Az elmúlt hét végén sor került a galántai és vágsellyei járás Csemadok-szervezeteinek XXXVI. területi konferenciájára. A konferencia nyitóműsorát a Székesfehérvári Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Gimnázium kórusa biztosította, Kneifel Imre vezetésével.

A küldötteket köszöntötte Berényi József, az MKP alelnöke és Gál Gábor parlamenti képviselő, aki köszönetét fejezte ki a szervezeteknek az elvégzett sokrétű munkáért. Kitértek az időszerű politikai kérdésekre is. Hrubík Béla a Csemadok országos elnöke, és Huszár László a dunaszerdahelyi Művelődési Intézet igazgatója is köszöntötték a konferenciát s méltatták a galántai választmány nagyon termékeny munkáját.
A területi konferenciát Mészáros Győző, a választmány alelnöke vezette. A napirendi pontok, valamint a tárgyalási és választási rend jóváhagyása után került sor a bizottságok megválasztására.
Az előző konferencia óta eltelt időszakban elvégzett gazdag tevékenységről Mézes Rudolf, területi titkár adott átfogó képet. Felhívta a jelenlevők figyelmét az előttünk álló nagy rendezvényekre, többek közt a galántai-vágsellyei régióban megtartandó Kárpát-medencei Kulturális Találkozóra.
A programtervezetet és célkitűzéseket a javaslóbizottság elnöke Pék Éva ismertette, majd sor került a javasolt tisztségviselők közül a 45 tagú területi választmány megválasztására.
A vitában szót kért Rózsa Ernő, a járási választmány egyik alelnöke, aki jogainkról beszélt.
Suba Anna a Pátria Rádió magyar adásával kapcsolatban szólalt fel, Botló Péter a hagyományőrzés és néptáncmozgalom problémáiról, Bende Gabriella pedig az iskolás csoportok művészeti mozgalmakba történő bekapcsolásáról beszélt.
Közben a küldöttek titkos szavazással megválasztották a 15 tagú elnökséget, mely megtartotta első ülését. Az ülésen Zsille Bélát újraválasztották az elnöki tisztség betöltésére. Az alelnökök Jurás Lívia és Rózsa Ernő lettek. Sor került a XXII. országos közgyűlés küldötteinek, valamint az Országos Tanács tagjainak, póttagjainak a megválasztására is.
A célkitűzések jóváhagyása és a határozat elfogadása után a Himnusszal zárult Galántán a XXXVI. területi konferencia.
A résztvevők a konferencia szünetében a városi hivatal előcsarnokában értékes kiállítást nézhettek meg, Galánta Kodályért -Kodály Galántáért címmel. A helyi óvodák magyar csoportjainak ötletes alkotásai is kiállításra kerültek, melynek fő témája a hulladék újrahasznosítása.

A járási titkárság hagyományosan feldolgozza az elmúlt konferencia óta eltelt időszakban a szervezetek által elvégzett munkát, tevékenységet, melyet programfüzet formájában ad ki.
A művelődési (irodalmi-nyelvi rendezvények, vetélkedők, tudományos,-ismeretterjesztő,-történelmi stb. előadások, könyvbemutatók, kiállítások) munka terén elért eredmények, valamint az öntevékeny művészeti mozgalom (színjátszó – és esztrádmozgalom, kisszínpadok és bábcsoportok, ének-zenei -kórus mozgalom, éneklőcsoportok, citerazenekarok, nóta- és népdalkörök , tánc-, társastánc és folklórmozgalom,) mellett a külföldi és hazai csoportok fogadására, illetve külföldi szereplésekre is jutott idő és lehetőség, szinte minden alapszervezet számára. Keretműsorokkal, kiállításokkal, templomi hangversenyekkel, illetve filmvetítéssel, koszorúzással emlékeztek szervezeteink történelmünk, íróink jeles évfordulóiról. Évente a szervezetek képviselői 2-3 napos munkaértekezleten megbeszélik gondjaikat, tapasztalatot cserélnek, ötletet gyűjtenek újabb és újabb rendezvények szervezésére, illetve „pénzszerzésre“ a rendezvények bebiztosításához.
A bálok, színházlátogatások, majálisok, juniálisok és kirándulások mellett játszóház, népművészeti és borfesztivál, tökfilkó- party, mézeskalácsfestés, gulyásfőzés, néprajzi tábor, mikulásnap, adventi és karácsonyi ünnepváró, sütemény és kézimunkakiállítás is szerepel a megtartott érdekesebb rendezvények között.
Kiemelkedő országos, illetve járási rendezvények voltak többek között a XIV. Kodály Napok, a Győri Filharmónia szimfonikus zenekarának hangversenye, a Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozat, illetve a Mátyusföldi Juniális, a Bíborpiros szép rózsa, az Európa Jövője Gyermektalálkozó, a Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűverseny, az Anyanyelv Napjai, a Karácsonyi Zenei Napok, a
vers és prózamondók járási és kerületi fordulója, az esztrádcsoportok területi seregszemléje.
A küldöttek, s vendégként meghívott MKP képviselők, polgármesterek, iskola és óvoda igazgatók a megvalósított rendezvényeken kívül a programfüzetből tájékoztatót kaptak a szervezettségről, taglétszámról, kulturális csoportokról s azok elérhetőségéről szervezetenként, valamint az előttünk álló feladatokról is. A szervezetekre, településekre lebontott kimutatás is igazolja a lelkes szervezők elkötelezettségét, s a csoportok sok-sok próbával eltöltött estéit.

A Csemadok célkitűzései és feladatai a Galántai és a Vágsellyei járásban a XXXVI. területi konferenciát követő választási időszakban

Céljaink és feladataink vezérfonalát a XXXVI. területi konferencia után is Szövetségünk hatvan éves tevékenységének eredményei és tapasztalatai kell hogy alkossák. A számunkra sok tekintetben egyre kedvezőtlenebb politikai-társadalmi helyzetben és nehéz gazdasági körülmények között gazdag hagyományainkra építve kell tovább folytatnunk munkánkat.
Meg vagyunk győződve arról, hogy Szövetségünk az anyagi gondok ellenére megmarad, továbbra is bizonyítja életképességét, és a szlovákiai magyarság társadalmi és kulturális életében a jövőben is meghatározó szerepet fog játszani mind a Galántai, mind a Vágsellyei járásban. Hatvan éves múltunk és a járásainkban élő soktízezres magyarság sorsa erre kötelez bennünket. Elsősorban tőlünk, a Csemadok tagságától és a bennünket erkölcsileg és anyagilag is támogató intézményektől és személyektől függ Szövetségünk jövőjének alakulása.
Az előttünk álló időszakban a Csemadok munkájában járásainkban főleg a következő feladatokra összpontosítjuk figyelmünket:

1.Sokrétű kulturális, népművelő és társadalmi tevékenységünk legfontosabb és elsődleges célja a jövőben is tagságunk és járásaink magyarsága nemzettudatának elmélyítése, nemzeti identitásának alakítása lesz. Erősíteni akarjuk tagságunk szülőföldhöz való jogtudatát és az egységes magyar nemzethez tartozás érzésének elmélyítését.
2.A nemzettudat szilárdítása érdekében meghatározó szerepet tulajdonítunk az anyanyelvápolás, a nemzeti történetismeret, a nemzeti hagyományápolás, a nemzeti kulturális értékek megismerése kérdésének. Szorgalmazzuk a helytörténeti eseményekről történő megemlékezést, emlékszobák, emlékművek, Csemadok-házak létrehozását.
3.Szükségesnek tartjuk, hogy a jövőben is megértően együttműködjünk a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével, az iskolatanácsokkal, az önkormányzatokkal, a magyar tannyelvű iskolákkal és óvodákkal, s velük összefogva akadályozzuk meg iskoláink elnemzetietlenítését, elsorvasztását, az anyanyelvű oktatás felszámolását, tudatosítván és másokkal is tudatosítva, hogy az anyanyelvű iskoláink jelentik nemzeti identitásunk zálogát. Javasoljuk, hogy a beiratkozási program keretén belül a Csemadok alapszervezetei a pedagógusokkal és a szülői szövetségekkel karöltve találják meg az utat az alapiskolába beíratandó gyermekek szüleihez.
4.Egymást kölcsönösen segítve ezután is együtt akarunk működni járási és helyi szinten egyaránt a Magyar Koalíció Pártjával és mindazon más pártokkal, mozgalmakkal, szervezetekkel és intézményekkel, amelyek korrekt módon és tisztességes szándékkal felvállalják a szlovákiai nemzeti kisebbségek – így a magyar nemzeti közösség – érdekeinek képviseletét és jogainak a védelmét.
5.Nagyon fontosnak tartjuk, hogy alapszervezeteink elmélyítsék gyümölcsöző kapcsolatukat a helyi önkormányzatokkal és a polgármesterekkel, amelyek ill. akik részéről a jövőben is kérjük és elvárjuk mind az erkölcsi, mind az anyagi támogatást.
6.Az MKP-val együtt szorgalmazzuk a magyar-magyar kapcsolatok elmélyítését és azt, hogy a státustörvény nyújtotta jogokkal és lehetőségekkel járásaink (a Galántai és a Vágsellyei járás) magyarsága minél nagyobb számban éljen, ilyen formában is kinyilvánítva nemzeti hovatartozását.
7.Ezután is szorgalmazzuk Területi Választmányunk és alapszervezeteink együttműködését és annak kibővítését a Kárpát-medence országaiban élő magyar nemzeti közösségekkel.
8.Szorgalmazzuk a járásainkban élő szlovákok és magyarok politikai, gazdasági, kulturális és művelődési egyenjogúságára épülő békés együttélését és együttműködését. Ugyanakkor egyértelműen elutasítjuk a jogcsorbítás, a jogfosztás, a diszkrimináció mindennemű megnyilvánulását és annak bármilyen formáját.
9.A jövőben is nagy figyelmet kell fordítanunk az átgondolt szervezeti életre, mert nem elhanyagolható a taglétszám alakulásának, Szövetségünk tömegbázisának figyelemmel kísérése sem.
10.Arra kell törekednünk, hogy a Csemadok minél vonzóbbá váljon az ifjúság számára, s így elkerüljük az elöregedés veszélyét. Fontosnak tartjuk az alapszervezetek mellett működő ifjúsági csoportok, klubok létrehozását. Kiemelt figyelmet kell szentelni az iskola, az óvoda, a szülők és a Csemadok kapcsolatának.
11.Keresnünk kell kulturális és népművelő munkánk korszerű és hatékony formáit, nem lesöpörve viszont az asztalról az eddig jónak bizonyult munkaformákat.
12.A népművelő-ismeretterjesztő munka területén az adott helyzetben nagy figyelmet kell fordítanunk tagságunk jogtudatának bővítésére, arra, hogy az itteni magyarság ismerje az alkotmány és a törvények biztosította jogait, és éljen, akarjon és merjen élni azokkal.
13.Javasoljuk, hogy Területi Választmányunk és alapszervezeteink a nemzettudat erősítése érdekében következetesen használják ki a jeles történelmi, irodalmi, tudományos eseményekhez és személyekhez kötődő kerek évfordulókat.
14.Évente ünnepélyes keretek között emlékezzünk meg a Magyar Kultúra Napjáról.
15.Javasoljuk, hogy alapszervezeteink évente emlékezzenek meg az 1848-49-es forradalomról és magyar szabadságharcról. Területi Választmányunk a Csemadok Peredi Alapszervezetével ezután is minden év március 15-én regionális ünnepség keretében biztosítsa az ottani emlékmű megkoszorúzását és nemzeti ünnepünk méltó megünneplését.
16.Szorgalmazzuk az öntevékeny művészeti csoportok munkájának rendszeresítését, új csoportok alakítását, közöttük az együttműködés megteremtését és fellépési lehetőségeiknek a kiszélesítését.
17.Évente megszervezzük az Anyanyelv Hete rendezvénysorozatot, befejezve azt a Karácsonyi Zenei Napokkal.
18.Ezután is megrendezzük az országos versenyek, vetélkedők, fesztiválok, seregszemlék körzeti, járási és területi fordulóit.
19.Továbbra is rendszeresen bekapcsolódunk az Európa Jövője Egyesület rendezvényeibe.
20.Évente megszervezzük Galántán a Mátyusföldi Juniálist, a Nemzetközi Művészeti Fesztivált alapszervezeteink öntevékeny csoportjainak aktív közreműködésével és határokon túli kultúrcsoportok bevonásával.
21.A jövőben is rendszeresen megvalósítjuk a Régiók Találkozása rendezvénysorozatot.
22.A rendezvényeinkkel és a Szövetségünk működtetésével kapcsolatos anyagi kiadások biztosítása érdekében mind a TV, mind az alapszervezetek szintjén nagyon fontos a gazdasági üzemek, a szövetkezeti társulások és a magánvállalkozók támogatásának a megnyerése.
23.Megkülönböztetett figyelmet kell fordítanunk a különféle alapítványokhoz benyújtandó pályázatok kidolgozására.
24.A Csemadok struktúrájában továbbra is szükségesnek tartjuk az alapszervezetek – területi választmányok – Országos Tanács szerkezeti felépítését. A feladatok realizálása érdekében fontos szerepet tulajdonítunk a területi titkárságoknak és az Országos Tanács Titkárságának. Mind országos, mind területi szinten meg kell teremteni a titkárságok eredményes és rugalmas működtetésének biztonságos anyagi feltételeit – amennyiben az elkerülhetetlen, az alapszervezetek összefogása révén is.
25.Egyértelműen és fenntartás nélkül támogatjuk a Magyar Koalíció Pártja „Állásfoglalását” az államnyelvről szóló törvény tervezett módosításával kapcsolatban. A törvény, a tervezett formában történő elfogadása esetén, Szlovákiában, vagyis egy többnyelvű országban, az EU egyik tagországában egyetlen nyelvnek a felsőbbrendűségét mondaná ki, ami ellentétben áll a Szlovák Köztársaság nemzetközi szerződésekben vállalt emberjogi és kisebbségvédelmi kötelezettségeivel és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájával. Jogszabállyal előírni a polgárok hétköznapi nyelvhasználatát durván sértené az emberi jogokat, a szólásszabadságot. A kisebbségi nyelvek beszélőit elbátortalanítaná a többségi nyelv egyes használóit pedig velünk szemben intoleráns magatartásra biztatná, ami nemzetiségi feszültséghez vezetne Dél-Szlovákiában, s végső soron elősegítené az erőszakos asszimilációt is.
26.Szorgalmazzuk a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló, valamint az azok nyelvhasználatát védő törvények kidolgozását és parlament általi elfogadtatását.
27.Mélységesen elítéljük egyes felelős politikusok olyan kijelentéseit, melyek alapján arra következetethetünk, hogy a magyar tanítási nyelvű iskolák ellen újabb olyan intézkedések készülnek, amelyek létüket veszélyeztetik, pl. az a szándék, hogy a nemzetiségi iskolákban a tantárgyak egy részét szlovák nyelven kellene tanítani. Ha ez az elfogadhatatlan szándék valóra válna, végső soron a magyar nyelvű iskolák felszámolásához, majd hosszabb távon a szlovákiai magyarság asszimilálásához vezetne. Nem elősször vagyunk a bennünket nemzeti létünkben fenyegető ilyen szándékoknak a szenvedő alanyai az utóbbi két évtizedben.

Elfogadva a Csemadok XXXVI. területi konferenciáján 2009. március 14-én, Galántán.

Elfogadott határozat a CSEMADOK XXXVI. galántai területi konferenciáján

A Csemadok XXXVI. galántai területi konferenciája

I. Jóváhagyja:
1.a mandátum bizottság jelentését,
2.a XXXV. területi konferencia óta eltelt időszakban végzett tevékenységről és gazdálkodásról előterjesztett jelentést,
3.a következő időszakra vonatkozó célkitűzéseinket és feladatainkat,
4.a területi választmány titkos szavazással megválasztott tagjait,
5.a területi választmány elnökségének titkos szavazással megválasztott tagjait,
6.az országos közgyűlés küldötteit,
7.az OT megválasztott tagjait és póttagjait.

II. Tudomásul veszi:
1.az évzáró taggyűléseken az alapszervezetek által a területi választmány tagjává választott személyeket,
2.a területi választmány elnöksége által megválasztott tisztségviselőket (elnök, alelnökök).

III. Megállapítja, hogy:
1.a Csemadok Galántai Területi Választmánya és az alapszervezetek túlnyomó többsége a mögöttünk lévő három esztendőben arra törekedett, hogy minél eredményesebben teljesítsük a Szövetségünk XXI. országos közgyűlésén és a XXXV. területi konferenciánkon elfogadott határozatok és a programnyilatkozat által szabott feladatokat,
2.mind járási, mind helyi szinten korrekt és gyümölcsöző együttműködést igyekeztünk fenntartani az MKP-val, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével, a helyi önkormányzatokkal, a kulturális-népművelő intézményekkel, szövetkezeti társulásokkal, magánvállalkozókkal és a társadalmi szervezetekkel,
3.tevékenységünk súlypontját a járásainkban (a Galántai és a Vágsellyei járásban) élő magyarság nemzettudatának elmélyítése képezte,
4.támogattuk a magyarok és a szlovákok egyenjogúságon alapuló együttélését és együttműködését.

IV. Javasolja, hogy alapszervezeteink:
1.munkájukban konkrét feladataik meghatározásakor vegyék figyelembe
a XXXVI. területi konferenciánkon jóváhagyott határozatot,
a célkitűzéseinket, feladatainkat meghatározó dokumentumot
2.törekedjenek arra, hogy minél eredményesebben és hasznosabban együttműködjenek településükön az önkormányzatokkal, a magyar iskolákkal és óvodákkal, a kulturális intézményekkel, a társadalmi szervezetekkel és a gazdasági üzemekkel,
3.önerőből, támogatók segítségével és alapítványokhoz benyújtandó pályázatok által biztosítsák működésük anyagi feltételeit,
4.szükség esetén, lehetőségeiktől függően, anyagiakkal is járuljanak hozzá a Galántai Területi Választmány Titkárságának működtetéséhez,
5.a helyi önkormányzatokkal együttműködve hassanak oda, hogy a magyar nemzetiségű lakosok éljenek a hivatalos érintkezésben a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény és a státustörvény adta lehetőségekkel,
6.ünnepi összejöveteleken továbbra is méltó módon emlékezzenek meg az 1848/1849-es magyar forradalomról és szabadságharcról annak évfordulóján,
7.aktívan kapcsolódjanak be az előttünk álló választások kampányába és azok számunkra előnyös lebonyolításába (2009-ben a köztársasági elnök megválasztása, az EU parlamenti képviselők és a megyei képviselők megválasztása; 2010-ben a helyhatósági és parlamenti választások)
8.a tagság és a felnőtt lakosság aktív bevonásával segítsék az országos hatáskörrel működő szlovákiai magyar szervezetek (Csemadok, Cserkészszövetség, SZMPSZ, SZMSZSZ, MKP) petíciós tiltakozásának sikeres megvalósítását,
9.méltó módon emlékezzenek meg a Csemadok megalakulásának 60. évfordulójáról; lehetőség szerint dolgozzák fel alapszervezetük történetét, nézzenek utána, él e még valaki azok közül, akik 1949. március 5-én részt vettek Pozsonyban szövetségünk alakuló ülésén, ill. alapszervezetük alapító tagjai voltak, s azok nevét és címét tudassák a TV Titkárságával.
V. Feladatul adja Területi Választmány Elnökségének, hogy:
1.a konferencia vitájában elhangzott észrevételeket és javaslatokat első ülésén tárgyalja meg, majd folyamatosan biztosítsa a Határozatban és a Célkitűzések és feladatok dokumentumban foglaltak teljesítését,
2.a területi konferencián elfogadott dokumentumokat 2009. márciusának végéig juttassa el az Országos Tanács Titkárságára,
3.évente szervezzen területi méretű fórumot a további sorsunkat meghatározó politikai, kulturális és iskolaügyi kérdésekről,
4.próbálja meg létrehozni a Csemadok alapszervezetét azokban a falvainkban, amelyekben arra eddig nem került sor (Jánosháza), ill. újítsa fel azok működését Vághosszúfaluban, Alsóhatáron és Nádszegen,
5.az alapszervezetek bevonásával aktív részt vállaljon azon petíció sikeres megvalósításából, melyben a Szlovák Köztársaság polgárai aláírásukkal,
tiltakoznak a Pátria Rádió műsorvételi lehetőségeinek szűkítése ellen,
elutasítják a szlovák nyelvtörvény módosításának azt a javaslatát, amelyet az SZK Kulturális Minisztériuma nyilvánosságra hozott
valamint elutasítják az SZK oktatási miniszterének azon nyilatkozatát, mellyel ellenzi a magyar tanítási nyelvű iskolában használatos tankönyvek nyelvhasználatának a 2006 előtti állapotnak megfelelő visszaállítását
6.méltó módon készítse elő a szövetségünk megalakulása 60. évfordulójáról való megemlékezést.

VI. Tiltakozását fejezi ki, azért mert:
1. a Szlovák Rádió vezetése a Pátria Rádió URH-n való műsorszórásra való átállását úgy valósította meg, hogy többek között a mátyusföldi és a csallóközi régióban az adás nem fogható, és ezért felszólítja a Szlovák Rádió vezetését, hogy válasszon olyan megoldást, amely biztosítja a Pátria Rádió vételi lehetőségét mind a 18 dél-szlovákiai magyarok által is lakott járásban.
Elfogadva a Csemadok XXXVI. területi konferenciáján 2009. március 14-én, Galántán.

Felvidék Ma , LM