Fotó: Müller Éva

Október 28-án a lévai Reviczky Házban került sor a Reviczky Társulás berkein belül működő Léva és vidéke helytörténeti szakosztály immár 111. helytörténeti előadására, melynek témája a lévai történelmi sírok múltja és jelene volt.

A szép számban megjelent érdeklődő közönséget a két előadó, Kosztolányi Magdolna, a lévai történelmi sírok lelkes gondnoka és Müller Péter, a Reviczky Társulás Léva és vidéke helytörténeti szakosztályának vezetője köszöntötte, kiktől megtudtuk, hogy az előadás célja bemutatni a lévai történelmi, illetve védett sírok megmentésében végzett több évtizedes erőfeszítéseket, ennek a munkának fáradhatatlan vezéralakjait, az utóbbi évek eredményeit, s nem utolsósorban

megbecsülésünket kifejezni azon civil szervezeteknek, melyek 2016-tól felvállalták számos védett sír rendszeres gondozását, s ezen tevékenységüket példamutatóan végzik.

Az előadás első részében Müller Péter révén megismerhettük a lévai Waiger Jánost, aki 1871-ben kezdeményezte a nagysallói csatában megsebesült, majd a lévai hadikórházakban elhunyt honvédek tömegsírja elé emelt emlékmű felállítását. 1945 után Jánossy László azzal mentette meg számos neves lévai személyiség sírhelyét az utókornak, hogy az erőszakos lakosságcsere folytán gondozás nélkül maradt és tulajdonoscserével fenyegetett sírokat régi lévai magyar családoknak ajánlotta figyelmébe, s ők ezeket a sírhelyeket megvették, s azokon az eredeti sírköveket, sírfeliratokat megőrizték.

1992-ben dr. Alt Ernő járási gyógyszerész, helytörténész a Garamvölgye hasábjain unokájával, Alt Mónikával egy 10 részes cikksorozatban mutatták be azokat a neves lévaiakat, kiknek sírhelyeit a lévai temető őrzi. Dr. Alt Ernő, mint Léva város akkori képviselője kidolgozta és jóváhagyásra benyújtotta a városi tanácsnak a lévai temető védett sírjainak jegyzékét. Azon is fáradozott, hogy valamennyi felszámolt sír síremléke a temető kerítése mellett legyen egymás mellett felállítva. Sajnos ezen értékmentő kezdeményezése nem talált meghallgatásra, s az idő múlásával a város részéről a védett sírok feletti őrködés is csakhamar alábbhagyott.

A 2001-ben alakult Lévai Magyar Asszonyok Ligája egyik első fontos céljának tekintette Cziczka Angela sírjának megmentését. A sír felújításának hosszas és fáradságos folyamatáról, továbbá az időközben gazdátlanná vált sírnak a lévai magyar hölgyek gondozásába kerüléséről a Liga jelenlegi elnöknőjétől, Kosztolányi Magdolnától tudtunk meg érdekes részleteket.

Fotó: Müller Éva

2008 áprilisa elején pedig Müller Péter pillantotta meg Kittenberger Kálmán édesanyja – amúgy a védett sírok jegyzékében szereplő – sírhelyét a lévai temető eladásra szánt sírjainak hirdetőtábláján. Ő ajánlotta a sírt a lévai 46. számú Kittenberger cserkészcsapat gondozásába.

A cserkészek kifizették a sír bérletét, szorgos munkájukkal megújították a sírhelyet, és azóta is a sír példás gondozói.

Müller Pétertől a továbbiakban megtudhattuk, hogy 2009 utolsó negyedévében a Reviczky Társulás nyert pályázatot a lévai temető feltárására. A 6 tagú munkacsoport dokumentálta a neves lévaiak még létező sírhelyeit, majd munkájuk eredményeit három előadásban mutatták be a lévaiaknak és „Hol sírjaik domborulnak” címmel 500 példányszámban egy 80 oldalas kiadványt jelentettek meg. Számos akkora már jelöletlen sírt sikerült azonosítaniuk (Mácsai Lukács volt lévai polgármester, Szakács Viktor volt lévai plébános sírja), de azt is szomorúan kellett tudomásul venniük, hogy Várady János 1848/49-es honvédőrnagy, az 1867-es kiegyezés utáni országgyűlési képviselő – amúgy a védett sírok jegyzékében szereplő – sírhelye és síremléke 1992 és 2008 között felszámolásra került.

2014 novemberének elején Müller Péter egy kidőlt obeliszkre lett figyelmes a lévai temető egyik elhanyagolt sírjánál. Kiderült, hogy a sírhely Richter Ferenc (1848–1904), a Lévai Dalárda legendás karnagya sírhelye. Ezt a Reviczky Társulás vette azonnal bérbe, majd rövid időn belül a Lévai Szent László Kör, a Lévai Magyar Asszonyok Ligája, a Reviczky Társulás és a Lévai Magyar Dalárdának köszönhetően példásan felújították és a kidőlt sírkövet ismét felállították.

2015 szeptemberében Kosztolányi Magdolna vezetésével a Lévai Magyar Asszonyok Ligája emléktáblával jelölte meg a legendás Lévai Nőegylet alelnöknőjének, Szakhmáry Endrénének a sírhelyét. Mivel a sír már nem a család birtokában volt, a jelenlegi bérlő engedélyét kellett kérni. A hivatalos ügyintézés közben jutott Kosztolányi Magdolna tudomására, hogy a dr. Alt Ernő által javasolt védett sírok jegyzékéből újabb sírok (Kriek Jenő és Taby Ica) álltak felszámolás alatt.

Fotó: Müller Éva

Ekkor döntötte el Kosztolányi Magdolna, hogy a lévai védett sírok védelmét társadalmi üggyé teszi és Léva városánál ezeknek a síroknak egy rendszerszintű gondozását kezdeményezi. Elhatározásában tovább erősítette az a tény, hogy a lévai temetőben lévő 1848/49-es emlékmű felújítására általa elindított gyűjtés körüli ügyintézés közben megtudta, hogy az a becses emlékmű nem szerepel a lévai temetői nyilvántartásban.

Kosztolányi Magdolna fáradhatatlan munkájának köszönhetően a lévaiak közadakozásából 2015. január 23. és október 5-e között csodálatosan megújult az 1848/49-es emlékmű, majd 2016 augusztusa és 2017. április 23-a között a járásban tartott gyűjtésből

az emlékmű mögötti tömegsír is megjelölésre került, ahol a nagysallói csatában megsebesült, majd a lévai hadikórházakban elhunyt honvédek alusszák örök álmukat.

2016-ban pedig Kosztolányi Magdolna mozgalmat indított a lévai történelmi sírhelyek megmentése és rendszeres gondozása ügyében. Léva városával nagyon jó együttműködést kiépítve egy bővített védett sírjegyzék készült, és Kosztolányi Magdolna számos lévai polgári szervezetet szólított meg, hogy az elhanyagolt, bérlő nélküli védett sírok a Léva városával kötött szerződés alapján a szervezetek állandó gondozásába kerüljenek.
2018 szeptemberében ugyancsak Kosztolányi Magdolna lelkes munkája nyomán, a Reviczky Társulás anyagi támogatásával Mácsai Lukács és Szakács Viktor sírhelyeit emléktáblával jelölték.

2018-ban a gondviselés arról is gondoskodott, hogy Várady János neve a lévai temetőben újra olvasható legyen, ugyanis 2018 februárja végén a Reviczky Társulás által szervezett hagyományos Vince Pince Borfesztivál zsűritagjai a Soproni Borlovagrend képviseletében Károlyi Gyula és Károlyi Balázs (apa és fia) voltak, akik kőfaragó mesterek is egyben. Másnap a lévai temetőben barangolva szereztek tudomást az eltűnt lévai történelmi sírhelyekről, s ingyenes adományként sírkőnek szolgáló anyagot és a munkájukat ajánlották fel. A Reviczky Társulás nagy örömmel fogadta a nemes felajánlást. Hazaérkezve a soproni mesterek – dr. Alt Ernő 1992-ben a síremlékről készített fényképe alapján – nagy lelkesedéssel fogtak hozzá Várady János korhű síremlékének elkészítéséhez.

Az új temetkezés miatt Várady János sírkövének felállítása annak eredeti helyén már lehetetlen volt, de szerettük volna, ha közel kerül földi maradványaihoz. Volt a közelben egy Várady családi sírhely, de a hosszas kutatás nem igazolt családi kötődést, s egyetlen üres sírhely sem volt a közelben. Így több okból az találtatott a legkézenfekvőbbnek, hogy az új emlékkő a lévai temetői 1848/49-es emlékhely közvetlen közelébe kerüljön.

Fotó: Müller Éva

A Reviczky Társulás szervezésében és anyagi hozzájárulásával 2018 októberében elkészült az emlékkő betonalapja, október 30-án pedig Károlyi Gyula és Károlyi Balázs személyesen hozták el Várady János emlékkövét és vezetésükkel sor került annak felállítására. A Reviczky Társulás határozott kérése volt, hogy Károlyi Gyula és Balázs neve, valamint az adományozás körülményei felkerüljenek az emlékkő talapzatára. Az emlékkő ünnepélyes felavatására 2019. március 15-én került sor.

S hogy a Gondviselés útjai kifürkészhetetlenek, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy míg 2018-ban minden erőnket Várady János emlékköve méltó helyének kijelölésére, engedélyezésére és annak felállítására fordítottuk, addig 2019 elején egy egészen más sírhelyet keresve bukkantunk rá Várady János édesanyja, született Ordódy Terézia semmilyen temetői nyilvántartásban nem szereplő, jó állapotban levő sírkövére. Kosztolányi Magdolna gyors intézkedésének köszönhetően a sírhelyet védetté nyilvánították. 2019 augusztusában a Reviczky Társulás Léva és vidéke helytörténeti szakosztálya tisztította meg a sok-sok éve gondozatlan sírhelyet.

A koronavírus okozta bezártságban, 2020 áprilisában Müller Péter bukkant rá az Arcanum digitális adattárban a lévai temetőben pihenő Huberth Dániel 1848/49-es szerepvállalására. Meglátogatva a sűrű bozóttal benőtt sírkertet, számba véve az ott pihenőket, majd azoknak életútjait kutatva döbbent rá, hogy újabb történelmi sírt talált, hiszen ebben a sírkertben nyugszik még Huberth Vilmos, a lévai Casinó volt elnöke, Kerndl János, a zselízi uradalom híres gazdatisztje és felesége, aki egykor a Lévai Nőegylet alelnöknője volt. Kosztolányi Magdolna azonnal felvetette a Huberth család sírhelyeit a védett sírok jegyzékébe, s 2020 tavaszától a szép családi nyughelyet a lévai Reviczky Társulás vette gondjaiba. 2021 szeptemberében és októberében a Reviczky Társulás anyagi támogatásával és Kosztolányi Magdolna irányításával pedig Gludovics Antal († 1858) és özv. Várady Jánosné († 1870) történelmi értékű síremlékei újultak meg mindannyiunk örömére.

Az előadás hátralevő részében Kosztolányi Magdolna nagyrabecsülésének hangot adva mutatta be a hosszú évtizedekig elhanyagolt történelmi sírok állapotában a lelkes civil szervezetek munkájának köszönhetően végbement változást. Álljon itt ezeknek a példás civil szervezeteknek nevei és az általuk gondozott védett sírok jegyzéke: Lévai Magyar Asszonyok Ligája: Cziczka Angela, 1848/49-es emlékhely, Reviczky Társulás: Köveskuti Jenőné, Várady János, özv. Várady Jánosné, Huberth sírkert, Lévai Szent László Kör: Féja sírkert, Rudnyászky sírkert, Kucsera Lajos és családja sírkertje, Tokár Castilia, Lévai Magyar Dalárda: Richter Ferenc, Levický okrášľovací spolok: Mészáros László, Patrimonium Servandi: Taby Ica.

Az előadás végén Kosztolányi Magdolna boldogan mutatta be az érdeklődő közönségnek a lévai polgármester és alpolgármester hathatós támogatásával Léva városa által hivatalosan is jóváhagyott lévai védett sírok jegyzékét. Nagy tapssal jutalmazta a közönség az előadást, Kosztolányi Magdolna fáradhatatlan értékmentő munkáját és fejezte ki elismerését Magdi néninek Léva város díjáért, melyet 2021. október 13-án vehetett át. A közösségi elismerés a példaértékű tevékenységet végző lévai civil szervezetek értékmegőrző munkájának is szólt.

(Ševeček Judit/Felvidék.ma)