Az elmúlt évben végbement tisztújítást követően a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban 2009 januárjában zajlottak azok a rendkívüli egyházmegyei közgyűlések, amelyeken beiktatták a megválasztott tisztségviselőket.

Január 27-én az Ungi Református Egyházmegye és január 28-án a Zempléni Református Egyházmegye tartotta rendkívüli egyházmegyei közgyűlését, ahol az újra megválasztott esperesek letették hivatali esküjüket. Ugyancsak esküt tettek a megválasztott egyházmegyei gondnokok is. Mindkét közgyűlésen Ft. Fazekas László, a Szlov. Ref. Ker. Egyház új püspöke végezte az igehirdetés szolgálatát és vette ki az esküt az említett személyektől. Az Ungi Ref. Egyházmegye esperese Nt. Mártha Géza, nagyszelmenci lelkipásztor és a Zempléni Ref. Egyházmegye esperese Nt. Molnár Elemér, királyhelmeci lelkipásztor lett. Mindketten folytatják eddigi tevékenységüket az újraválasztásra való tekintettel, mivel az elmúlt időszakban is ők végezték az esperesi teendőket. Az egyházmegyei gondnoki tisztségre az Ungi Egyházmegyében André János, az abarai gyülekezet presbitere, ill. a Zempléni Egyházmegyében Kocsis Géza, a pólyáni gyülekezet gondnoka tett hivatali esküt.
Kérjük az egyház urát, mindnyájunk Istenét, hogy adjon nekik erőt és kitartást, hogy munkájukat hűen és eskütételük szellemében tudják végezni és munkájuk eredménye meglátsszon egyházmegyéik minden gyülekezete valamint lelkésze életén és munkáján is.

Felvikék Ma, SZAKC Királyhelmec, Molnár Valéria