Jövendőbeli elsősök akik az ünnepélyes beíratásra eljöttek (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Áprilisban minden tanköteles gyereket iskolába írattak.  Az előzetes adatok alapján úgy tűnik, hogy a bodrogközi magyar iskolákban az elmúlt évhez képest nem lesz kevesebb gyermek, sőt örvendetes tény, hogy egyes helyeken emelkedett a létszám. 2016-ban 166 elsős kezdte tanulmányait  a magyar tanítási nyelvű oktatási intézményekben a Bodrogközben, ez a szám 2017 szeptemberében előreláthatólag magasabb lesz.

A Bodrogközben 8 teljes szervezettségű és 10 magyar nyelvű oktatást biztosító kisiskola van. A kisiskolák általában összevont osztályokkal működnek. A magyar iskolába íratott gyerekek száma a Bodrogközben az elmúlt években csökkenő tendenciát mutatott. Az idén több helyen is bizakodóbbak voltak az intézményvezetők. Néhány példát kiemelve a helyzetkép a következő:

Királyhelmecen az idén tízzel több tanulót írattak be a magyar alapiskolába, ami elmozdulást jelent az elmúlt évi mélypontról. A mélypont azt jelentette, hogy soha nem volt olyan kevés elsős a Bodrogköz központjában működő magyar alapiskolában, mint tavaly. Az ünnepélyes beíratás napján 31 gyereket írattak be a szülők a helyi magyar iskolába, de az előző évek tapasztalatai alapján ez a létszám a tanévkezdésig néhány fővel még biztosan emelkedni fog.

A jövendőbeli kiselsősök az iskolában (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Kisgéresből szintén az elsősök számának emelkedéséről adtak tájékoztatást. Az idén 10 gyereket írattak be a helyi kisiskolába, ami azt is jelenti, hogy szeptembertől az eddigi összevont osztály helyett önálló első osztályt tudnak indítani.  Az elmúlt évben öt elsőssel kezdték a tanévet.

Szomotoron szintén összevont osztályban oktatnak az alsó tagozaton, ahol az elmúlt évben két elsős volt. Az idén hat elsős diákot várnak az első osztályba.

Bodrogszentesen tartják a hatfős létszámot, de a korábbi évekhez képest ez jó eredménynek számít. Az iskola vezetése és az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy az iskolaköteles gyerekek szülei gyermekük számára a helyi iskolát válasszák. Az igazgatónő örömmel számolt be arról, hogy szépen felújított iskolaépületben várják az elsősöket. Úgy véli, hogy az újszerű oktatási módszerek alkalmazása, a szülők felé való nyitottság, a családias légkör és rendezvényeik sikeressége számít a legnagyobb vonzerőnek.

Jövendőbeli elsősök és szüleik az ünnepélyes beíratáson Bodrogszerdahelyen (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Bodrogszerdahelyen is az elmúlt évekhez hasonlóan alakul az elsősök létszáma (15 fő körüli), amely  egy önálló osztály indítását teszi lehetővé.

A többi bodrogközi iskolában szintén stagnál, vagy 1-2 fővel változik a létszám.

Összességében elmondható, hogy a még nem végleges adatok alapján az  idén ugyan nem jelentős, de mégis  bizonyos növekedés mutatkozik  a Bodrogközben a magyar iskolákba beíratottak számát illetően.

A végzős óvodások a beíratáskor a legtöbb esetben nem először jártak a választott  oktatási intézményben. Minden iskola szervez iskolakopogtató programot, nyitott napot vagy játszóházat több alkalommal is, hogy a gyerekek megbarátkozhassanak az új környezettel.

Szép példa erre a Bodrogszerdahelyi Alapiskola, ahol évről évre bővül a programsorozat, amely a jövendőbeli elsősöknek és szüleiknek is szól. Az idén karácsony előtti játszóházat, óralátogatással egybekötött nyitott napot, példakép projektet, elsősök avató ünnepségét és foglalkozással egybekötött ünnepélyes beíratást szerveztek. Ezek az alkalmak segítik a szülőket és a gyerekeket az új környezet megismerésében, és az iskolaválasztás megerősítésében is. Az ünnepélyes beíratás programjában a szülők megtapasztalhatták, hogy az iskolában a színvonalas oktató-nevelő munka mellett szakköri tevékenység és széleskörű tehetséggondozás is működik. A szép versenyeredmények, a tematikus kirándulásokon való részvétel, valamint a jól működő testvériskolai és anyaországi kapcsolatok az iskola színvonalát emelik. Mindemellett nagyon fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az intézményben. Az igazgatónő az ünnepélyes beíratáskor Kodály szavait idézte: „Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország…boldog nemzet.”

A Bodrogszentesi Alapiskola és Óvoda felújított épülete (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Bodrogszerdahelyen és Királyhelmecen a magyar alapiskolába beíratottak létszáma nem tükrözi a város és község nemzetiségi összetételét. A magyar nemzetiségűek részaránya mindkét településen magasabb annál, mint amilyen arányt a magyar iskolába beíratottak létszáma tükröz. Az érvényesülési dilemma még mindig sok esetben a másik irányba billenti a mérleget.

Április vége van, a hivatalos beíratási időszak vége is egyben. A szülők iskolát választottak gyermeküknek, amely megadja majd a gyerek számára a lehető legjobb alapokat az ismeretek gazdag tárházából. „A jövő reménységének bölcsője: az iskola”- Kossuth e gondolatának igazsága máig érvényes. Ezért fontos a helyes szülői döntés az iskolaválasztást illetően. Az iskolaválasztást befolyásoló számos tényező közül egyik sem lehet fontosabb annál, hogy a gyerek anyanyelvi iskolában tanuljon. A tudásszerzés mellett ugyanis arra is gondolni kell, hogy az iskola a gyermek identitástudatát is megalapozza. Az érvényesülési dilemmákon túl fontos odafigyelni arra is, hogy milyen biztos pontot talál a gyermek az iskolában, amelyből élete végéig tartó gyökerek fejlődhetnek ki. Ez a biztos pont elsősorban az anyanyelv. Az anyanyelv, amelyet biztonsággal használ és ért, a legbiztosabb kapaszkodó, amely magabiztosságot és tudásvágyat ébreszt benne. Az anyanyelven szerzett tudás, és az anyanyelvi környezetben eltöltött idő olyan értékekkel gazdagítja a gyerekeket, amely semmi mással nem pótolható. A magyar anyanyelvű gyermek életéből nem maradhat ki a magyar nyelv, irodalom és történelem, a magyar népdal, néptánc és népzene ismerete. A magyar alapiskolák arra hivatottak, hogy a tudás alapjai mellett mindezt megadják a gyerekek számára. Az, hogy a gyermek anyanyelvi iskolába jár, nem zárja ki az államnyelv és az idegen nyelvek magas szinten való elsajátításának lehetőségét, sőt, egyre több szakmai fórum foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet azt egyre hatékonyabb módszereket alkalmazva, a lehető legtökéletesebbé tenni.

A mindennapi élet azonban megmutatja, hogy az életben való érvényesüléshez a nyelvismereten túl számos egyéb készségekkel felvértezett fiataloké a jövő. Magabiztos, a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodni tudó, kiváló szakmai tudással rendelkező emberek tudnak igazán érvényesülni a munkaerőpiacon. A kiváló szakmai tudás elsajátítása pedig az anyanyelven a leghatékonyabb. A szakmai tudás mellé párosuló önmagunkba vetett hit, önbizalom, elszántság és bátorság, elődeink dicső tetteinek értéke szintén fontos elemei egy sikeres életútnak.

Számos  példa  bizonyítja, hogy a magyar iskolából indult gyermekek felnőttként tudtak és tudnak érvényesülni úgy, hogy kiváló szakmunkásként, színészként, orvosként, jogászként vagy lelkészként alkottak figyelemre méltót.