A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2000-ben, a Magyar Millennium esztendejében létesítettek egymással testvéregyházi kapcsolatot. Ennek keretében, az utóbbi években vált hagyománnyá a felvidéki–partiumi, illetve partiumi–felvidéki találkozók megszervezése, váltakozó helyszíneken.

A III. Felvidéki–Partiumi Találkozóra 2008. szeptember 26–28-án került sor, a mellékelt program szerint. Az eredendően egyházi rendezvénysorozat a szorosan vett egyházi alkalmakon túlmenően kulturális (1), önkormányzati (2) és közéleti-politikai (3) eseményekkel bővült ki.
1. A Találkozó középpontjában a testvéregyházkerületek vezető képviselőinek tanácskozása állott.

a. Dr. Erdélyi Géza és Tőkés László püspökök bevezetésképpen beszámoltak egyházaik életéről, jelenlegi helyzetéről. Mindkét egyházban rendkívüli események, illetve fontos változások zajlottak le az utóbbi időben – ugyanis a Királyhágómelléki Egyházkerületben az Európai Parlament képviselőjévé választott Tőkés László munkakörét Csűry István helyettes püspök vette át (1); a Felvidéki Egyházban viszont épp a napokban ért véget az általános tisztújítás, melynek rendjén Erdélyi Géza leköszönő püspök helyére Fazekas László főjegyzőt választották meg. Fekete Vince főgondnok újabb hat évre szerzett mandátumot (2).
A királyhágómelléki vendégek őszinte elismerésüket fejezték ki Erdélyi Géza két szolgálati ciklusra terjedő püspöki szolgálatáért; másfelől Isten gazdag áldását kérték az új egyházi elnökség munkájára.

b. A továbbiakban a két egyház küldöttei testvéregyházi kapcsolataik alakulását és kétoldalú találkozóik eredményeit vették számba és értékelték. Önkritikus szellemben állapították meg, hogy évről évre előirányzott célkitűzéseik csak részben valósultak meg; a testvéregyházmegyei és a gyülekezeti kapcsolatok szintjén a várható előrehaladás elmaradt. Ezt szem előtt tartva, a következőket határozták el:
• Az együttműködés céltudatosabbá tétele; a közös célkitűzések pontos végrehajtása
• A személyi változások mellett: a kapcsolatépítés, valamint az együttműködés töretlen folytatása
• Az átláthatóság és a rendszeresség érdekében összegző kimutatás készítése a testvéregyházmegyei (a) és a testvérgyülekezeti (b) kapcsolatokról
• Kapcsolati felelősök kinevezése egyházkerületi (a) és egyházmegyei (b) szinten.
Ez utóbbi megegyezés értelmében, a továbbiakban a Királyhágómellék részéről dr. Hermán M. János előadótanácsos, a Felvidék részéről pedig Géresi Róbert zsinati tanácstag, leendő püspökhelyettes lettek az egyházközi kapcsolatok felelősei.
• A felek megegyeztek továbbá abban, hogy az évenkénti testvéregyházi találkozók időpontja ezután az esztendő szeptemberének utolsó vagy utolsó előtti hétvégéjére essen.
• A IV. Partiumi–Felvidéki Találkozó helyszíne a következő évben (2009) – értelemszerűen – a Királyhágómelléken lesz.

c. A találkozó alkalmával a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház küldöttsége megismételte Zsinatának azon felkérését, hogy Tőkés László vállalja el képviseletüket az Európai Parlamentben. Ezen túlmenően, a testvéregyházkerületek küldöttei azzal a felhívással fordulnak valamennyi anyaországi és határon túli európai képviselőhöz, hogy a magyarság és a magyar egyházak érdekeit egységes módon képviseljék az Európai Unióban – kiemelt módon a következő ügyekben:
• a Szlovákiában újólag fellépő, szélsőséges magyarellenességgel szemben
• a 104/1945-ös törvény által elkobzott egyházi vagyonok visszaszolgáltatása ügyében
• az egyházak EU-pályázatokban való részvételének lehetővé tétele érdekében.
A Találkozó résztvevői ugyanakkor egyházaik egyöntetű támogatásáról biztosították Tőkés László EP-képviselő Keresztyén Európát! elnevezésű programját, mely hitünk és keresztyén értékeink európai érvényesítését tűzte ki célul.

d. A királyhágómelléki és a felvidéki testvéregyházak küldöttei az ún. Generális Konvent vonatkozásában megállapították, hogy a magyar református egyház törvényes egységének helyreállítását mindaddig nem tartják lehetségesnek, amíg a Konventnek a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatához és a Magyar Reformátusok Világszövetségéhez fűződő viszonya – megegyezéses alapon – nem tisztázódik.

c. A Találkozó résztvevői üdvözlik a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem, valamint a komáromi Selye János Tudományegyetem között létrejött együttműködési megállapodást – és ennek nyomán szorgalmazzák az egyetemközi kapcsolatok erősítését, mindkét fél javára és épülésére.

f. Nemes Csabának, az Erdélyi Gyülekezet lelkipásztorának kezdeményezésére egyházaink előirányozták nyugdíjas lelkipásztoraik évenkénti közös üdültetési programban való részeltetését a budapesti Reménység Szigetén.

2. A III. Felvidéki–Partiumi Találkozó keretében sorra került kulturális programok rendjén, péntek este a Fiatal Reformátusok Szövetségének (FiReSz) Cantate Domino kórusa adott hangversenyt, a dunaszerdahelyi református templomban.
A nagyváradi vendégek másnap este, a Vámbéry Irodalmi Kávéházban örvendeztették meg dunaszerdahelyi vendéglátóikat a „Másképpen lesz holnap…” című pódiumműsorukkal, Barabás Zoltán költő és Meleg Vilmos színművész előadásában – A Holnap irodalmi antológia centenáriuma alkalmából.
Ugyanitt került sor A templomos Ige című prédikációs kötet bemutatására, melyet a dunaszerdahelyi templom felépítésének 10. évfordulója alkalmából jelentetett meg a Lilium Aurum könyvkiadó, Hodossy Gyula igazgató szerkesztésében. A becses kiadvány gerincét id. Görözdi Miklós templomépítő lelkipásztor-esperes prédikációi alkotják, akinek visszaemlékezése nyomán püspökeink és Görözdi Zsolt szerdahelyi lelkipásztor méltatták a rendkívüli eseményt és az évfordulót.
3. Az egyházközi találkozó szombati napján Bős Nagyközség Önkormányzata adott ünnepi ebédet a résztvevőknek. A nagy múltú és hányattatott jelenű település történelméről és jelenlegi helyzetéről Heizer Ferenc alpolgármester és Nagy Anikó jegyzőasszony tartottak színes beszámolót.
Az utóbbi években megalakult bősi református leányegyházközséget Görözdi Zsolt lelkipásztor vetítettképes előadásban mutatta be. A két testvéregyház képviselői abban egyeztek meg, hogy testvérgyülekezeti kapcsolat kialakítását kezdeményezik a bősi leányegyház, valamint a szintén nemrégen megalakult toldinagyfalui missziói szórványgyülekezet (Bihar megye) között.
Másnap, szeptember 28-án délben, a központi templomi ünnepélyt követően Dunaszerdahely Önkormányzata látta vendégül egyházaink képviselőit. A közebéden Pázmány Péter polgármester köszöntötte az egyházi küldötteket, drámai képet festve a magyar településeket sújtó asszimilációs politikáról, és nagyra értékelve egyházunk nemzetmegtartó szerepét. Tőkés László az egyházak és az önkormányzatok, illetve az egyházi, a politikai és a civil szféra együttműködésének a fontosságára mutatott rá.

4. Szeptember 27-én, szombaton este Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Hermán Jánosnak, a Partiumi Keresztény Egyetem tanszékvezető tanárának, valamint Nemes Csaba budapesti EP-irodavezetőnek a kíséretében Csáky Pál parlamenti képviselővel, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja elnökével találkozott. Megemlékeztek a 60 évvel ezelőtti csehszlovákiai deportálásokról, és számbavették a felvidéki magyarellenes politikai kurzus legutóbbi fejleményeit. Tőkés László a magyar európai parlamenti képviselők cselekvő szolidaritásáról biztosította a nehéz helyzetbe jutott szlovákiai magyarságot. Határon túli magyar közösségeink autonómia-politikájának a megbeszélése nyomán Tőkés László elnök ismételten a Kárpát-Medencei Magyar Autonómia-Tanács tagszervezetei sorába invitálta az MKP-t, továbbá a KMAT küldöttségének tagjaként a 2008. október 13–16. között sorra kerülő brüsszeli látogatásra hívta meg Csáky Pál elnököt.

5. A Felvidéki–Partiumi Találkozó fénypontját a Dunaszerdahelyi Református Egyházközség – új – templomának 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség jelentette, melyen Tőkés László püspök hirdette Istennek Igéjét.
Az ünnepi istentiszteletet követően, a Biblia Éve keretében „A Könyvek Könyve” című bibliakiállítás megnyitójára került sor. A Hermán János által összeállított, kivételesen gazdag tárlat eszmei célkitűzése az volt, hogy: „a Könyvek Könyvét ne csupán művelődés-történeti értékként mutassa be, hanem annak olvasását, az Evangélium megismerését is előmozdítsa”. A Csallóközi Múzeum közreműködésével kiállított gyűjtemény sokrétű anyagát Köntös László, a Pápai Református Múzeum igazgatója mutatta be.
A testvéregyházi programsozorat részeként Királyhágómellék lelkészküldöttei Dunaszerdahely vidékének környező gyülekezeteiben végeztek igehirdetési szolgálatot. Hermán János a közeli alistáli egyházközségben prédikált.
Délután testvéregyházaink püspökei Ipolyságra utaztak, ahol az újan alakuló missziói szórványgyülekezet ünnepélyén szolgáltak. A tervbe vett imaház alapkőletétele alkalmából Tőkés László hirdette Isten Igéjét. Erdélyi Géza az egyházközség új lelkipásztorát iktatta be hivatalába.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Istennek adnak hálát testvéregyházi találkozójuk áldásaiért – és azért, hogy „egymás hite által épülve”: Isten dicsőségét hirdethették és népünk javát szolgálhatták.

Dunaszerdahely, 2008. szeptember 28.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Sajtószolgálata
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Sajtóbizottsága

Felvidék Ma, sk