együgyű embernek érzem magam, a szó nemes értelmében, mert akármivel foglalkoztam, mindig egy ügyet szolgáltam, a nemzet érdekét…”

Igazolja ezt Beke György Csángó passió című cikkgyűjteménye egy 1971-es keltezésű írásának egyik mondata is, amely így fogalmaz: „Halász Péter neve olyan volt, mint egy jelszó a bezárt várkapu előtt.” 

„Otthon vagyok ezen a tájon – vallja másutt a most ismertetni kívánt kötetünk szerzője –, eligazodom térben és időben, tudok róla szinte mindent, amit tudnom lehet. Ez nagyon sok ahhoz mérten, amit – néhány jeles személyt kivéve – mások tudnak, de nagyon kevés ahhoz képest, amit tudnom kellene. Érzem e tudás felelősségének súlyát, fogadalmak markolják a szívemet: többet, sokkal többet kellene dolgoznom, alaposabban, hatékonyabban, hogy minden ismeretanyagot összegyűjthessek és továbbadhassak a moldvai csángó magyarokról.” 

Hatalmas, szakmai szempontból is gondosan szerkesztett, mégis olvasmányos ismeretanyagot kap, aki kézbe veszi ezt a méretre is jelentős kötetet. Benne valósággal ott van az egész élet, a gyermekkori játékos ismerkedéstől, az első próbálkozásoktól el egészen a komolyabb udvarlásig és a valódi párválasztásig. Megismerhetjük a moldvai magyarok körében „menyekezűnek”, később a románból kölcsönzött szóval „nuntának” nevezett lakodalmi eseménysor minden profán és szakrális mozzanatát is.

Gyűjtés közben (Klézse, Moldva, 2008.) Harangozó Imre felvétele.

Olvashatunk e fontos, az egyéni és közösségi élet számára meghatározó esemény érzelmi, jogi, lélektani, társadalmi és vallási hátteréről, de a hitvilágban gyökerező társas lélektani alapokról is. A magyar kultúra napja tiszteletére 2021. január 22-én Csíkszeredában a Kájoni János Megyei Könyvtárban megtartott könyvbemutatón a kötet tartalmát és értékét összegző pályatárs, Balázs Lajos így fogalmazott:

„Halász Péter könyvének különleges erényét abban látom, hogy a párkeresés, párválasztás egyéni és közösségi, titkolt és nyilvánossá válása, a titokzatos tudakolózások, a beteljesedés vágya, élménye, kudarca, a mágikus és gyakorlati lépések megtétele, titokzatos praktikák végzése a párosodás kultúrájának panorámáját tárja fel lenyűgöző módon. Mintha filmező géppel mozogna abban a világban, amit megjeleníteni akar. A hasonlatnál maradva, az ún. totál plán és közelkép térben és időben való váltakozásai a moldvai magyarok társadalmi életének horizontális és vertikális dinamikáját nyújtják. Az események – szokások, rítusok – rendezése a zeneművek struktúráját juttatja eszembe. Az első csók és első gyermek ártatlannak tűnő eseménye, mint alaptéma vagy motívum a tudós kutató ok és okozati összefüggéseket kereső, rendszerező munkája által egy népközösség – a moldvai magyarság – történelmi, néprajzi, demográfiai, szellemtörténeti, érzelmi, vallásos életének, együvé tartozásunk tudatának meggyőző szintézisével gazdagítja a magyarságtudományt.”

Sokat változott a világ és sokat változott Moldva is 1966, Halász Péter első ide vezető útja óta. S ami e kis magyar ajkú népcsoport megmaradása, önismerete és az önazonosságának megtartása terén biztatónak tűnik, abban bizonyosan szerepe van Halász Péternek is. Az új köteten keresztül – a szerző munkája nyomán – az egész, mára valósággal megzavarodott emberiség kaphat példát ettől a sokat szenvedett és sokszor megalázott közösségtől. Példát arra, hogy az ember élete része a világ természetes körforgásának.

Megszületünk, felnövünk, készülünk az önálló életre, párt keresünk s minden indul újra a maga útján! Ebbe az örök körforgásba, vagy inkább életspirálba kapunk betekintést Halász Péter Az első csóktól az első gyermekig című kötete által. 

Adja Isten, hogy az emberi élet végső határáig jó egészségben, testi és szellemi erőben szolgálhassa a moldvai magyarok ügyét! Adja meg számára, hogy ha lehet, még az eddigieknél is hatékonyabban munkálkodhasson, hogy kedve és fogadalma szerint minden, de minden ismeretanyagot összegyűjthessen és továbbadhasson a moldvai csángó magyarokról az egész magyar nemzet, de talán az sem túlzás, hogy az egész emberiség gazdagítására!

Tortoma Kiadó 2020. 454 oldal cérnafűzött, keménytáblás ISBN: 9789738995857