52006

A Dél-Hont dombos vidékén, Esztergom közelében települt Bajta katolikus magyar falu. Temetőjében több háborús emlékmű, a tragikusan elhunyt bajtaiakra emlékeztető alkotás látható. De van itt néhány olyan sírjel is, amely az egykori jeles bajtaiaknak állít emléket.
A temetőben látható többek közt Rizsnyóvszki János hősi halott síremléke. Ez egy keresztalakban végződő, téglalap alakú szürke gránitkő. Fent ovális keretben az elesett katona képe, alatta pedig ez a felirat: „Itt nyugszik/ Felejthetetlen férjem/ RIZSNYÓVSZKI JÁNOS/ élt 26 évet/ Hősi halált halt 1945. év/ márczius 19-én/ Béke hamvaira!/ E sírkövet emeltette/ szeretett neje és szülei/ Édes apánk/ Imádkozunk érted árván/ hagyott két kis árvád.”

Mint említettük, Bajtán több emléket is állítottak a múltnak, az elmúlt dicső vagy szomorú időszakok itteni lakosainak. A legtöbb ilyen emlék az egyik régi szakrális helyen, a temetőben látható. Itt áll például az első világháborús emlékmű is. Ezt egy kockakövekből épített kis alapzaton helyezték el. Tulajdonképpen egy festett homokkőből készült, téglalap alakú, háromszögcsúcsban végződő emlékoszlopról van szó. A timpanon felett dupla díszített sáv húzódik, benne ezzel a felirattal: „Az/ 1914/18-ban/ Elesett hős Bajtai/ Katonák síremléke”. Alatta a Feltámadunk felirat olvasható.
Az oszlopban 15 név látható. A széleket virágminták, virágfüzérek díszítik; a nevek alatt két keresztbe tett fegyver látható. Lent egy újabb feliratot találunk, amely így hangzik: „Katonák Hős Vitézek/ Ti mind emlékünkben éltek, emlékezünk reátok édesapátok/ és anyátok, árvák és özvegyek, az Úr Jézus legyen veletek ott,/ Távol künn az idegenben, hegyek, völgyek mélységében…./ Hős magyar vitézek nyugszanak csendesen, békében.”

A második világháborús emlékmű szintén a temetőben kapott helyet. Ez egy műkőre helyezett, háromszögcsúcsban végződő, téglalap alakú fekete márványtömb. A háromszögben egy ezüstözött vaskereszt s egy ugyancsak ezüstözött Krisztus-fej relief látható. Alatta a felirat: „ Föltámadunk!/ Emlékezés a II. világháború hősi halottaira”. Erre a táblára is 15 nevet véstek fel.
A ravatalozó falán helyezték el a zsidó lakosok emléktábláját. Többek közt ez a szöveg áll rajta: „Emlékezés a Bajta községben élt és elhunyt izraelita/ Közösségre és a II. világháborúban elhurcoltakra akik/ már nem térhettek vissza szülőfalujukba./ A Bajta községben elhunyt izraeliták névsora/ (5 név)/ Béke poraikra”.

Benye Ferenc esperes sírja Bajtán Csáky K felvDrozdy Gyula síremléke Bajtán Csáky K felvVan itt még néhány keresztalakban végződő homokkő-síremlék, egy-egy XIX. század végi gránitkereszt, s itt áll az 1942-ben, 55 évesen lehunyt Benye Ferenc esperes síremléke is. Az egykor Bajtán tanító Drozdy Gyula síremléke is megvan még. Ő volt az apja a Bajtán született Drozdy Győző (1885-1970) kisgazdapárti politikusnak, országgyűlési képviselőnek és ifj. Drozdy Gyula (1881-1963) pedagógiai szakírónak. Az apa keresztalakban végződő szürke gránit síremlékét egy szomorúfűz díszíti, s rajta ez a felirat olvasható: „Itt nyugszik/ Istenben boldogult/ DROZDY GYULA/ volt bajtai tanító/ szült. 1854 +megh. 1931/ gyászolja hű neje/ és gyermekei/ Az ö.v.f.n.”.

A központi temetőkereszt egy betonalapzaton álló egylépcsős szürke gránit alkotás. Az oszlopon ez a dedikáció olvasható: „Irgalmas Jézus/ Adj nekünk örök/ Nyugodalmat!/ Kuráli Borbála/ hagyatékából/ csináltatta Tribb Gáspár/ és neje/ Bodor Borbála/ 1921″. Az oszlopfőn áll a díszített szárvégű vaskorpuszos kereszt. Krisztus karjai függőlegesen vannak a keresztszárra feszítve; töviskoronás feje jobbra fordítva. Testén ágyéktakaró, lábfejei pedig egymás mellett vannak.

Folytatjuk…
Csáky Károly, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”52002,51875,51874,51873,51869,51868,51867,51866,51865,51864,51863,51861″}