Ambrus Erika kisölvedi lelkipásztor vezércikke, a Zsinat lelkészi és világi elnökének körlevele, Gyüre Lajos verse, Szenczi László visszaemlékezése a komáromi árvanapokra egyaránt a karácsonyra mutat a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja decemberi számában.

 

Emellett közli Géresi Róbert igehirdetését, amely a novemberi zsinati ülés kezdetén hangzott el, akárcsak Vajda Zsófia diakónus bizonyságtételét, aki a zsinaton felszentelt diakónusok nevében mondott köszönetet. A Kútfő rovatban Kis Lucia közzéteszi Lenkey Lajos gömöri esperes egy 1941 novemberében kelt, a beretkei árvaház támogatására kibocsátott körlevelét, illetve Tóth Mihálynak a Csokonai Vitéz Mihály csallóközi rokonságával kapcsolatos kutatásai eredményeit. Az Olvasólámpa rovat a 2011. évre készült Bibliaolvasó kalauzra és a Bibliával Munkácsy Krisztus-trilógiája előtt című könyvre irányítja a figyelmet.

A tudósítások közt kiemelt hely illeti meg a diakónusszenteléssel egybekötött novemberi zsinati ülést, majd cikk olvasható a pelsőci evangelizációs estékről, az V. Bátorkeszi István Napokról, a körtvélyesi gondnoki csendesnapról, egy berekfürdői missziói és diakóniai konferenciáról, a lévai összetartozás és hűség napjáról és Hranyó Mihály abarai lelkipásztor jubileumáról.

A gyermekek Az ifjú király ajándéka című mesét kapják a lapszámban, amelynek gazdag a híranyaga is; közli a Pátria rádió protestáns műsorait, egy ösztöndíjfelhívást, a 2010-es év szerzőinek listáját, illetve felhívja a gyülekezeti lapterjesztők figyelmét az előfizetés decemberben esedékes megújítására, illetve szívesen fogad a Kálvinista Szemle szerkesztősége újabb előfizetéseket is.

Felvidék Ma, A. Kis Béla