34543

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház június 13. és 16. között Az erkölcs és az egyházi élet címmel összegyházi lelkésztovábbképzőt tartott Magyarországon a berekfürdői Megbékélés Háza Református Konferencia Központban az alkalmazásában lévő lelkipásztorok és léviták számára.

A 226 egyházi szolgálatot végző közül 166-an vettek részt a továbbképzésen, közülük tizenegyen a két felvidéki egyházmegyéből.
A négy napos továbbképző Kovács Ildikó rimaszombati lelkésznek és Domonkos Erikának, a kassai szlovák gyülekezet lelkipásztorának az áhítatával vette kezdetét, majd B. Szabó István, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke Hit, vallás, erkölcs című előadásával alapozta meg a négynapos együttlét fő témáját. Ennek folytatásaként az ószövetségi erkölcs fogalmáról szólt a jelenlévőkhöz Fodor Ferenc, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanszékvezető tanára, aki Hamurabbi törvénykönyvétől kezdve egészen a próféciákig vezette le az erkölccsel kapcsolatos tudnivalókat. Az újszövetségi etikát Peres Imre pozsonyi lelkipásztor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető tanára a görög sírkőfeliratokon keresztül próbálta megvilágítani. Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem történész professzor történelmi előadásában pedig a tiszáninneni egyházkerületben élő szlovák reformátusokról szólt a hallgatósághoz. A szabadon választható műhelymunka keretében lehetőség nyílt bővebben megismerkedni olyan témakörökkel, mint az erkölcs a sportban, bibliodráma, a református éneklés egykor és ma, az egyházfinanszírozás aktualitásai, erkölcs az egyházi és világi médiában, Tisza István, ifjúság és drogprevenció, betegek, haldoklók lelkigondozása, kórházmisszió.
Az esti programokat a debreceni “Kiskántus”és Eperjes Károly műsora gazdagította, valamint egy többfős résztvevővel egy pódiumbeszélgetés Géresi Róbert püspökhelyettes moderálásával a napjainkban nagyon is aktuális szekularizációról.
A lelkésztovábbképző úrvacsorai közösséggel ért véget.

Reformata nyomán Felvidék.ma