Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Partiumi Alelnöksége szervezésében kerül sor 2010. június 18 – 19-én Szatmárnémetiben a Vetési Albert Napokra. Mátyás király kiváló diplomatája a mai romániai Szatmár megye Vetés településén született 600 évvel ezelőtt. Szatmárnémetiben a Megyei Múzeum II. emeleti dísztermében, valamint Csenger Református Templomában sorra kerülő művelődéstörténeti tanácskozás Bakócz Tamásra, Szalkai Lászlóra, Erdősi Sylvester Jánosra, Károli Gáspárra, Misztótfalusi Kis Miklósra emlékezik. A rangos eseménynek ígérkező tanácskozás A történelmi Szatmár szerepe a magyar kereszténység történetében címet viseli, és elsősorban arra emlékeztet, hogy a szatmári térségben történt a magyar kálvinizmus alapjainak lerakása. Ugyanakkor a tanácskozás résztvevői nem feledkeznek meg a szatmári régió görög-katolikus gyökereiről sem, az elhangzó előadások pedig elemzik Szatmár szerepét a magyar kereszténység történetében.

Ha végigtekintünk a tanácskozás fókuszában álló történelmi személyiségek életútján, örömmel állapíthatjuk meg, hogy többségüknek valamilyen módon a Felvidékhez is közük volt. Vetési Albertet V. László uralkodása idején 1457-ben mint választott – de meg nem erősített – nyitrai püspöknek címezték. Kinevezését diplomáciai tevékenységének is köszönhette. E főpapi címet és a vele járó nyitrai örökös főispánságot azonban mindössze egy évig viselte, mert a pápa 1458. június 16-i bullájában veszprémi püspökké nevezte ki.
Károli Gáspár híres bibliafordítót miután gönci plébános lett, 1563-tól, más források szerint pedig 1566-tól a Kassa-völgyi egyházmegye szuperintendánsává nevezték ki. Ezt a posztot betöltve fordítja le az első teljes magyar nyelvű Bibliát, mely aztán 1590-ben jelenik meg Vizsolyban.
Szalkai László és Bakócz Tamás annyiban kötődnek a Felvidékhez, hogy mindkettő esztergomi érsek volt, és tudvalevő, hogy az Esztergomi Érsekség nagy része a mai Szlovákia területén feküdt. A mohácsi csatatéren elhunyt Szalkai László híres könyvét, az úgynevezett Szalkai-kódexet pedig a Főszékesegyházi Könyvtárban őrzik. Abban az Esztergomban, mely manapság nem csupán a magyar katolikus egyház fellegvára, hanem az Ister-Granum Eurorégió központja is – így kapcsolódik össze a múlt és a jelen, továbbá a történelmi Szatmár és a Felvidék.
Misztótfalusi Kis Miklós neve ismerősen cseng mind az irodalomban, mind a művelődéstörténetben járatosak előtt. A híres erdélyi nyomdász sok más könyv mellett tankönyveket is megjelentetett, ezek közt pedig ott találjuk a Sárospatakon tevékenykedő Comenius – akit a Felvidék nyugati tájain inkább Komenský néven ismernek – tankönyveit is.

A szatmárnémeti és csengeri művelődéstörténeti tanácskozás programja a következő:

2010. június 18-a, péntek, Szatmárnémeti

10:00 órakor (kelet-európai idő szerint !)
„A történelmi Szatmár szerepe a magyar kereszténység történetében”
– művelődéstörténeti tanácskozás, Ünnepi megnyitó
Helyszín: Szatmár Megyei Múzeum II. emeleti díszterme, Vasile Lucaciu sétány 21.
Köszöntőt mond: Muzsnay Árpád, az EMKE alelnöke
Pataki Csaba, Szatmár megye alprefektusa
Üdvözlő beszédet mond:
Liviu Marta, a Szatmár Megyei Múzeum igazgatója
Török József, a Vetési Albert Kultúrkör elnöke
A tanácskozást megnyitja: Sipos Gábor, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke
10:25 órától A művelődéstörténeti tanácskozás munkálatainak megkezdése
Tanácskozásvezető: Sipos Gábor, főlevéltáros, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke (Kolozsvár)
Előadások:
Rainer Pál, muzeológus (Veszprém): Vetési Albert veszprémi püspök életútja
Kiss Imola, művelődéstörténész (Szatmárnémeti): A vetési református templom története
Takács Péter, egyetemi tanár (Nyíregyháza): Társadalmi tagozódás és életmód a Vetési família Szatmár megyei birtokain a koraújkorban (1526- 1848)
Szünet
Tanácskozásvezető: Németh Péter, történész, ny. múzeumigazgató (Nyíregyháza)
Előadások:
Ács-Muhi Csilla, történelemtanár (Szatmárnémeti): Bakócz Tamás Rómában
Vekov Károly, egyetemi tanár(Kolozsvár): Egy szatmári egyházi tisztségviselő a XVI. század közepén: Illicini Péter
Lupescuné Makó Mária, egyetemi oktató (Kolozsvár): A szatmári főesperesség a középkorban
Hegyi Géza, kutató történész (Kolozsvár): Tizedszedés az erdélyi egyházmegye Meszesen-túli részein a középkorban
Ebédszünet
16:00 órától a művelődéstörténeti tanácskozás folytatása
Tanácskozásvezető: Németi János, történész, ny. múzeumigazgató (Nagykároly)
Előadások:
Sipos Gábor, főlevéltáros, (Kolozsvár): Derecskei Demeter, a Partium reformátora
Tamás Edit, muzeológus (Sárospatak):Regio et religio
– Az északkeleti vármegyék vallási megoszlása a XVI-XVII. században
Ulrich Attila, kutató történész (Nyíregyháza) : A Szatmár megyei nemesség szerepe a Wesselényi összeesküvésben
Janka György, egyháztörténész (Nyíregyháza): Szatmár vármegye és a görög-katolikusok
Halmos Sándor, egyetemi oktató (Debrecen): Zsidó – keresztény kultúra egymásra hatása Szatmár vármegyében

2010. június 18-a, péntek, Vetés

19:00 órakor (kelet-európai idő szerint !)
Ünnepi megemlékezés a Vetési Református Templomban
Ökumenikus istentisztelet közreműködői: Bartha Gyula, a magyarországi Szatmári Református Egyházmegye esperese
Sipos Miklós, a romániai Szatmári Református Egyházmegye esperese
Schönberger Jenő, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye püspöke
Pallai Béla, szatmárnémeti görög-katolikus esperes
Fellép: a Szatmár Megyei Református Lelkész Kórus és a Szatmárnémeti Református Gimnázium Kórusa
Karvezető: Higyed Györgyi
Verset mond: Rakasi Csilla, Túri Noémi, Kőrösi Enikő, Molnár Csilla
Köszöntőt mond: Kulcsár Erzsébet, vetési lelkipásztor
Vetési Albertet méltatja: Rainer Pál veszprémi történész
Világi szónokok:Kelemen Hunor, Románia kulturális és örökségvédelmi minisztere
Szilágyi Mátyás, a Magyar Köztársaság kolozsvári főkonzulja
Csehi Árpád Szabolcs, a Szatmár Megyei Tanács elnöke
Seszták Oszkár, a Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke
Varga Attila, parlamenti képviselő (Szatmárnémeti)
Tilki Attila, országgyűlési képviselő (Fehérgyarmat)
Talabér Márta, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnöke
Juhász Lajos, Vetés község polgármestere,
Apáti György, Csenger város polgármestere

Emléktáblaavatás és koszorúzás
A négynyelvű emléktáblát leleplezi Csehi Árpád Szabolcs és Seszták Oszkár
Az ünnepi programot levezeti: Muzsnay Árpád, az EMKE alelnöke

2010. június 19., szombat, Csengersima – Csenger

9:00 órakor (közép-európai idő szerint !) a csengersimai református templom meglátogatása
Házigazda: Borbély József, csengersimai lelkipásztor
10:00 órakor Csenger város nevezetességeinek és helytörténeti múzeumának megtekintése
Házigazda: Apáti György, polgármester, Fábián László, múzeumigazgató
11:00 órától „A történelmi Szatmár szerepe a magyar kereszténység történetében” – a művelődéstörténeti tanácskozás folytatása
Helyszín: Csenger Református Temploma
Házigazda: Bartha Gyula, a magyarországi Szatmári Református Egyházmegye esperese
Köszöntőt mond: Seszták Oszkár, a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke
Csehi Árpád, a Szatmár Megye Tanács elnöke
Tilki Attila, országgyűlési képviselő
Varga Attila, parlamenti képviselő (Szatmárnémeti)
Apáti György, Csenger város polgármestere
Juhász Lajos, Vetés község polgármestere
Vetési Albertet méltatja: Rainer Pál veszprémi történész
Tanácskozásvezető: Arday András, orvos (Csenger)
Előadások:
Bartha Gyula, református esperes (Csenger): Szatmári egyházi értékeink
Fábián László, muzeológus (Csenger): A csengeri református egyház úrasztali edényei
Szőcs Péter, történész (Szatmárnémeti): Gótikus templomok Szatmár megyében
Szünet
Tanácskozásvezető: Sipos Gábor, főlevéltáros, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke (Kolozsvár)
Előadások:
Németi János, történész (Nagykároly): Károli Gáspár és az északkelet-magyarországi reformáció
Balogh Béla, ny. főlevéltáros (Nagybánya): A nagybányai Schola Rivulina – Szatmár vidékének legrégebbi középiskolája
Baráth Béla kutató történész (Debrecen): Az ecsedi Báthori család tagjainak szerepe a Felső-Tiszavidék reformációjában
Arday Géza, tanár (Budapest): Szatmári irodalmi kapcsolatok

13:45 órakor a Vetési Albert Napok programjának zárása

A Vetési Albert Napok az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Partiumi Alelnöksége, a Vetési Albert Kultúrkör és a Csenger Városi Szabadidősport Egyesület közös rendezvénye.
Társszervezők:
Vetés Református Egyházközsége, Csenger Református Egyházközsége és a Hagyományos Kultúrát Megőrző és Támogató Szatmár Megyei Központ
A rendezvény védnökei:
Csehi Árpád Szabolcs, a Szatmár Megyei Tanács elnöke
Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke
Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke
Schönberger Jenő, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye püspöke
A rendezvény támogatói:
Szatmár Megyei Tanács, Vetés Község Tanácsa,
Communitas Alapítvány, Megújuló Társadalomért Alapítvány, Csenger Önkormányzata

A szatmárnémeti és csengeri művelődéstörténeti tanácskozásra, valamint az emlékjelhagyással összekötött vetési ünnepi ökumenikus istentiszteletre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők !
Felvidék Ma